މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ރޯދަމަހު ނުބާއްވަން އަބަދުވެސް އީސީން ވަކާލާތު ކުރި، އީސީގެ އަމިއްލަ އެޖެންޑާއެއް ނޯންނާނެ - ހަބީބު
3 ގަޑިއިރު ކުރި
ގުޅިފަޅު، އުތުރުތިލަފަޅު، ގިރާވަރުފަޅު އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް3 މާލޭގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާދެއްވުމަށް އާޒިމް އަނެއްކާވެސް ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރޯދަމަހު އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތުތައް އާންމުކޮށްފި
4 ގަޑިއިރު ކުރި
އޭސީސީން އެކުލަވާލި ފްލެޓް ލިސްޓު އާންމުކުރަންޖެހޭކަމަށް ގަބޫލުކުރަން: ރޮޒައިނާ
4 ގަޑިއިރު ކުރި
އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމުން އިތުރު 560 މީހުންނަށް ވޯޓުލެވޭނެ
7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރައީސް އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
7 ގަޑިއިރު ކުރި
ހަފުތާ ބަންދުގައި ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ
7 ގަޑިއިރު ކުރި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި، ދެން އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އެޕްރިލް 21ގައި
13 ގަޑިއިރު ކުރި
މާފިލާފުށީގައި ޚާއްސަ އަސްކަރީ ތަމްރީންތަކެއް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށަނީ
14 ގަޑިއިރު ކުރި
މާލެ ސިޓީގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން: މޭޔަރު އާޒިމް
14 ގަޑިއިރު ކުރި
ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުން ބޭނުންވޭ، ގަދަބާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ހައްލެއް ނުވާނެ: މޭޔަރު އާޒިމް
14 ގަޑިއިރު ކުރި
ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން ވަގުތީގޮތުން އެއްކިބާކުރުމަށް އެލްޖީއޭއިން ނިންމައިފި
15 ގަޑިއިރު ކުރި
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
15 ގަޑިއިރު ކުރި
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ސިއްހަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެފަދަ އަމަލެއް ގަސްތުގައި ހިންގުމުގެ ކުށުގައި މީހަކު ހޯދަނީ
18 ގަޑިއިރު ކުރި
އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލަށް އަމަލުކުރުމާއި މެދު ސުވާލުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި
18 ގަޑިއިރު ކުރި
ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގެ މެދުގައި އަބަދު އަރާރުންވުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ނޫން، ލަފާދޭނީ އެކަމަށް ވިސްނައިގެން - ބަންޑާރަނައިބު އުޝާމް
18 ގަޑިއިރު ކުރި
މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
19 ގަޑިއިރު ކުރި
ރައީސް ބިލު ތަސްދީގުކުރައްވާ ހިސާބުން އީސީން އެއަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނަން: ހަބީބު
19 ގަޑިއިރު ކުރި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންނަށް އިސްކަންދީގެން ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ 500 ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
20 ގަޑިއިރު ކުރި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ
21 ގަޑިއިރު ކުރި