31 އޯގަސްޓް 2016

އިންތިގާލީ ސަރުކާރެެއް ގާއިމް ކުރާނަން: ޝިދާތާ

ރާއްޖޭގައި އިންތިޤާލީ ސަރުކާރެއް ޤާއިމްކުރާނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގުޅުންތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިދާތާ ވިދާޅު...
ވީޑިއޯ
ވާހަކަ
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ
އެޑިޓޯރިއަލް
ތަރިކަ
ކުޅިވަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ލުއި ޚަބަރު
ޚިޔާލު ހޯދުން
ދިރާގުގެ ޗެއާމަން ކަމާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުން އަޝްމަލީ ވަކިކުރައްވަން ފެނޭތަ؟
  • އާނއެކެވެ
  • ނޫނެކެވެ
ނަތީޖާ