19 އޯގަސްޓު 2017 | ހޮނިހިރު | މާ 09


ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބ. ކަމަދޫގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ: ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި- އިލެކްޝަން

  • މިއީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި- އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް
1 ދުވަަސް ކުރިން