17 ޑިސެންބަރު 2017 | އާދީއްތަ | 8 މުލަ


މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކު އިހަވަންދޫގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

  • މުޒާހަރާ ކޮށްފައިވަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އެރަށުގައި ބާއްވަމުންދަނިކޮށް
  • މަސްވެރިންނަށް މަހުގެ ހަމަ އަގު ނުލިބޭ
  • އެ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ވެސް ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި
3 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު

ރާއްޖެޓީވީން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޖާދޫގެ ޝޯއެއް ބާއްވައިފި

7 ގަޑިއިރު ކުރި

ކަނޑުމަތީ އޮތް ބިދޭސީއަކު ފުލުހުން ސަލާމަތްކޮށްފި


8 ގަޑިއިރު ކުރި

އަމިއްލަ ދެ ކުންފުންޏަކުން މީރާ އަށް ޓެކްސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހިއްޖެ


11 ގަޑިއިރު ކުރި

ވަކި ފިކުރަކަށް ބުރަވެ ތިބެ ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ސިޔާސަތު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް ބުރުއަރާނެ ކަމެއް: ހޯމް މިނިސްޓަރު


13 ގަޑިއިރު ކުރި

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި


13 ގަޑިއިރު ކުރި

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ހއ. އިހަވަންދޫގައި، އެއްވެސް ފޯރިއެއް ނެތް!


13 ގަޑިއިރު ކުރި

އަގު ބޮޑުކޮށް ޑީސަލް ގަތް މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރުމާމެދު އަދިވެސް ގޮތެއް ނުނިންމާ:ޕީޖީ


14 ގަޑިއިރު ކުރި

މަސްތުވާ ތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ޕެކްޓްތަކަކާއެކު ދާންދޫއިން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި


14 ގަޑިއިރު ކުރި

އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުމަށް ނާއިބު ރައީސް ޖިހާދު ދުބާއީ އަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި


14 ގަޑިއިރު ކުރި

ދިވެހިރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް އިންޑިއާ އިސް ކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން: އިންޑިއާ


15 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު
ރިޕޯޓު

އެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އުންމީދު!؟

8 ގަޑިއިރު ކުރި

ޗައިނާގެ ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވް: އިތުރު ޖަމީރާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއްތަ؟


2 ދުވަަސް ކުރިން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި ހަރުގަނޑު ވިއްދައި، އުމަރުގެ ހުދުވާ ކޯލިޝަންގެ ކަރަށް!


2 ދުވަަސް ކުރިން

ޗައިނާއިން އިންވެސްޓްކުރަނީ ދުރު މުސްތަޤްބަލަށް ވިސްނައިގެން!


3 ދުވަަސް ކުރިން

ޒަޔަނިސްޓުން ކިތަންމެ ބޭނުންވިޔަސް، ފަލަސްތީނަކީ ޔަހޫދީންގެ ތަނަކަށް ނެހެދޭނެ!


4 ދުވަަސް ކުރިން

ޕެރަމެޑިކްސް ދާއިރާ: ރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިއްމު ދާއިރާއެއް


5 ދުވަަސް ކުރިން

ބޭރު ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި އަނެއްކާ ވެސް ދިވެހިންގެ އަގު ވެއްޓުނީ!


5 ދުވަަސް ކުރިން

ދެން ނުވެ އޮތްކަމަކި ކައުންސިލްތައް އުވާލުމެވެ. އެކަންވެސް ކުރައްވާށެވެ.


5 ދުވަަސް ކުރިން

އަހުމަދު އަދީބާއި އަހުމަދު ފާރިސް: ރައީސް ޔާމީން އެންމެ ޖެހިލުންވެވަޑައިގަންނަވާ ދެ އަހުމަދު؟


5 ދުވަަސް ކުރިން

ޕޯލާ ބެއާގެ ނަސްލު ނެތިގެންދަނީ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ހުއްޓުވަން ޖެހޭ


6 ދުވަަސް ކުރިން

އިތުރު ރިޕޯޓު


ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
ރާއްޖެޓީވީން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޖާދޫގެ ޝޯއެއް ބާއްވައިފި-- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް

-->