21 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި | އުތުރަ 1


ރޮހިންޖާ އަންހެނުންތަކެއްގެ ދުލުން: ފިރިމީހާ ގަޔަށް ބަޑިޖެހި، ވަޅިޖެހި، ދަރިންތައް ކުރިމަތީގައި މެރި

  • މިޔަންމާ ސިފައިން ތިން ޓްރަކެއްގައި އައިސް އަހަރެމެންނާއި ދިމާލަށް ބަޑިޖަހާ އަހަރެމެން ދިރިއުޅޭ ގެ އަންދާލި
  • އަހަރެން ޝުކުރުވެރިވަން ބައެއް ޤައުމުތަކުން އަހަރުމެންނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭތީ
  • ކުޑަ މިނިޓް ކޮޅެއް ތެރޭގައި އަހަރެން އާއިލާގެ ހުރިހާ ފިރިހެނުން އަހަރެންނާ ވަކިވި
4 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު

އީސީ މެންބަރުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރާނަން: މެންބަރުން

15 ގަޑިއިރު ކުރި

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ލިބެމުންދާއިރު، ދުނިޔެ ހިމޭނުން އޮތުމުން ކަންބޮޑުވޭ: ރައީސް ޔާމީން


15 ގަޑިއިރު ކުރި

އަނެއްކާވެސް ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކެއް ފަޅާއަރުވާލައިފި. މިފަހަރު ފެނަކަ


16 ގަޑިއިރު ކުރި

ރޮހިންޖާގެ ކަންތައްތަކުގައި ޝެއިޚް ހަސީނާ ޓްރަމްޕް އަރިހުން އެހީއަށް އެދިވަޑައެއް ނުގެންނެވި!


16 ގަޑިއިރު ކުރި

އުކުޅަހުގެ ނަރުދަމާ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން – އާދަޔާ ޚިލާފު އިވެންޓެއް!


16 ގަޑިއިރު ކުރި

ސްނޯކްލިންގއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް އދ ތުނޑުފުށި ރިސޯޓުން ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިޖެ


17 ގަޑިއިރު ކުރި

ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ: އާލިފާއި ނޫރައްދީން ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން 10 ދުވަސް، ސުއައިދު ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ!


19 ގަޑިއިރު ކުރި

އދ. ތުޑުފުށި ރިސޯޓުން ސްނޯކްލިންގއަށް ދިޔަ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ


19 ގަޑިއިރު ކުރި

މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑެއް ފެނިއްޖެ


19 ގަޑިއިރު ކުރި

ގާސިމްގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފި


19 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު
ރިޕޯޓު

ރޮހިންޖާ އަންހެނުންތަކެއްގެ ދުލުން: ފިރިމީހާ ގަޔަށް ބަޑިޖެހި، ވަޅިޖެހި، ދަރިންތައް ކުރިމަތީގައި މެރި

4 ގަޑިއިރު ކުރި

ފެނަކައިގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށްދިން އިންޒާރެއްތަ؟


6 ގަޑިއިރު ކުރި

ސެޕްޓެމްބަރު 19-20 ގެ ހާދިސާއަށް މިފަހަރު އެމްޑީޕީ ހަނުހިމޭން ވެފައި!


16 ގަޑިއިރު ކުރި

ސޫކީގެ ވާހަކަފުޅުން ފާހަގަ ކުރެވޭ 5 ނުކުތާއެއް


2 ދުވަަސް ކުރިން

ޕީޕީއެމުން ރައީސް މައުމޫން ދުރުކުރެއްވި ނަމަވެސް ޕާޓީ ތެރޭގައި ހަމަޖެހުމެއްނެތް!


2 ދުވަަސް ކުރިން

ތަރައްގީގައި ސިންގަޕޫރަށް ވާން ބޭނުންވި ނަމަވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ސިންގަޕޫރަށް ވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން!


2 ދުވަަސް ކުރިން

ހަންބަންތޯޓާ އެއަރޕޯރޓް: ޗައިނާގެ ނުފޫޒާއި، ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑްގެ ހީލަތްތެރި ކަމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެއް


3 ދުވަަސް ކުރިން

ޑިމޮކްރަސީގެ ހިޔަނީގައި ތިބެ ގައުމެއް އިދިކޮޅަށް ހަންދަމާލުން


3 ދުވަަސް ކުރިން

މެޝިން ގޮވި އަޑު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތާ ހަމައަށް، ކޮޓަރިން ނުކުތް އިރު މަންމަގެ ހަށިގަނޑުގައި އަލިފާން ރޯވެފައި


4 ދުވަަސް ކުރިން

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން - ފިރުމާލާފަ ކަނާތުން ތި ޖެހީ މޫނުގަ ވާތުން


5 ދުވަަސް ކުރިން

އިތުރު ރިޕޯޓު


ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
ތިލަފުށިން މުދާ ބަރުކޮށްގެން މާލެއަށް ދޯންޔެއް މިސްރާބު ޖަހާފައި، ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސައްކަތްތެރިން ތިލަފުށީގެ ކުނިއަންދާ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު އެސަރަހައްދަކީ އެންމެ ސާފުތާހިރު މާހައުލު ނޫންކަން ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން