2 މާޗް 2015
Mohamed Nasheed
 

ޤާސިމާއި އަދީބު އަދި އުއްޗު ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު އަދި ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ބައްދަލުކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވަ އެވެ. ޖޭޕީގެ ތަރުޖަމާން އަލީ ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ވިދާޅުވީ ޤާސިމާއި އުއްޗުއަކީ ވަރަށް ގާތް ދެ ބޭފުޅު...
ތަރިކަ
Club Maldives Cup 2015
ކުޅިވަރު
ލުއި ޚަބަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ޚިޔާލު ހޯދުން
ރައީސް ނަޝީދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ހައްޔަރު ކުރީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއް ހާސިލް ކުރަންތަ؟
  • އާނއެކެވެ
  • ނޫނެކެވެ
ނަތީޖާ