19 ނޮވެންބަރު 2017 | އާދީއްތަ | 6 ނޮރަ


ފްލެޓް ބިނާ ނުކުރެވުމުގެ ބަދުނާމު ރައީސް ޔާމީން އެޅުއްވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބޮލުގައި

  • މިރޭ އިފްތިތާހް ކުރި ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަޅަނީ 14 ޓަވަރު
  • ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
  • އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން
3 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބޭރުގެ ހަތަރު ބޯޓެއް ފެނިއްޖެ

9 ގަޑިއިރު ކުރި

ވަލެއް އޮޅިގެން މެދުކަނޑާލި މަހާޖައްރާފުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި


9 ގަޑިއިރު ކުރި

މި ސަރުކާރުން ވަނީ ދިއްދޫ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލާފައި: ދިއްދޫ އެމްޑީޕީ


9 ގަޑިއިރު ކުރި

ޓެބްލެޓް ފަދަ ތަކެއްޗަކީ މީހުންނާ މުއާމަލާތްކުރަން ނޭނގޭ ކުދިންނަށް ކަމުދާ ތަކެއްޗެއް ނޫން: ޑރ. ނިޔާފް


10 ގަޑިއިރު ކުރި

އެހެން ސަރުކާރުތަކަށް މިސްކިތްތައް ވެސް އެޅިފައި ނެތް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ


11 ގަޑިއިރު ކުރި

ފުލުހުން ގަދަކަމުން ފޮޓޯ ޑިލީޓްކުރުވުމުން އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން ރަތަށް!


12 ގަޑިއިރު ކުރި

ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި \"ބަހުރުވަ\" ގެ ނަމުގައި ލަވަ އަލްބަމެއް ނެރެނީ


13 ގަޑިއިރު ކުރި

ބަޖެޓަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ ދާއިރާތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން ދަތިވާނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު


15 ގަޑިއިރު ކުރި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި އަމީން އާންމުގެ މަގާމު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި


15 ގަޑިއިރު ކުރި

ސަރުކާރުން 144 ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: ސައީދު


15 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު
ކުޅިވަރު

ރާއްޖޭ ކްލަބަކުން ތައްޔާރުކުރި އެންމެ \"ކޮލެޓީ\" ޖޯޒީ ނިއު އިން ވިއްކަން ފަށައިފި

8 ގަޑިއިރު ކުރި

ޑެނިކާ ޕެޓްރިކް ރިޓަޔާ ކުރަން ނިންމައިފި


12 ގަޑިއިރު ކުރި

އޭޓީޕީ ފައިނަލްސް: ޑިމިޓްރޯވް އާއި ގޮފިން ސެމީއަށް


13 ގަޑިއިރު ކުރި

ގްރީޒްމަން ބާސާއަށް ބަދަލުވާން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ވަލްވާޑޭ ދީފި


13 ގަޑިއިރު ކުރި

މެސީގެ ކޮންޓްރެކްޓާއި މެދު ކަންބޮޑުނުވޭ: ވަލްވާޑޭ


13 ގަޑިއިރު ކުރި

ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯލް މުބާރާތް: ސައިކްލޯން އާއި ޓީރެކްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި


18 ގަޑިއިރު ކުރި

ނިޕޮން ޕެއިންޓް ނެޝަނަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަށައިފި


18 ގަޑިއިރު ކުރި

ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާނަމަ ސިޔާސީ ފިކުރު ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ: މަހުލޫފު


19 ގަޑިއިރު ކުރި

މައިލޯ އިންވިޓޭޝަނަލް ކަޕްގެ ގުރު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާއިފި


2 ދުވަަސް ކުރިން

އޭޓީޕީ ފައިނަލްސް: ޒަވަރޭވަ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ސޮކް ސެމީއަށް


2 ދުވަަސް ކުރިން

އިތުރު ކުޅިވަރު
ރިޕޯޓު

ދައްކަންވީ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ވާހަކަތޯ އެވެ؟ ނޫނީ އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ހޯދުމުގެ ވާހަކަތޯ އެވެ؟

18 ގަޑިއިރު ކުރި

ޒިމްބާބްވޭގެ \"ބަޣާވާތް\" ނިއުޅެމުންދާ ގޮތައް ނަޒަރެއް!


1 ދުވަަސް ކުރިން

2017: ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ލާހޫރުނު އަހަރެއް


1 ދުވަަސް ކުރިން

ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު: ވާދަވެރިން ނައްތާލުމުގެ ހަތިޔާރަކަށް ޝަރުއީ ދާއިރާ!


1 ދުވަަސް ކުރިން

ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު - ރިސޯޓް ހިއްސާގެ ހުވަފެން، މެނިފެސްޓޯގައި ނުވެސް ނެތް!


1 ދުވަަސް ކުރިން

ކަރަންޓް ޔަޤީން, އެކަމަކު ރަށްރަށް ކަނު އަނދިރީގައި


1 ދުވަަސް ކުރިން

މާރަންދޫގައި ބަލި މީހުން އުފުލަނީ އަތްގާޑިޔަލުގައި!


1 ދުވަަސް ކުރިން

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު: ލިބުނު ހައްގެއް ނެތް، ހުސް ގެއްލުނު ހައްގުތައް


2 ދުވަަސް ކުރިން

ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު: ބަހާއި އަމަލާ ދިމާނުވާ އެތައް ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން ތާށިވެފައި


2 ދުވަަސް ކުރިން

ދިވެހި ފުޓުބޯޅައަށް ބޮޑު ލަދެއް؛ ހިރުވާތަން ކަހާލާނަމޭވެސް ބައްސާމްގެ ހިތްޕުޅަށް ނާރާ!


2 ދުވަަސް ކުރިން

އިތުރު ރިޕޯޓު


ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި ސުލްހަވެރި އެއްވުމަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްގެ ޓީމެއް މިއަދުވަނީ އެ އިވެންޓް މެދުކަންޑާލުމަށް މަސައްކަތްކޮއްފައެވެ -- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް