18 ފެބުރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ | ހިޔަވިހާ 5އިތުރު ޚަބަރު

މަޚްލޫފަށް އިތުރު ޗިޓެއް: މިފަހަރު މާފުށީ މުޒާހަރާ މައްސަލައިގައި

2 ގަޑިއިރު ކުރި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ދެކޮޅަށް ހެކި ނުލިބުމުން ހެކި ފޮރުވިކަމުގެ ތުހުމަތު: ހިސާން


5 ގަޑިއިރު ކުރި

ހުކުރު ދުވަހުގެ މުޒާހަރާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނަށް އިނގިރޭސި ސަފީރު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ


6 ގަޑިއިރު ކުރި

ނޫސްވެރިންނަށް ފުލުހުން ކުރި އަނިޔާ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން: ރައީސް ނަޝީދު


6 ގަޑިއިރު ކުރި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާނަން، ގައުމު ހަމަމަގަށް އަޅުވާނަން: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތައް


6 ގަޑިއިރު ކުރި

ހެކި ފޮރުވަން އުޅުއްވިކަމުގެ ތުހްމަތުގައި ރައީސް މައުމޫނުގެ ބަޔާން ނަގައިފި


7 ގަޑިއިރު ކުރި

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ވުން އެއީ އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތް: ސަމީރު


7 ގަޑިއިރު ކުރި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނޯންނާނެ: ސަމީރު


8 ގަޑިއިރު ކުރި

ނޫސްވެރިންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެކަން ކުށްވެރި ކުރުމެއް ނެތި އެއްވުންތައް ލައިވް ކުރާއިރު ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި


9 ގަޑިއިރު ކުރި

ފެންނަ މަންޒަރެއް ގެނެސްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ދޭން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން: ރާއްޖެޓީވީ


9 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު
ކުޅިވަރު
ރިޕޯޓު

މައިކް އަތުލައި، ފުލުހުންގެ އަނިޔާ ލިބެންދެން ނޫސްވެރިކަމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ހުސެއިން ދެއްކީ ނަމޫނާއެއް!

4 ގަޑިއިރު ކުރި

އުފެދުމުގައި ވެސް ބާތިލް ކުއްލި ނުރައްކަލު ހާލަތަށް ރައްޔިތުން ދިނީ ހޫނު ރައްދެއް، ސަރުކާރު ލަދުގަންނުވާލައިފި!


9 ގަޑިއިރު ކުރި

ސިޔާސީ އަމިއްލަ އެނދުމުގެ ތެރެއިން ހަލާކުވެގެންދަނީ ގައުމުގެ އިގްތިސާދު


2 ދުވަަސް ކުރިން

ކޮންމެ ކަމަކީ ޔެސް ސަރ އަކުން ފުއްދޭނެ ކަމެއް ނޫން!


2 ދުވަަސް ކުރިން

އިސްރާއީލާއި ދެކުނު އެފްރިކާއަށް ވީވަރު ވެސް ދިވެހިންނަށް ނުވި!


3 ދުވަަސް ކުރިން

ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ލަވަ: މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު


3 ދުވަަސް ކުރިން

ކިތަންމެ ބާރެއް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ތަގުދީރެއް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ!


3 ދުވަަސް ކުރިން

އިދިކޮޅު އެއްވުން ހުއްޓުވާނެކަމުގެ އިންޒާރު! ފުރުޝަތު ލިބޭނެތަ؟


3 ދުވަަސް ކުރިން

ދޫނި ރާއްޖެއިން ފޮނުވި ވަފުދަށް ޤައުމުތަކުން ދިން ޖަވާބު


4 ދުވަަސް ކުރިން

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން: ނަމުން ޒިންމާދާރު، ކަމުން ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތް


5 ދުވަަސް ކުރިން

އިތުރު ރިޕޯޓު
ފަހުގެ ބްލޮގް


ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ގޮވާލައި މުޒާހަރާގައި އިވާ އަބްދުއްލާ ޝީލްޑް ހިފައިގެން ހުރ ފުލުހުން ކުރިމަތިގައި-- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް