ހުކުރު 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019
14 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 21
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ރޯވުން

2019 ސެޕްޓެންބަރ 20 - 430

ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ މަންޒަރު. އެމްއެންޑީއެފުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ޓީމުތަކާއި ފުލުހުންވެސް ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އަލިފާންގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި ދުމުގެ އަސަރު އެ ސަރަހައްދުގެ ގެތަކަށްވެސް ދަނީ ކުރަމުން،

ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ މަންޒަރު. އެމްއެންޑީއެފުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ޓީމުތަކާއި ފުލުހުންވެސް ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އަލިފާންގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި ދުމުގެ އަސަރު އެ ސަރަހައްދުގެ ގެތަކަށްވެސް ދަނީ ކުރަމުން،

ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ މަންޒަރު. އެމްއެންޑީއެފުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ޓީމުތަކާއި ފުލުހުންވެސް ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އަލިފާންގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި ދުމުގެ އަސަރު އެ ސަރަހައްދުގެ ގެތަކަށްވެސް ދަނީ ކުރަމުން،

ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ މަންޒަރު. އެމްއެންޑީއެފުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ޓީމުތަކާއި ފުލުހުންވެސް ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އަލިފާންގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި ދުމުގެ އަސަރު އެ ސަރަހައްދުގެ ގެތަކަށްވެސް ދަނީ ކުރަމުން،

ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ މަންޒަރު. އެމްއެންޑީއެފުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ޓީމުތަކާއި ފުލުހުންވެސް ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އަލިފާންގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި ދުމުގެ އަސަރު އެ ސަރަހައްދުގެ ގެތަކަށްވެސް ދަނީ ކުރަމުން،

ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ މަންޒަރު. އެމްއެންޑީއެފުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ޓީމުތަކާއި ފުލުހުންވެސް ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އަލިފާންގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި ދުމުގެ އަސަރު އެ ސަރަހައްދުގެ ގެތަކަށްވެސް ދަނީ ކުރަމުން،

ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ މަންޒަރު. އެމްއެންޑީއެފުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ޓީމުތަކާއި ފުލުހުންވެސް ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އަލިފާންގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި ދުމުގެ އަސަރު އެ ސަރަހައްދުގެ ގެތަކަށްވެސް ދަނީ ކުރަމުން،

ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ މަންޒަރު. އެމްއެންޑީއެފުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ޓީމުތަކާއި ފުލުހުންވެސް ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އަލިފާންގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި ދުމުގެ އަސަރު އެ ސަރަހައްދުގެ ގެތަކަށްވެސް ދަނީ ކުރަމުން،

ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ މަންޒަރު. އެމްއެންޑީއެފުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ޓީމުތަކާއި ފުލުހުންވެސް ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އަލިފާންގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި ދުމުގެ އަސަރު އެ ސަރަހައްދުގެ ގެތަކަށްވެސް ދަނީ ކުރަމުން،

ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ މަންޒަރު. އެމްއެންޑީއެފުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ޓީމުތަކާއި ފުލުހުންވެސް ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އަލިފާންގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި ދުމުގެ އަސަރު އެ ސަރަހައްދުގެ ގެތަކަށްވެސް ދަނީ ކުރަމުން،

ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ މަންޒަރު. އެމްއެންޑީއެފުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ޓީމުތަކާއި ފުލުހުންވެސް ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އަލިފާންގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި ދުމުގެ އަސަރު އެ ސަރަހައްދުގެ ގެތަކަށްވެސް ދަނީ ކުރަމުން،