ދުނިޔެ
"ހަމަ ނިންޖެއް ނުލިބޭ، ތަންމައްޗަށް ކުޑަކަމުދެވޭ، ބޭރަށް ނުކުމެ ކުޅެލަން ބިރުގަނޭ"
4 ދުވަަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
އިތުރު ބަލިމަޑުކަމަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންވާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ގޮވާލައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ސޫދާން ރެފިއުޖީންނާއި ސަރަޙައްދީ ކުރިމަގު ބަނަ: އދ
4 ދުވަަސް ކުރިން
"ޗައިނާއާ ވާހަކަދައްކައިފީވިއްޔާ ނުކުންނާނީ ހޮސްޕިޓަލެއް ހިފައިގެން، އެމެރިކާއިން ދޭނީ ލެކްޗަރެއް"
4 ދުވަަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
16 އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު މެޑަލިން މެކެއިން ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް އާ ކުރިއެރުމެއް؟
4 ދުވަަސް ކުރިން
ހިނިތުންވެލައިގެން ހުއްޓެއް ކަމަކު މި ކުޑަކުޑަ ހިތާއި ސިކުނޑީގައި ވަނީ ބިރުވެރިކަން!
4 ދުވަަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ސުންނާފަތިކޮށްލިއަސް ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ގެދޮރު ދޫކޮށްނުލަނީ ކީއްވެ؟
5 ދުވަަސް ކުރިން
ސްކޫލުގައި ރޯކޮށްލީ ފޯނު އަތުލުމުން، 19 ކުދިން މަރުވި
5 ދުވަަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ޗައިނާގެ އެންމެ ފަހު އެމްޕަރަރގެ ގަޑިކޮޅު 6.2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިކޯޑު އަދަދަކަށް ވިއްކާލައިފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
ޒަވާޖީ ހަޔާތަށްވުރެ ބޮޑަށް ވިސްނަނީ ކައިވެނި ޕާޓީއަށްތަ؟
6 ދުވަަސް ކުރިން
މީހަކު ކުށެއް ކުރުމުން އަމިއްލައަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުން، ތިމާއާއި ކުށްކުރި މީހާއާ ހުރީ ކޮންތަފާތެއް؟
6 ދުވަަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ޤައުމީ ޓީމުގެ ފިޓްނަސް ކޯޗަކަށް މުއީނާ، އަނެއްކާވެސް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް!
7 ދުވަަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ޗައިނާގައި ވަޒީފާނެތް ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް ރިކޯޑު އަދަދަކަށް، ހާލަތު ދަނީ ގޯސްވަމުން
7 ދުވަަސް ކުރިން
ޑަބްލިއުޑީސީތަކުން އިސްތިއުފާދިނުން އިތުރުވަނީ، ކީއްވެ؟
1 ހަފްތާ ކުރިން
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 3 މަހުވެސް، 16 ކިލޯގެ ޑްރަގް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮވިޑް ފަދަ އިތުރު އާލަމީ ވަބާއަކާއި ދުނިޔެ ކުރިމަތި ލާފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
އިންފޮމޭޝަން އާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ހޯދިފައިވޭތަ؟
1 ހަފްތާ ކުރިން
"މަ ނޫން މީހަކަށް ލިބިގެން ނުވާނެ"
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުރިހާ ނުބައި އަމަލެއް ހިންގަނީ ޓެލެގްރާމް މެދުވެރިކޮށް!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހުރިހާވެސް އެއްޗަކީ "ބޮޑުވަޒީރުކަން"
2 ހަފްތާ ކުރިން