9 އޮކްޓޯބަރ 2015

ވަގުތުން: އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާ

23:02 ޖަލްސާ ނިމުމުގެ ގޮތުން ދުއާ ކުރަން ފަށައިފި 22:48 ރައީސް ނަޝީދު އެވަނީ ރަހީނު ކޮށްފައި. އެމަނިކުފާނު ސަލާމަތް ކުރާނަން. މިސަރުކާރު ބަލި ކުރާނަން. ބޮޑު އަގުގައި ނަގާފައި ވާ ޓޯބީ އެބުނަނީ ނޭވާ ހުސްވާތީ ކުރުކޮށްލާނަމޭ. ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްފައި މި ބުނ...
ވީޑިއޯ
ވާހަކަ
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ
އެޑިޓޯރިއަލް
ތަރިކަ
ކުޅިވަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ލުއި ޚަބަރު