ގެދޮރު ދޫކޮށް ހިޖުރަކުރަން ޖެހުނު ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ރަފަހްގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަނީ

29 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 18:00
-
199
އިސްރާއީލުގެ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ގެދޮރު ދޫކޮށް ހިޖުރަކުރަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ރަފަހްގައި ޓެންޓް ކޭމްޕެއްގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންނެވެ.
ގެދޮރު ދޫކޮށް ދާންޖެހުނު ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ރަފަހްގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ޓެންޓު ކޭމްޕް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ގެދޮރު ދޫކޮށް ހިޖުރަކުރަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ އާއިލާއެއްގެ ކުޑަ ދެކުދިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ގެދޮރު ދޫކޮށް ދާންޖެހުނު ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ ކުޑަ ކުދިން ހިމެނޭ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ގެދޮރު ދޫކޮށް ހިޖުރަ ކުރި އާއިލާއެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ރަފަހްގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ޓެންޓު ކޭމްޕް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ރަފަހްގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ޓެންޓު ކޭމްޕް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް