3 ސެޕްޓެމްބަރ 2015

ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭންގެ މަހާސިންތާގެ ދައުވަތު މައުމޫނު ޤަބޫލެއް ނުކުރެއްވި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 2018 އަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފައްޓަވާ ކެމްޕޭން ފެށުމުގެ ގޮތުން ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން މާދަމާ ރޭ ފަށާ މަހާސިންތާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ދެއްވުމަށް، ކުރީގެ ރައީސް...
ތަރިކަ
ކުޅިވަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ލުއި ޚަބަރު