5 ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭނާއެކު އާމްދަނީ 6 ބިިލިއަން ޑޮލަރަށް!
3 ދުވަަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ސްޓާޓަޕް ގްރާންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
5 ވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭނަކީ މުސްތަގުބަލު ބައްޓަންކުރުމުގެ މަގުޗާޓެއް: މިނިސްޓަރު
4 ދުވަަސް ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭން ލޯންޗުކޮށްފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ހިޓާޗީން ފެބްރުއަރީގައި ނެރުނު ދޮންނަ މެޝިންތައް އެސްޓީއޯއިން މިހާރު ލިބޭނެ
5 ދުވަަސް ކުރިން
އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ދުވާލަކު 230،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުއާމަލާތް ކުރޭ: ބީއެމްއެލް
5 ދުވަަސް ކުރިން
އުރީދޫ ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ވައިލްޑްކާޑު ބުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީއަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީ ލިބޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހޮވައިފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލްއިން ނ. މާފަރު އަދި މިލަދޫގައި ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ޔޫއެފްއާ ޗެންޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް ބަލާލަން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ހުދާ އަށް!
7 ދުވަަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑްސް ރަން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮކާ-ކޯލާއިން 'ޗާރޖްޑް' ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބިއޯންޑް އެއަރލަައިންގެ އޮފީސް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
މޯލްޑިވްސް މެރިން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމްގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ!
2 ހަފްތާ ކުރިން
އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މެއި 31 ގައި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްޓީސީސީގެ މަސައްކަތުން ގާތްގަނޑަކަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރުވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓިއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީގައި ފެންފުށީގެ ޕްރީސްކޫލް ޕާކު ތަރައްގީކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މެއި 29ގައި ބާއްވަނީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
މެލޭޝިޔާގެ ބަޓިކް އެއަރއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން