މީހުން

ޓީޓީން ދުނިޔެއިން އެއްވަނައަށް ދިޔަ ސުލަފް ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވަނީ އިންޖީނިއަރިންގ ދާއިރާއިން

ސުލަފް މޫސާ ލަތީފް

އޯލެވެލްގައި އިނގިރޭސި މާއްދާއިން މުޅި ދުނިޔެއިން އެއްވަނަ

މުހައްމަދު ނާއިލް

‎ޤައުމީ ރަންޔޫބީލު ޚިދުމަތްތެރި ވަޠަނީ ލާމަސީލު ޝަޚްޞިއްޔަތު

އަހުމަދު ޔޫސުފް (ހައިވަކަރު އަހުމަދުފުޅު)

ޒަމާނީ އައިޑީ ކާޑުގެ މޭސްތިރިޔާ

ދުނި މަރިޔަމް ވަހީދާ

ފުލުހުންގެ ތާރީޚުގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ފުރަތަމަ ކުރެއްވި އަންހެން ފުލުސް

އިޒްމިއާ ޒާހިރު

އަދަބީ ގޮތުން ދިވެހި ބަހަށް ޝައުގުވެރި ޖީލެއް ބިނާކޮށްދެއްވި އެދުރެއް

އަޝްރަފް އަލީ

ދިވެހި ލަވައިގެ ދެޒަމާން ގުޅުވައިދޭ ފާލަން

ފާތިމަތު ރައޫފު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޒަމާނުގެ ފުރަތަމަ މަހާރެހެންދި

ނަސީމާ މުހައްމަދުކަލޭފާނު

އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޮއްސުނު ފުޓްބޯޅަ ތަރި

އަންވަރު އަބްދުލްޣަނީ

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ޒަމާނީ ކުރެއްވުމުގެ އާރުކާޓީ

ޓޫޓޫ ޒާހިރު

ރަށް ދެކެ ލޯބިވާ ޑޮކްޓަރު

ޑރ. ނަޝީދާ ސައީދު

ގައުމާތަގޭ ބޮޑު އޮޑިން ފެއްޓެވި ދަތުރު އަދިވެސް އޮތީ ކުރިއަށް

ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު

އައްޑޫ ފޭދޫ ޑޮކްޓަރު ދޮންތުއްތު

ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ އެއްތަނބު

އެއީ ހަނދާނުން ފިލައިގެން ނުދާނެ ނަމެކެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ސެންޓަރު ހަސަން

އާމިނަތު މުހައްމަދުދީދީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޫޅުމައިންގެ ފޫޅުމާމަ

ސެންޓު އާދަމް މަނިކު

އިންޖިނޭރިންގެ ދެވަނައެއް ނުވާ ޚިދުމަތްތެރިޔާ

ޑރ އަހުމަދު ލަތީފު

ޑޮކްޓަރުންގެ ފުރަތަމަ ޑޮކްޓަރު

ހޮޅުދޫ އަބްދުﷲ ހަސަން

ދިވެހި ގައުމީ ގުރާ

އޮއްސިގެން އެދިޔައީ، ފަސްދޮޅަހުގައި ފާއްދާލި، އަދަބީ "އޮރިޖިނަލް" ތަރިބައިގެ އެންމެ އަލި "ކޮޕީ" އެވެ!

ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދު

ޚާއިނެއްގެ އަތުން ބަޑި އަތުލައިގަތުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއްނޫން. އޭނާއަކީ އައްޑޫގެ ހީރޯއެއް.

ނޮވެންބަރ3 ގެ ޢުދުވާނީ ހަމަލާގެ ތެރެއިން..