ބީއެމްއެލްގެ ލުއި ލޯނު، ވަގުތުން އެޕްރޫވް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްކައިފޯލް އިން މީރު ލަންޗް އަދި ބްރެކްފާސްޓްގެ ޚިދުމަތް، މިހާރު ދޮރާ ހަމައަށް ގެން ގޮސްދޭނެ!
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެލައިޑްގެ 39 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިވްއަވޭ ސީރީޒެއް ފަށައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ރޯދަ މަހު ކާބޯތަކެތި އަގުބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ގުދަންކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް، ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަނީ
1 މަސްކުރި
އިސްތަށިގަނޑަށް ޚާއްސަ ބްރޭންޑެއް ކަމުގައިވާ "އަރބަން ކެއަރ" ލެކިޔުޓުން މިހާރު ލިބޭނެ
1 މަސްކުރި
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގައި ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
1 މަސްކުރި
އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއަރސްގެ، "ފަރީ" ގްރޫޕާއި އެކު އުމްރާ އަށް ދާން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް
1 މަސްކުރި
ސިމްޑީ ސީޕީޑީގެ 3 ވަނަ ޝޯވ ރޫމް ހުޅުވައިފި
1 މަސްކުރި
ހޮންގް ކޮންގް އެއާލައިންސްގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށައިފި
1 މަސްކުރި
މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް "މޮނިން"ގެ އެކި ބާވަތުގެ ސިރަޕް، މިހާރު ސިމްޑީ ރެސޫ އިން ލިބޭނެ!
1 މަސްކުރި
40 ބައިވެރިންނާއެކު 7 ވަނަ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯ ފަށައިފި
1 މަސްކުރި
އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުން އުނިކުރެވޭނީ ފައިސާއިން ދޭ ޑޮނޭޝަންތައް އެކަނި ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
2 މަސް ކުރިން
އައިކެއަރއިން، އައިއެސްއޯގެ ޑުއަލް ސެޓިފިކޭޝަން ހާސިލްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ކޮލިޓީ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް
2 މަސް ކުރިން
އެލައިޑް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑާއި އެޑިޔުކޭޝަން ފަންޑް ލިބޭ ފަރާތްތައް އިއުލާންކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިއަކަށް ރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް އައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއް
2 މަސް ކުރިން
ވޮޗް ސީރިސް 9 މަނާކުރުން އެޕަލްއިން އިސްތިއުނާފުކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
އާ އަހަރު ފާހަގަކޮށްލަން މި ފަހަރު ދާންވީ ސްކައިފޯލް އަށް - ކަމުދާނެ ގާލާ ޑިނާ އެއް!
2 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ ޑްރޯންރޭސް 2023 ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި!
2 މަސް ކުރިން
6000 މީހުންނާއެކު މި އަހަރުގެ ފަން ރަން ކާމިޔާބު، އަންނަ އަހަރުގެ ރަންގެ ރީޖަނަލް އެޑިޝަން ލާމު އަތޮޅުގައި
2 މަސް ކުރިން
މި މަހުގެ 31 ގައި ބީއެމްއެލް ބަންދުވާނެ
2 މަސް ކުރިން