އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު!
5 ދުވަަސް ކުރިން
އުރީދޫ އިން ހިއްސާއަކަށް 3.04 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
އޫކްލާއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލުވި މޮބައިލް ނެޓްވާރކް އެވޯޑް ދިރާގަށް
7 ދުވަަސް ކުރިން
އެސްޓީއޯ ނިޕޯން އަދި މަކިޓާ ރަމަޟާން ބާޒާރު ފަށައިފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް އިން ޑޮލަރު ނެގޭ ލިމިޓު އުވާލައިފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމު ހިއްސާދާރުންނަށް ހުޅުވާލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ދިރާގުގެ 'ސަޅި 28 ޑޭސް' އެޑް-އޮންއާއެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު 4ޖީބީ ޑޭޓާ!
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބީއެމްއެލްއަށް މިދިޔަ އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1.48 ބިލިއަން ރުފިޔާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
2022ގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރި: އެމްއެމްއޭ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބީއެމްއެލް ރަސްދޫ ބްރާންޗުގެ އައު އިމާރާތް ހުޅުވައި ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
އަހަރު ނިމުނުއިރު އެސްޓީއޯގެ ހިންގުމުގެ ފައިދާ ބިލިއަނަކަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދިރާގުގެ ޕްރީޕެއިޑް ސޯޝަލް ޕެކާއެކު 23 ރުފިޔާއަށް 23ޖީބީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
މިފަހަރު އުރީދޫގެ ކަލަންޑަރާއެކު، ގަސް އިންދުމަށް ބޭނުންކުރާ އޮށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
މަތިވެރީގައި ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބީއެމްއެލް އިން ރަހުނަކާ ނުލައި 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ލޯނާއި ފައިނޭންސިންގ ދޫކުރަނީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ރެފްކޫލް ރޯދަސޭލް ފަށައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އެސްޓީއޯ ރަމަޒާން ބާޒާރު ފަށައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އުރީދޫ ސުޕަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ބިލެތްފަހީގައި ތައާރަފުކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ދިރާގުން 500 ރުފިޔާއަށް 70 ޖީބީ ލިބޭ އެޑް-އޮންއެއް
3 ހަފްތާ ކުރިން
މި އަހަރުތެރޭ އިތުރު 9 ރިސޯޓު ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ: މިނިސްޓްރީ
4 ހަފްތާ ކުރިން