ބުދަ 05 އޯގަސްޓު 2020
08 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 15
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37

އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަން

2020 އޯގަސްޓު 04 - 557

ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ދަތިނުވާނެގޮތަށް، ކާޑު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެސްޓީއޯ އިން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާއިރު، އެކަން ކުރަނީ ވަރަށް ތަރުތީބު އުސޫލެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މާލޭގެ ފިހާރަތަކަށް އެތަށް ހާސް އޯޑަރަކަށް ކާޑު ޑެލިވަރކޮށްދޭއިރު، އަތޮޅުތެރޭގެ އެތަކެއް ހާއްސަ އޯޑަރަކަށްވެސް އެސްޓީއޯއިން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކާޑުގެ ބާވަތައް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ.

އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަން - ޖުލައި މަހު އަތޮޅު ތެރޭގެ 398 އޯޑަރަކަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަނުގައި މަސައްކަތްތެރިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ޖުލައި މަހު އަތޮޅު ތެރެއަށް ސަޕްލައިކުރި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 11،559 ހަނޑޫ ބަސްތާ، 3543 ހަކުރު ބަސްތާ އަދި 13،022 ފުށް ބަސްތާ ހިމެނޭ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަނުގައި މަސައްކަތްތެރިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ޖުލައި މަހު މާލެ ސަރަޙައްދުން ސަޕްލައި ކޮށްދީފައިވާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 21،542 ހަނޑޫ ބަސްތާ، 4574 ހަކުރު ބަސްތާ އަދި 14،007 ފުށް ބަސްތާ ހިމެނޭ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަނުގައި މަސައްކަތްތެރިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ޖުލައި މަހު ސަރަޙައްދުން ޖުމުލަ 2034 އޯޑަރަކަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ވަނީ ސަޕްލައި ކޮށްދީފައިވޭ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަނުގައި މަސައްކަތްތެރިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލޭ ސަރަޙައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި އޮތް އިރުވެސް އެސްޓީއޯއިން ވަނީ އަތޮޅު ތެރެއަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފޯރުކޮށްދީފަ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަނުގައި މަސައްކަތްތެރިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - އަތޮޅުތެރޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެސްޓީއޯގެ އެޖެންޓުން މަސައްކަތްކުރޭ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަނުގައި މަސައްކަތްތެރިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - އެސްޓީއޯގެ އަމާޒަކީ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް، އެއް އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަނުގައި މަސައްކަތްތެރިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން، އެސްޓީއޯގެ ހުރިހާ ގުދަނެއް ފުރެންދެން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ގުދަންކޮށްފައިވޭ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަނުގައި މަސައްކަތްތެރިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ