ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ނެގި ލޯނުތަކުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި
3 ގަޑިއިރު ކުރި
ޑްރަގް އެތެރެކުރާ ބިދޭސީން ފޮނުވާލަނީ މައްސަލަ ސާބިތުކުރަން ހެކި ހުރި މިންވަރާއި އޭނާ ބެހެއްޓުމަށް ދާނެ ޚަރަދަށްވެސް ބަލާފައި
3 ގަޑިއިރު ކުރި
7 ފެބްރުއަރީއާމެދު ރައީސް ނަޝީދު: "ތެދު، ދޮގު އޮޅޭގޮތަށް އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން ވާހަކަދެއްކުމަކީ ހިތާމައެއް"
3 ގަޑިއިރު ކުރި
ޝަރީފްގެ ހޫނު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ސައީދަށް: "ގައުމާމެދު ތި ވަރަށް ހަސަދަވެރިވާކަށް ނުވާނެ"
4 ގަޑިއިރު ކުރި
ނޫސްވެރިޔާ ނުޒުހާގެ ނަން ހިމެނޭހެން 5 ބޭފުޅެއްގެ ނަން ބްރޯޑްކޮމް އަށް
5 ގަޑިއިރު ކުރި
އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ވަކި އަދަދަކުން މަތީގެ ޗެކުތައް ބީއެމްއެލް އިން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ
9 ގަޑިއިރު ކުރި
ދޯހާއިން ރާއްޖެ އައި ބްރެޒިލް އަންހެނެއްގެ އަތުން 2.6 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފި
9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރާއްޖޭގައި ގިނައީ ވާރުތަ ނުކުރާ ވައްތަރުގެ ކެންސަރު: ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު އަމްރު އަހުމަދު
17 ގަޑިއިރު ކުރި
"މެރިޓައިމް އޭޝިއާ ހެރިޓޭޖް ސަރވޭ" އާ ގުޅޭގޮތުން ކެބިނެޓާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފި
17 ގަޑިއިރު ކުރި
ސްޓެލްކޯއިން ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައެއްނުގަތް
21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރައީސް އިއްވެވީ ފުރިހަމަ ރިޔާސީ ބަޔާނެއް: މައުމޫން
21 ގަޑިއިރު ކުރި
މަޑިފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކުރުމުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
22 ގަޑިއިރު ކުރި
"ގެދޮރުވެރިކުރުން" ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ރީޝެޑިއުލްކޮށްދޭން ނިންމައިފި
22 ގަޑިއިރު ކުރި
ވެލާ ހިފައި، ކެއްކީ ބ. ކެންދޫ ބައެއް: އީޕީއޭ
22 ގަޑިއިރު ކުރި
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އިސްކަންދީގެން އެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުން - މެންބަރު ޣަފޫރު
23 ގަޑިއިރު ކުރި
ދިއްގަރުގައި ލޯންޗެއް ގޮވައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
24 ގަޑިއިރު ކުރި
ތުރުކީ-ސީރިއާ ބިންހެލުމުގައި އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ހާލުގައި ނުޖެހޭ - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
1 ދުވަަސް ކުރިން
އިމާރަތް ބާވުމުގެ ސަބަބުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެތެރޭގައި ހުރި ތަނބެއްގެ ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ
1 ދުވަަސް ކުރިން
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިރުޝާދެއް
1 ދުވަަސް ކުރިން
ނަފްސާނީ ސިއްހަތުގެ ހިދުމަތް ދެމުންދާކަމުގެ ހެއްކަކީ ކިއު ލިސްޓު ކުޑަވުން - މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ
1 ދުވަަސް ކުރިން