1 މެއި 2016

ގޮންޖެހުންތަކާއެކު މޭޑޭ ހިނގާލުން ކުރިއަށް ގެންދާނަން: މަސައްކަތްތެރިން

މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ މޭޑޭ ހިނގާލުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފުލުހުން ފުރުޞަތު ނުދޭން ނިންމި ނަމަވެސް ރާވާފައިވާ ގޮތަށް ހިނގާލުން ކުރިއަށް ގެންދާނަން ކަމަށް މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން...
ވީޑިއޯ
ވާހަކަ
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ
އެޑިޓޯރިއަލް
ތަރިކަ
ކުޅިވަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ލުއި ޚަބަރު
ޚިޔާލު ހޯދުން
ދިރާގުގެ ޗެއާމަން ކަމާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުން އަޝްމަލީ ވަކިކުރައްވަން ފެނޭތަ؟
  • އާނއެކެވެ
  • ނޫނެކެވެ
ނަތީޖާ