20 އޭޕްރިލް 2015
Mohamed Nasheed
 

ވަގުތުން: "އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިން" މުޒާހަރާ

23:56 މުޒާހަރާ ނިންމާލައިފި. 23:29 ޕޭމަންޓް މަތީގައި ތިބެ މުޒަހަރާ ކަަވަރ ކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ނޫސްވެރިންނަށް އަންގާފައި 23:26 މުޒާހަރާގެ އިތުރު 2 ބައިވެރިއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައި: ރިޕޯޓަރ 23:13 ފުލުހުންގެ ސަފުތައް...
ވީޑިއޯ
ވާހަކަ
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ
އެޑިޓޯރިއަލް
ތަރިކަ
Club Maldives Cup 2015
ކުޅިވަރު
ލުއި ޚަބަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ޚިޔާލު ހޯދުން
ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހިންގުނު ޝަރީއަތަކީ އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަންތަ؟
  • އާނއެކެވެ
  • ނޫނެކެވެ
ނަތީޖާ