29 މެއި 2015
Mohamed Nasheed

އަދާލަތު ޕާޓީން ވަކިވުމަށް މިދަނީ ވިސްނަމުން: ޑރ. ޝަހީމް

އަދާލަތު ޕާޓީން ވަކިވުމާ މެދު ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީން ވަކިވާން އުޅުއްވާކަން ޑރ. ޝަހީމް ހާމަކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީ އުފެދުނީއް...
ވީޑިއޯ
ވާހަކަ
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ
އެޑިޓޯރިއަލް
ތަރިކަ
ކުޅިވަރު
ލުއި ޚަބަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ޚިޔާލު ހޯދުން
ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭތަ؟
  • އާނއެކެވެ
  • ނޫނެކެވެ
ނަތީޖާ