30 މެއި 2015
Mohamed Nasheed

ނައިބުރައީސް ޑރ. ޖަމީލް މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ޝަރީފް

ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙުމަދު ނައިބު ރައީސް ކަމުން ވަކިކުރުމަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "އަނިޔާވެރިކަން ނިންމަން" ޤައުމީ ހަރަކާތުން މިހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ފުވައްމުލަކުގަ...
ވީޑިއޯ
ވާހަކަ
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ
އެޑިޓޯރިއަލް
ތަރިކަ
ކުޅިވަރު
ލުއި ޚަބަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ޚިޔާލު ހޯދުން
ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭތަ؟
  • އާނއެކެވެ
  • ނޫނެކެވެ
ނަތީޖާ