4 ސެޕްޓެމްބަރ 2015

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަަލައެއް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު (އަބްދުﷲ ގާޒީ)ގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އަށް ހުށަހަޅައިފި ކަން ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިއްޖެ އެވެ. އެއީ ކޮން ކަމަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ކަމެއް އަދި މައްސަލަ ހުށަހެ...
ތަރިކަ
ކުޅިވަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ލުއި ޚަބަރު