22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:16
08 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:21
އަސްރު 15:36
މެންދުރު 12:12
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:37


ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018 – މެޗް ޑޭ 7


ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ މެޗް ޑޭ 7 ގައި ޖުމްލަ ތިން މެޗެއް ކުޅެފައިވެއެވެ. މި މެޗް ޑޭގައި ގްރޫޕް ސީގެ ދެ މެޗު އަދި ގްރޫޕް ޑީގެ އެއް މެޗު ކުޅެފައިވެއެވެ. މި މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާއެކު ދެވަނަ ބުރުން ކްރޮއޭޝިއާ އަދި ފްރާންސް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. މި މެޗް ޑޭގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނަތީޖާއަކީ ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން އާޖެންޓީނާ ބަލިވުމެވެ. ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު މި ބައްޔާއެކު އާޖެންޓީނާއަށް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.351

ގްރޫޕް ސީގައި ފްރާންސް އަދި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ޕެރޫގެ ކެޕްޓަން ޕައުލޯ ގުރެއިރޯ (ކ) ހުރަހެއް ނަގަނީއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ 14 މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑްކުރި ނަމަވެސް އޭނާއަށް މި ވާރލްޑް ކަޕްގައި ކުޅެވޭނެ ކަމަށް ސްވިޓްޒަލޭންޑުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމިއެވެ. އޭނާއަކީ ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

ގްރޫޕް ސީގައި ފްރާންސް އަދި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ޕެރޫގެ ކުޅުންތެރިޔެއް އަތުން ބޯޅަ ހޯދުމަށް ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތްކުރަނީއެވެ. މިއީ 1958 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ވާރލްޑް ކަޕްގައި ޕެރޫ ވާދަކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ގްރޫޕް ސީގައި ފްރާންސް އަދި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން. މި މެޗު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ފްރާންސްއެވެ. މި ދެ ޓީމު މީގެކުރިން މެޗެއް ކުޅެފައިވަނީ 1982 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ލަނޑު ޖެހި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ވެގެންދިޔައީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއްގައި ފްރާންސަށް ލަނޑު ޖަހައިދިން އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ.

ގްރޫޕް ސީގައި ފްރާންސް އަދި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ފްރާންސްގެ ޖިރޫ ބޮލުން ބޯޅައިގައި ޖަހަނީއެވެ. މި މެޗު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ފްރާންސްއެވެ. މި ދެ ޓީމު މީގެކުރިން މެޗެއް ކުޅެފައިވަނީ 1982 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި މެޗުގައި ޕެރޫގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ ނަމަވެސް އެކުޅުންތެރިންނަށް މި ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

ގްރޫޕް ސީގައި ފްރާންސް އަދި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ފްރާންސްގެ ބްލެއިޒް މަޓުއިޑީއަށް ޕެރޫގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ފައުލް ކުރަނީއެވެ. މި މެޗުގައި ޕެރޫގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ ނަމަވެސް އެކުޅުންތެރިންނަށް މި ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ. މި ދެ ޓީމު މީގެކުރިން މެޗެއް ކުޅެފައިވަނީ 1982 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ގްރޫޕް ސީގައި ފްރާންސް އަދި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ފްރާންސްގެ ލަނޑު ޖެހި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ގްރީޒްމަންއާއެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީއެވެ. އެމްބާޕޭ ވެގެންދިޔައީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއްގައި ފްރާންސަށް ލަނޑު ޖަހައިދިން އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. ހަމައެހެންމެ އޭނާއަކީ 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އުފަންވެ ވާރލްޑް ކަޕެއްގައި ލަނޑު ޖެހި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

ގްރޫޕް ސީގައި ޑެންމާކް އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ޑެންމާކްގެ ކީޕަރު ކެސްޕަރ ޝްމައިކެލް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހަމަލާއެއް ދިފާއުކުރަނީއެވެ. އޭނާ އެންމެފަހުން ކުޅުނު ފަސް މެޗުގައި ވަނީ ލަނޑެއް ވަނަ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައެވެ. މި މެޗު ނިމިފައިވަނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ގްރޫޕް ސީގައި ޑެންމާކް އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ބޯޅަ ހޯދުމަށް ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު މަސައްކަތްކުރަނީއެވެ. މި މެޗު ނިމިފައިވަނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މި މެޗުގައި ޑެންމާކުން ޖެހި ލަނޑު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސެން ޖެހިއިރު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ލަނޑު ޖެހީ މައިލް ޔެޑިނާކްއެވެ.

ގްރޫޕް ސީގައި ޑެންމާކް އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު ބޯޅަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީއެވެ. މި މެޗު ނިމިފައިވަނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މި މެޗުގައި ޑެންމާކުން ޖެހި ލަނޑު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސެން ޖެހިއިރު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ލަނޑު ޖެހީ މައިލް ޔެޑިނާކްއެވެ.

ގްރޫޕް ސީގައި ޑެންމާކް އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން އޮސްޓްރޭލިއާއިން ނެގި ކޯނަރެއް ޑެންމާކްގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ދިފާއުކުރަނީއެވެ. މި މެޗު ނިމިފައިވަނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މި މެޗުގައި ޑެންމާކުން ޖެހި ލަނޑު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސެން ޖެހިއިރު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ލަނޑު ޖެހީ މައިލް ޔެޑިނާކްއެވެ.

ގްރޫޕް ސީގައި ޑެންމާކް އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ޑެންމާކްގެ ނިކޮލައި ޖޮގެންސަން ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލަނީއެވެ. މި މެޗު ނިމިފައިވަނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މި މެޗުގައި ޑެންމާކުން ޖެހި ލަނޑު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސެން ޖެހިއިރު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ލަނޑު ޖެހީ މައިލް ޔެޑިނާކްއެވެ.

ގްރޫޕް ސީގައި ޑެންމާކް އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން އެރިކްސަން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީއެވެ. މި މެޗު ނިމިފައިވަނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މި މެޗުގައި ޑެންމާކުން ޖެހި ލަނޑު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސެން ޖެހިއިރު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ލަނޑު ޖެހީ މައިލް ޔެޑިނާކްއެވެ. އެރިކްސެން ވަނީ އެންމެފަހުން ޑެންމާކަށް ކުޅުނު 15 މެޗުގައި 13 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

ގްރޫޕް ޑީގައި އާޖެންޓީނާ އަދި ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީ ހަމަލާއެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީއެވެ. މި މެޗު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްރޮއޭޝިއާއެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު ކްރޮއޭޝިއާއިން ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ މުބާރާތުގައި އިތުރަށް ކުރިޔަށް ދިޔުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު އާޖެންޓީނާއަށް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

ގްރޫޕް ޑީގައި އާޖެންޓީނާ އަދި ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕެރިސިޗް އަދި އާޖެންޓީނާގެ މަކާޑޯ ބޯޅައަށް މަސައްކަތްކުރަނީއެވެ. މި މެޗު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްރޮއޭޝިއާއެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު ކްރޮއޭޝިއާއިން ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ މުބާރާތުގައި އިތުރަށް ކުރިޔަށް ދިޔުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު އާޖެންޓީނާއަށް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

ގްރޫޕް ޑީގައި އާޖެންޓީނާ އަދި ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ކްރޮއޭޝިއާގެ ކެޕްޓަން ލޫކާ މޮޑްރިޗް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީއެވެ. މި މެޗު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްރޮއޭޝިއާއެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު ކްރޮއޭޝިއާއިން ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފައެވެ.

ގްރޫޕް ޑީގައި އާޖެންޓީނާ އަދި ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ކްރޮއޭޝިއާގެ އެންޓެ ރެބިޗް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީއެވެ. މި މެޗު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްރޮއޭޝިއާއެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު ކްރޮއޭޝިއާއިން ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފައެވެ. ރެބިޗް ލަނޑު ޖެހީ އާޖެންޓީނާގެ ކީޕަރު އަތުން ހެދުނު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައިގެންނެވެ.