14 ޑިސެންބަރު 2017 | ބުރާސްފަތި | 5 މުލަ


ފަލަސުރުހީ

  • މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މެހުމާނުންނަކީ ކުރީގެ ފިޝަރީސް މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ދީދީ އަދި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ
  • މިރޭގް ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މައުޟޫއަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް
10 ގަޑިއިރު ކުރި