31 އޯގަސްޓް 2016

ރައީސް ނަޝީދާ، ޖަމީލް އަދި އަކްރަމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދުގެ އިތުރުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ހައްޔަރު ކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފި...
ވީޑިއޯ
ވާހަކަ
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ
އެޑިޓޯރިއަލް
ތަރިކަ
ކުޅިވަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ލުއި ޚަބަރު
ޚިޔާލު ހޯދުން
ދިރާގުގެ ޗެއާމަން ކަމާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުން އަޝްމަލީ ވަކިކުރައްވަން ފެނޭތަ؟
  • އާނއެކެވެ
  • ނޫނެކެވެ
ނަތީޖާ