27 ނޮވެމްބަރ 2015

ވަގުތުން: މިންޖުވާން މުޒާހަރާ އަށް މީހުން މާލެ އެރުން

9:20 ދ. މީދޫ ދޯންޏެއް ވެސް ވަނީ މާލޭގައި ބަނދަރުކޮށްފައި. 8:43 މުޒަހަރާގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައި. ހެދިގޮނޑުދޮށް ސަރަހައްދުގައި ހަދާ ސްޓޭޖްވެސް ވަނީ ނިންމާލާފައި. 7:42 ފ. އަތޮޅުން ވެސް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވު...
ވީޑިއޯ
ވާހަކަ
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ
އެޑިޓޯރިއަލް
ތަރިކަ
ކުޅިވަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ލުއި ޚަބަރު