27 އޭޕުރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި | ބުރުނު 6 | 1 ޝައުބާން 1438 | ފަތިސް: 04:41


މިނިސްޓަރ ޝައިނީ އަށް މަސްވެރިއެއްގެ ހޫނު ބަސްތަކެއް

  • މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާއަކީ ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދޭންބުނި ފައިސާ ލިބެނީ ކިހިނެއްތޯ
  • ކަންނެލީގެ އަގު ދައްވުން މަސްވެރިން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަކަށް
  • ވާޙަކަތައް ހޫނުވެގެން ދިޔައިރު ޝައިނީ ކަންބޮޑުވެފައި
33 މިނެޓު ކުރިން 
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
މާލޭ މަޖީދީ މަގު ސަރަހައްދު ހަދަނީ . ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އިން ހިންގާ މި މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަށް ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން