18 އޯގަސްޓު 2017 | ހުކުރު | މާ 08

ފަހުގެ ޚަބަރު:


ރައީސް ޔާމީނަށް ވަނީ އެމަނިކުފާނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންވެސް އޮޅިފައި: ޝިފާޒް

  • ކުރައްވަމުންގެންދަވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ކުރައްވާވަރުގެ ކަންކަމެއް ނޫން
  • މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ގެއްލުމުން މެމްބަރުން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ރައީސަކު ކުރައްވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން
  • ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ
14 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު

ކަމަދޫ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ ވޯޓު ކަރުދާސް އެރަށަށް ފޮނުވައިިފި

1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކައިން ތަރައްގީގެ ދެވަނަ ބަހަކީ ކޮރަޕްޝަންހެން ހީވޭ: ޝިދާތާ


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

އަނިޔާއިން ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ޤައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިފްތިތާޙް ކޮށްފި


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތަރައްގީއޭ ކިޔާ ރައްޔިތުން ގުނބޯ ނުހެއްދޭނެ: ނާދިރާ


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ރައީސް ޔާމިން އަވަހާރަކޮށްލަން އަދީބު ރޭވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ބ. ކަމަދޫގެ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ރައީސް ޔާމީނަށް ވަނީ އެމަނިކުފާނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންވެސް އޮޅިފައި: ޝިފާޒް


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ސަރުކާރުން ވިއްކަން އުޅޭ ބިންތައް ގަންނަން ތިބި ފަރާތްތަކަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ރައީސް ޔާމިން ކައުންސިލްތައް ބޭނުމެއް ނުވޭ، އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަށް ވޯޓު ދެއްވާ : ހަސަން ލަތީފް


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

މެޑަމް އޮފީހަށް ގެންގޮސް 3 ލައްކަ ރުފިޔާ ދިން، ހަލާލުނޫން ފައިސާ ކަމަށްވާނަމަ އިސްތިޢުފާދޭން ތައްޔާރު: މަޚްލޫފް


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

އިތުރު ޚަބަރު
ކުޅިވަރު

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަށް ވާދަކުރާ ފަރާތްތައް އިއުލާންކޮށްފި

5 ގަޑިއިރު ކުރި

ފީފާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވާދަކުރާ ފަރާތްތައް އިއުލާނުކޮށްފި


6 ގަޑިއިރު ކުރި

ފަސް ވަނަ މޭރީބްރައުން ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަށައިފި


18 ގަޑިއިރު ކުރި

ތަނބުރުދޫ ބޮޑީބޯޑިންގް ޗެލެންޖުގެ އޮފިޝަލް މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ރާއްޖެޓީވީ ހަމަޖައްސައިފި


20 ގަޑިއިރު ކުރި

ޕްލޭއޮފްގެ ފުރަތަމަ ލެގުން މޮޅުވެ ނަޕޯލީ، ސެވިއްޔާ އަދި ސެލްޓިކް ޗެމްޕިއަންސް ލީގާ ގާތަށް.!


23 ގަޑިއިރު ކުރި

ސުއަރޭޒްއަށް އަނިޔާވެ ބާސާ އަށް އިތުރު ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ


23 ގަޑިއިރު ކުރި

ރޮނާލްޑޯއަށް ދިން އަދަބާ މެދު އޭނާ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި


23 ގަޑިއިރު ކުރި

މަޓުއިޑީ އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސްއަށް.!


24 ގަޑިއިރު ކުރި

މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔައީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް: ޒިދާން


1 ދުވަަސް ކުރިން

އަހަރުމެންނަށް ވުރެ މިހާރު މެޑްރިޑް މޮޅު: ޕީކޭ


1 ދުވަަސް ކުރިން

އިތުރު ކުޅިވަރު


ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
މާލޭގެ އެކި ކުދި އަދި ބޮޑު ވިޔަފާރިތަކަށާއި މާލެ އަތަޅުގެ އެހެން ރަށްރަށް މުދާ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބިދޭސިން ހަރަކައިތެރިވަނީއެވެ-- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް