ރަޝިއާއިން ޖަޕާން ކަނޑުގައި ސުޕަރސޮނިކް މިސައިލްތަކެއް ޓެސްޓުކޮށްފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
ސައުދީގައި ބަހެއް އެކްސިޑެންޓުވެ 20 އުމްރާވެރިން މަރުވެއްޖެ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޖަރުމަނުގެ ލެޕަރޑް ޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ގެންގޮސްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
އަހަރެމެން އެންމެނަކީ ޗައިނާ މީހުން: ޓައިވާންގެ ކުރީގެ ރައީސް
2 ދުވަަސް ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާއިން އައު ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުތަކެއް ދައްކާލައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ރޯދަ މަހު އުމްރާގެ އަޅުކަން އެއްފަހަރަށް މަދުކުރަން ސައުދީން އެދިއްޖެ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ގައުމަށް ނުރައްކާވެއްޖެނަމަ އެމެރިކާ ނައްތާލެވޭނެ ވަރުގެ ހަތިޔާރު އެބަހުރި: ރަޝިއާ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ހައްޖަށާއި އުމްރާއަށް ގޮސް އުޅޭއިރު، މާތްވެގެންވާ ބިނާތަކަށް އިހުތިރާމްކުރުމަށާއި ފޮޓޯނެގުމައިގެން މަޝްޣޫލް ނުވުމަށް، ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ޔޫކްރޭންގައި ހަނގުރާމަ ކުރުމުން 5،000 ކުށްވެރިންނަށް ރަޝިޔާއިން މައާފު ދީފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ރަޝިއާއިން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބެލަރޫސްގައި ބަހައްޓަނީ
5 ދުވަަސް ކުރިން
އެމެރިކާގެ މިސިސިޕީއަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް
5 ދުވަަސް ކުރިން
ޗައިނާއިން ރަޝިއާއަށް އަދި ހަތިޔާރެއް ނުދޭ: ބައިޑަން
5 ދުވަަސް ކުރިން
ބާޒާރުގައި އުފުލެމުންދާ އަގުތަކުގެ ބުރަ، ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންނަށް!
5 ދުވަަސް ކުރިން
ކުރިޔަށް އޮތް ވިއްސަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި އިންޑިޔާއަށް ތިރީހަކަށް ހާސް ޕައިލެޓުން ބޭނުންވެދާނެ: ބޮއިންގ
5 ދުވަަސް ކުރިން
ފްރާންސްގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ކިންގް ޗާލްސްގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ކަނޑުއަޑިން ނިޔުކުލިއަރ ހަތިޔާރު އުފުލުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ޑްރޯނެއް އުތުރު ކޮރެއާއިން ޓެސްޓްކޮށްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
އަބުރުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، ރާހުލް ގާންދީ މަޖިލީހުން ވަކިކޮށްފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އިނގިރޭސި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ޓިކްޓޮކް ބްލޮކްކުރަނީ
7 ދުވަަސް ކުރިން
އެމްބަސީ ހުޅުވުމުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ސައުދީ އާއި އިރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުން ބައްދަލުކުރައްވަނީ
7 ދުވަަސް ކުރިން
އަބުރުގެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީ 2 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ޙުކުމްކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން