16 ޖެނުއަރީ 2018 | އަންގާރަ | 11 އުތުރަހަޅައިތުރު ޚަބަރު

އީޔޫގެ ވަފުދު ޕީޕީއެމާ ބައްދަލުކޮށްފި

38 މިނެޓު ކުރިން

ރައީސް މައުމޫނާ އެކު އަބަދުވެސް ދަނީ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން: ރައީސް ނަޝީދު


1 ގަޑިއިރު ކުރި

ރައީސް ޔާމީން ވޯޓް އޮޅުވާލާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން އެކަމަށް ވަރަށް ތައްޔާރުވާނަން: ނިޔާޒު


2 ގަޑިއިރު ކުރި

ތާޖުއްދީން ސުކޫލްގެ އެތެރެއަށް ވަދެ ގޭންގަކުން ދަރިވަރަކަށް ހަމަލާދީފި


6 ގަޑިއިރު ކުރި

މިހާރު ނޫހުގެ ފަސް ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް 35 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޝެއިހު ނަސްރުﷲ ހުށަހަޅުއްވައިފި


6 ގަޑިއިރު ކުރި

އަމީނިއްޔާގެ 8 ބުރީގެ އިމާރާތުން ތަކުލީފެއް: ދަރިވަރުން ލިފްޓް ބޭނުން ކުރުން މަނާ!


6 ގަޑިއިރު ކުރި

ވަކީލު ހަސީންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި


8 ގަޑިއިރު ކުރި

ޕްރިންސިޕަލަކާ ނުލައި މަރޮށި ސްކޫލު ހިންގާތާ ދެ އަހަރު، ބެލެނެވެރިން ރަތަށް!


9 ގަޑިއިރު ކުރި

ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް ޝެއިހު ނަސްރުﷲ ކުރާ ދައުވާތަކުގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން މިއަދު ފަށަނީ


9 ގަޑިއިރު ކުރި

އައްޑޫ ސިޓީގެ އެމްބިއުލާންސް ހަލާކުވެފައި އޮތުމުން ބަލިމީހާ ހޮސްޕިޓަލް ނުގެންދެވި އުޅެނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެ


10 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު
ރިޕޯޓު

ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަކީ އަދީބުގެ މަސައްކަތްޕުޅެއްތަ؟ ނޫނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ މަސައްކަތްޕުޅެއްތަ؟

23 ގަޑިއިރު ކުރި

ނަތަންޔާހޫ އިންޑިއާގައި – ފަލަސްތީނަށް ތާއީދު ކުރަމުން އިޒްރޭލާ އެކު އިންޑިއާ އިން ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނީ ކިހިނެއް؟


1 ދުވަަސް ކުރިން

ހިންނަވަރުގެ ފަސްގަނޑު 50 އަހަރަށް ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކަށް، ކައުންސިލް "ފިލައިފި"، ރައްޔިތުން ވާނުވާގައި!


1 ދުވަަސް ކުރިން

ސިއްހީ އިހުމާލުގެ ސަބަބުން ދަރިފުޅު އަޑުއިވުމުން މަރުހޫމްވެފައި، އިންސާފަށް އެދި ބައްޕައަކު ސަލާމް ޖަހަނީ!


1 ދުވަަސް ކުރިން

ރައީސް ޓްރަމްޕް އަށް އެމަނިކުފާނުގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާ ބެހޭ ޓެސްޓެއް ހައްދަވަން ކެރިވަޑައިގަންނަވާނެބާ؟


2 ދުވަަސް ކުރިން

66.38 މިލިއަން ޑޮލަރު: ދިވެހި ދައުލަތުން ކުރި އެންމެ ބޮޑު ވައްކަން


2 ދުވަަސް ކުރިން

ރަނިންގ މޭޓްކަމާއި ޕީއެޗްޑީ:ޑރ ޝަހީމްވެސް އެމަގަށްތަ؟


3 ދުވަަސް ކުރިން

ތަޅާ އަނގައިން ލަދުން ބޯ ހަލާކު!.


3 ދުވަަސް ކުރިން

ދިރާސީ އާއަހަރަށް ސްކޫލްތައް ތައްޔާރު؟


3 ދުވަަސް ކުރިން

އިންޑިޔާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ލިބިގަތުން


3 ދުވަަސް ކުރިން

އިތުރު ރިޕޯޓު


ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
މާލެ މަސް މާރުކޭޓަށް އަންނަ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކަށް މަސްކަންޑައި ދެމުމްދަނީ -- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް