އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
6 ގަޑިއިރު ކުރި
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ސިއްހަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެފަދަ އަމަލެއް ގަސްތުގައި ހިންގުމުގެ ކުށުގައި މީހަކު ހޯދަނީ
9 ގަޑިއިރު ކުރި
އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލަށް އަމަލުކުރުމާއި މެދު ސުވާލުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި
9 ގަޑިއިރު ކުރި
ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގެ މެދުގައި އަބަދު އަރާރުންވުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ނޫން، ލަފާދޭނީ އެކަމަށް ވިސްނައިގެން - ބަންޑާރަނައިބު އުޝާމް
9 ގަޑިއިރު ކުރި
މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރައީސް ބިލު ތަސްދީގުކުރައްވާ ހިސާބުން އީސީން އެއަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނަން: ހަބީބު
10 ގަޑިއިރު ކުރި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންނަށް އިސްކަންދީގެން ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ 500 ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
11 ގަޑިއިރު ކުރި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ
11 ގަޑިއިރު ކުރި
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
12 ގަޑިއިރު ކުރި
އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ޖޮއިސްޓިކް އަނބުރާ ގޮތަށް، އެއީ ޕަޕެޓުންތަކެއް: ރައީސް
13 ގަޑިއިރު ކުރި
"ބިލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވާ އަދަދަށްވުރެވެސް ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން، ބިލް ތަސްދީގުކުރެއްވުން ރައީސަށް ލާޒިމު"
13 ގަޑިއިރު ކުރި
އެއްވެސް ޤާނޫނީ ލަފައެއް ހޯދާކަށް ނުޖެހޭ، މަޖިލީހުން ފާސްކުރީމަ ތަސްދީޤުކުރެއްވުން ނޫން ގޮތެއް ނޯންނާނެ: ބިގޭ
13 ގަޑިއިރު ކުރި
އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚާމެދު އީސީން ރައީސާ ނުރަސްމީ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިކަން ރައީސް ހާމަކުރައްވައިފި
13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރައީސް އަދިވެސް ހުންނެވީ ބިލު ތަސްދީޤުކުރައްވާ ގޮތަކަށް ނޫން، އޭޖީގެ ލަފަޔަކަށް އެެދެނީ
14 ގަޑިއިރު ކުރި
ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބުރަކޮށް އެބަކުރޭ: އީސަ
14 ގަޑިއިރު ކުރި
ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްފި
16 ގަޑިއިރު ކުރި
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ގުނާނީ ހުސްގޮނޑިވެސް ހިމަނައިގެން: ސުޕްރީމް ކޯޓު
17 ގަޑިއިރު ކުރި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށްފަހު ރައީސް އަނެއްކާވެސް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް ތަބާވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ
18 ގަޑިއިރު ކުރި
ވިލިނގިލީގައި ސަފާރީއެއް ބަންނަމުން ދިޔަ އޮޑި ހަރު ގެއެއްގައި ރޯވެއްޖެ
19 ގަޑިއިރު ކުރި
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
19 ގަޑިއިރު ކުރި