17 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އަންގާރަ | 14 ހިތަ


ރައީސް ޔާމީނަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބު ކަމެއް: ޢަބްދުއްރަހީމް

  • އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގައި ދީނީ ގޮތުން ބޮޑު ލޭ އޮހުރުވުމަކަށް ދާނެ
  • ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ރާއްޖެ ވަނީ ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ވިއްކާލާފަ
  • ކުށްކުރާ މީހުންނަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ލޭގެ ގުޅުމަކަށް ވެސް ނުބައްލަވާނެ
7 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު

މާޑު ގަރާޖުގައި ކަންމަތީ ހުރި ކަރަންޓު ފޮއްޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

8 ގަޑިއިރު ކުރި

ޤަވާއިދެއް ނެތުމަކީ ޤާނޫން ތަންފީޒްކުރަން އޮތް ހުރަހެއް ނޫން: ޝަހީބް


9 ގަޑިއިރު ކުރި

ސްކޫލްތަކުގައި ޕާޓީ ޑްރަގްސްއެއް ނުފެތުރޭ:ޕޮލިސް


11 ގަޑިއިރު ކުރި

ކަރެކްޝަނަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ރުޅިގަދަވެ އިންޒާރު ދީފި


12 ގަޑިއިރު ކުރި

ސެކިއުރިޓީ ކަނޑާލާފައިވަނިކޮށް ގާޒީ އަހުމަދު ރަޝީދުގެ ސައިކަލު ރޯކޮށްލައިފި


12 ގަޑިއިރު ކުރި

ރަތްމަންދޫގެ ދެ ކައުންސިލަރުން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި


13 ގަޑިއިރު ކުރި

އޭސީސީއަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޕްރޮކިއުމެންޓާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް !


13 ގަޑިއިރު ކުރި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޔޫ.އޭ.އީއަށް ވަޑައިގެންފި


14 ގަޑިއިރު ކުރި

އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ މީހުންނަށް ވަކީލުން އައްޔަންކުރަން 10 ދުވަސް!


14 ގަޑިއިރު ކުރި

ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ދޫކުރަން ފަށާނީ 24 އޮކްޓޯބަރގައި!


15 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު
ރިޕޯޓު

މަރުވެފައިވާ ހަށިތައް ނޫން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފެނޭ

1 ދުވަަސް ކުރިން

ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން އުޅުއްވާ ގޮތުން ލަދުން ބޯހަލާކު!


1 ދުވަަސް ކުރިން

ސީޝެލްސް: ޗައިނާއާއި އިންޑިއާގެ ކުރިމަތިލުމުގެ މައިދާން


2 ދުވަަސް ކުރިން

އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް: މޮޅުތަކެއްވާނެ ކަމަށް ހީކުރިޔަސް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ބޭކާރު ފޯރަމެއް


2 ދުވަަސް ކުރިން

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރު: އިންސާނިއްޔަތުކަމާއި ރަހްމު ނެތް ބައެއްގެ ނަތީޖާ!


3 ދުވަަސް ކުރިން

ހަތިޔާރުގެ އުފެއްދުމުގައި އެންމެ އުހުގައި އުޅެނީ މި ފަސް ކުންފުނި


4 ދުވަަސް ކުރިން

މިހާރު އެންމެ "ހިޓު" ވާހަކައަކީ ފައްތާހާއި ނަހުލާގެ ކޯޅުންގަނޑު!


5 ދުވަަސް ކުރިން

ރަޝީދުގެ އަންހެނުންގެ ދުލުން: ފިރިމީހާ ނިޔާވެގެންދިޔައީ ނަޖިސް މުންޑާއެކު


5 ދުވަަސް ކުރިން

ޔަަމަނުގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓުމަކަށް!


6 ދުވަަސް ކުރިން

އެއްލާ ކޮންމެ މަޅިއެއް އާހިރުގައި ބަދަލުވެގެންދާނީ ގުލްހާރުގެ މާފައްޗަކަށެވެ.


6 ދުވަަސް ކުރިން

އިތުރު ރިޕޯޓު


ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
އެސްއޯ ފުލުހުންތަކެއް ސިޔާސީ އެއްވުމެއް ރޫޅާލުމުގެ ކުރިން އެއްވެފައި ، ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކު ކުއިރައްގެންދާ އެއްވުންތައް ރޫޅާލުމަށްވެސް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކުރަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން