އަމީނީ މަގުގެ އިތުރު ދެ ސެގްމެންޓެއްގައި ތާރުއަޅާ ނިމިއްޖެ
3 ގަޑިއިރު ކުރި
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި ގުޅިގެން ތިނަދޫގެ 55 އާއިލާއަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ލިބިފައި: އެމްޑީ މޫކޭ
3 ގަޑިއިރު ކުރި
މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ނާކާމިޔާބުކޮށްލަން އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ ތްރީލައިން ވިޕެއް
4 ގަޑިއިރު ކުރި
ދިފާއީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގަން ތަސްލީމާއި އަލިމަނިކުވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ
4 ގަޑިއިރު ކުރި
މ. އަތޮޅުގައި އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ
4 ގަޑިއިރު ކުރި
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ކުރާ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި ޑިޖިޓަލް އައިޓެންޓިޓީ ކާޑު ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި
4 ގަޑިއިރު ކުރި
އީސީގެ މެންބަރުކަމަށް ނަޝާތަށް ރުހުން ހޯދަން ފޮނުވައިފި
4 ގަޑިއިރު ކުރި
އެމްއާރްއެމް އުވާލުން ހުއްޓުވަން ނެރުނު އަމުރު މުރާޖައާކުރުމަށް އީސީން އެދެނީ
5 ގަޑިއިރު ކުރި
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް އާޒާދު އައްޔަންކުރުމަށް ރުހުން ހޯދަން ފޮނުވައިފި
5 ގަޑިއިރު ކުރި
ނޭޝަނަލް ފަރޓިލިޓީ ކެއަރ ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފްކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަމުން: ރައީސް ސާލިހު
5 ގަޑިއިރު ކުރި
އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރަން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފި
6 ގަޑިއިރު ކުރި
ރަށްރަށުން ތަރައްގީ ފެނޭ، އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މިސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: މެންބަރު ހަލީމް
6 ގަޑިއިރު ކުރި
ކުނި ބިލް: 3 ބިލަށް ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމުގެ އިހުތިޔާރު އޮވޭ
6 ގަޑިއިރު ކުރި
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ ޚާއްސަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ހަމަވާނެ
6 ގަޑިއިރު ކުރި
ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭނާއި މެމޮގްރަފީ ބެހެއްޓުމަށް ހަދަންޖެހޭ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި
7 ގަޑިއިރު ކުރި
ވ.ތިނަދޫގެ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި އެވޯޑްކުރަނީ
7 ގަޑިއިރު ކުރި
ފެލިދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން: އަންނަ ޖޫން މަހު އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ - މިނިސްޓްރީ
7 ގަޑިއިރު ކުރި
ބިލެއްދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރަމުންދިޔަ 4 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
9 ގަޑިއިރު ކުރި
ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރާއެކު ޕާޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމްއާރުއެމުން ގޮވާލައިފި
9 ގަޑިއިރު ކުރި
އެމްއާރުއެމް އުވާލުން ފަސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި
9 ގަޑިއިރު ކުރި