ޖޯބައިޑަން، ނަވަލްނީގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅާ ބައްދަލް ކުރައްވައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ބައިގަރުނަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން އެމެރިކާގެ އުޅަނދެއް އަނެއްކާވެސް ހަނދަށް ޖައްސައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
މުޒާހަރާ ކުރާ ދަނޑުވެރިން މަޝްވަރާކުރުމަށް ނިއު ދިއްލީން އިލްތިމާސްކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ނަވަލްނީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ބޮޑެތި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ބައިޑަން ޕުޓިންއަށް ދެއްވައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ޣައްޒާ ހަލާކުކޮށްލުމުން ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށް އިސްރާއީލުގެ މިނިސްޓަރަކު ބުނެފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ޔަމަނުގެ ޙުދައިދާއަށް އަމާޒުކޮށް އެމެރިކާއިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައަކީ ގަތުލުއާންމެއް ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: އެމެރިކާ
4 ދުވަަސް ކުރިން
ރަޝިޔާ އާއި ވެނެޒުއޭލާގެ މުދާތައް ހުޅަނގުން ފްރީޒްކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ދެގައުމުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
4 ދުވަަސް ކުރިން
އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 29،195ށް އަރައިފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
އަފްއާނިސްތާންގައި ސްނޯވގެ ސަބަބުން 25 މީހުން މަރުވެއްޖެ
5 ދުވަަސް ކުރިން
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލުގެ އިގްތިސާދު ގާތްގަނޑަކަށް 20 އިންސައްތަ ދަށަށްގޮސްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ލޫލާގެ ވާހަކަފުޅުތަކާ ގުޅިގެން ބްރެޒިލްއިން އިސްރާއީލަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ރަމަޟާން މަހު އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ވަނުން މަނާކުރަން އިސްރާއީލުން ވިސްނަނީ
7 ދުވަަސް ކުރިން
ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ތިބި ބަލި މީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ވަސީލަތްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ލިބެންޖެހޭ: ޓެޑްރޯސް
7 ދުވަަސް ކުރިން
ނަވަލްނީގެ ހަށިގަނޑު ނުދޭން އުޅޭ ކަމަށް އާއިލާއިން ތުހުމަތު ކޮށްފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާ ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޔޫރަޕްގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ތަކްޝިން ޝިނަވަޓް ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންވެ ވަޑައިގެންފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޣައްޒާގައި ކާބޯތަކެތި ދަތިކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމުގެ އިންޒާރު އދ. އިން ދީފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ވަގުތީ ގޮތުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ނަތަންޔާހޫއަށް ބާރު އެޅުއްވި ކަމަށް ބައިޑަން ވިދާޅުވެއްޖެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރު ނަވަލްނީ ޖަލުގައި ހުއްޓާ މަރުވެއްޖެ
1 ހަފްތާ ކުރިން