31 ޖުލައި 2015

އިހުޒަމާނުގެ ރަށް ސަނަމް ޕޫރީ އަށް!

މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް މާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތް، އިހުޒަމާނުގެ ރާއްޖޭގެ ރަށަކާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ކުރީގެ އާދަކާދަ ދައްކުވައިދޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިވަން 50 ގެ އޮފީހުން ބުނެފައި ވެއެވެ....
ތަރިކަ
ކުޅިވަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ލުއި ޚަބަރު
ޚިޔާލު ހޯދުން
އަދީބަށް ނައިބު ރައީސްކަން ދިނުން - ރަނގަޅު ކަމެއްތަ؟
  • އާއެކެވެ
  • ނޫނެކެވެ
ނަތީޖާ