26 ޖޫން 2017 | ހޯމަ | އަދަ 10

ފަހުގެ ޚަބަރު:


ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެއުމަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ އަމާޒު: ނަޝީދު

  • އެމްޑީޕީއަށް ހޯމަދުވަހު 12 އަހަރުވާނެ
  • އެމްޑީޕީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރެސީ ގެނައުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި
  • ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ އޮތީ މަގުން ކައްސާލާފައި
5 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު

އެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ކުރިމަތިލާއިރު، ޑިމޮކްރަސީ އޮތީ މަގުން ކައްސާލާފައި: ރައީސް ނަޝީދު

1 ގަޑިއިރު ކުރިން

އަދީބަށް ނުފިލޭގޮތަށް ބޭހަށް ބޭރަށް ފޮނުވިދާނެ: ޑރ ޝަހީދު


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ހެންވޭރުގެ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުމުން 10 މިނެޓް ތެރޭ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

2018 ވަނަ އަހަރުގެ މެނިފެސްޓޯގައިވެސް ހިމެނޭނީ ފަސް ވަރަކަށް ވައުދު: އަލީ ނިޔާޒް


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ހުޅުމާލޭ ފިޔަވަތީގެ ކުދިންނާއެކު މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ޢީދު ފާހަގަކުރައްވައިފި


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންގައި 315 އުޅަނދު ބަލާ ފާސްކޮށްފި


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ގޮވުމާއި ގުޅިގެން، ރައީސް ޔާމީން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ސޮފްވާންގެ މައްސަލަ ޖުލައި 10 އަށް ތާވަލް ކޮށްފި


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

މި ހަފްތާގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ: މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

"ކައުންސިލް އިންތިހާބްގައި މެޖޯރިޓީ ނުލިބުނަސް، ތާއިދު އޮތީ ރައީސް ޔާމީނަން" މި ނަމުގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބާއްވާއިފި


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

އިތުރު ޚަބަރު
ކުޅިވަރު

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ޓީމް ވިއެޓްނާމަށް ފުރައިފި

19 ގަޑިއިރު ކުރި

ކުޅުމާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ، ނަމަވެސް 3 ޕޮއިންޓް ނުލިބުމަކީ މާޔޫސްކަމެއް: ސޮބާ


20 ގަޑިއިރު ކުރި

ދެވަނަ ބުރުގައިވެސް ގްރީން ސްޓްރީޓަށް ވެލެންސިއާއަތުން ޕޮއިންޓެއް


20 ގަޑިއިރު ކުރި

ސަތޭކަ މިލިއަން ޕައުންޑު ހަރަދުކޮށްގެންވިޔަސް ކޭން ގެނައުމަށް މޮރީނިއޯ ޔުނައިޓެޑަށް އަންގައިފި


1 ދުވަަސް ކުރިން

ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕް: ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ޕޯޗުގަލް ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފި


1 ދުވަަސް ކުރިން

ކޮމްޕެނީ ޓޭޕްބޯލް މުބާރާތް 3ސީއައި އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި


2 ދުވަަސް ކުރިން

ޕާފޯމެންސް މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ނިއުގެ ކޯޗު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި


2 ދުވަަސް ކުރިން

ފަހު ވަގުތު އައްޔަ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑާއެކު ނިއުއިން ތަށި ދިފާޢުކޮށްފި


2 ދުވަަސް ކުރިން

އަގުއެރޯ ހޯދުމަށް ޕީއެސްޖީން 60 މިލިއަން ޕައުންޑު ހުށަހަޅަނީ!


2 ދުވަަސް ކުރިން

އެމްއީއެސްސީ ރަމަޟާން ކަޕް 1438 ގެ ފައިނަލުގައި ކަންމަތީ ބުރު އަދި ކްލަބް ރެވެންޖާސް


2 ދުވަަސް ކުރިން

އިތުރު ކުޅިވަރު
ރިޕޯޓު

ފައިތިލައިގައި އާދަޔާ ހިލާފު އައިބެއް ހުރި ކުއްޖާއަށް 18 އަހަރު ފަހުން ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި އައު އުއްމީދެއް!

18 ގަޑިއިރު ކުރި

ރަމަޟާން މަހު ބާޒާރު: ހައިރާން ވާވަރަށް ކަރާގެ އަގު އުފުލުނު އިރު، ކަނޑުމަހުގެ އަގު ދަށަށް!


22 ގަޑިއިރު ކުރި

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި އާ އުކުޅެއް: ޓާގެޓްކުރަނީ އެކަނި ބޭސްފަރުވާއަށްދާ އަންހެނުންނާއި މުސްކުޅިންނަށް!


2 ދުވަަސް ކުރިން

މާލޭގެ ބަނދަރު ހުސްވެފައި، އީދު ބަންދަށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް!


2 ދުވަަސް ކުރިން

ނަޒާހަތްތެރިކަމެއް އޭސީސީއަކު ނެތް!


2 ދުވަަސް ކުރިން

ރައީސް ޔާމީން ދެއްކެވި އެ ހުވަފެން!


3 ދުވަަސް ކުރިން

އަދީބު ބޭރަށް ނުފޮނުވަން ތިޔައުޅުއްވަނީ "ވެއްޓިދާނެތީ" ބިރުން!


4 ދުވަަސް ކުރިން

ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު އަޅަން ގޯސްވި ސިފައިން ސަލްޓަން ޕާކް އެޅުން އޯކޭވެފައި


5 ދުވަަސް ކުރިން

ޕޯޗުގަލްގެ ޖަންގަލީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑަށް ނަޒަރެއް!


5 ދުވަަސް ކުރިން

ނަޗްބަލިޔޭ 8 ގެ ފިނާލޭ: ތިން ޖޯޑަށް ވެސް ކާމީޔާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު


5 ދުވަަސް ކުރިން

އިތުރު ރިޕޯޓު 
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
އީދު ދުވަހާ ގުޅިގެން މާލޭގައިވަނީ ކުަލަގަދަ ޕެރޭޑެއް ބާއްވާފައެވެ-- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް