19 ފެބުރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ | ހިޔަވިހާ 6 | 22 ޖުމާދުލް އައްވަލު 1438 | އިޝާ: 19:34


ފާރިސްއާއި ނާދިރާ ވަކިކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ސިވިލް ކޯޓުގައި މާދަމާ އަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި

  • ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ނުދަނީ ޕީޕީއެމް އިން ހާޒިރު ނުވާތީ
47 މިނެޓު ކުރިންވީޑިއޯ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ޚަބަރު ފީތާ ޕްރޮގްރާމް: ހެލްޕް ސީރިއާ އިވެންޓާ ގުޅޭގޮތުން 
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
މާލެ ހަނި މަގެއްގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގަނީ. މާލޭގެ މަގުތަށް އިތުރަށް ތޮއްޖެހެމުން ދާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަނުން ކަންޑްއަޅާފައިވާ ގާނޫނުތަކަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ-- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް