28 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު | ފުސް 14

ފަހުގެ ޚަބަރު:


ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާއިމެދު އދގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި!

  • މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ކުރިމަތިކުރުވާ ފިއްތުންތަކަށް ކަންބޮޑުވުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފަ
  • ހިޔާލުފާޅު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ
  • މަޝްވަރާކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަގަޅު ކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ
2 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު

މެންބަރު އަމީތު ހައްޔަރުކޮށްފި

1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ކެފޭއެއް ތެރޭގައި އިން މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޙަމްކޮށްލައިފި، ސީރިއަސް ހާލަތުގައި


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ގަނޫނާޚިލާފަށް އެއްވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅައި، މައްސަލަތައް ޝަރީއަތަށް ފޮނުވާނަން: ހޯމް މިނިސްޓްރީ


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލި ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ތަހުގީގް ކުރުމުން ސުވާލު އުފެދޭ: އިބޫ


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީންނަށް އަނިޔާކުރުމުން މާލޭ ޖަލަށް ގްރޫޕަކުން ވަދެ އިންޒާރު ދީފި


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް!


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމްކުރަން ފުލުހުންނަށް އަމުރުކުރުމަށް އައިއެފްޖޭއިން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

އެލްސިއޯން ބޭކަރީ ސަރަހައްދުގައި ހިންގި މާރާމާރިއަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މީހުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

މެމްބަރު ފަލާހް ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުންގެ ބަޔަކު ހިންގި ޖަރީމާ ބަލަމުންދާ ކަމަށް އެންއައިސީން ބުނެފި


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

އިތުރު ޚަބަރު
ރިޕޯޓު

ދުސްތޫރީ އޮނިގަނޑުގައި މަރުތަޅެއް ނެތް، މައްސަލައަކީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ބޭނުން ނުވުން!

10 ގަޑިއިރު ކުރި

އިބްރާހީމް ނާސިރު – މިނިވަންކަމުގެ ބަތަލު، ރާއްޖޭގެ ޒަމާނީ ތަރައްގީގެ މޭސްތިރި


2 ދުވަަސް ކުރިން

މިނިވަންދުވަސް: ނުފޫޒުތައް ނައްތާލައި އިންސާފުގެ ދަރުބާރު މިނިވަންކުރަން ޖެހިފަ!


2 ދުވަަސް ކުރިން

ސިޔާސީ މިނިވަންކަމެއް ނެތް ދިވެހިރާއްޖެ


2 ދުވަަސް ކުރިން

މިނިވަންދުވަސް: ހިޔާލުފާޅުކުރުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި!


2 ދުވަަސް ކުރިން

އިގްތިސޯދީ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެން ދިއުމުގެ ބިރު!


2 ދުވަަސް ކުރިން

ވެނެޒުއޭލާގެ ގާނޫނު އަސާސީ އަލުން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދަނީ ކުރިއަށް!


4 ދުވަަސް ކުރިން

ކަރަން އާއި ކަންގަނާގެ ކޯޅުން ނިމުނީތަ؟


5 ދުވަަސް ކުރިން

މަގަ ރީއްޗޭ، އެކަމަކު ބަލަހައްޓާން ބަޔަކު ނެތް، މިއޯ އަރަތެއް ؟


5 ދުވަަސް ކުރިން

އާރާއި ބާރަކީ ތާއަަބަދަށް ދެމި އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫން، ނިމިދާން ނަގާނީ ހިނދުކޮޅެއް!


6 ދުވަަސް ކުރިން

އިތުރު ރިޕޯޓު


 
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
ހދ.މަކުނުދޫގައި މަސްވެރިއަކު މަސްކަންޑަނީއެވެ. އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މައިގަންޑު މަސައްކަތެއް ގޮތުގައި ޒުވާން ފިރިހެން ކުދިން މިރަށުގައި ކޮށް އުޅެނީ މަސްވެރިކަމެވެ-- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް