ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11

ހުޅުމާލެ ބީޗް: ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން

2020 ސެޕްޓެންބަރ 29 - 884

ހުޅުމާލެ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ކުރިން ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓުތައް ހިންގުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދު އެންމެ ބޭނުންތެރި ގޮތެއްގައި ނުހިފި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ދިއަ އެވެ.

ހުޅުމާލެ ބީޗް - ހުޅުމާލެ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ކުރިން ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓުތައް ހިންގުމުގެ ސަބަބުން މި ސަރަހައްދު އެންމެ ބޭނުންތެރި ގޮތެއްގައި ނުހިފި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ދިއަ، ނަމަވެސް މިހާރު އެތަން ހުސްކޮށް މުޅި ސަރަހައްދު ހުޅުވާލުމާއި އެކު އަނެއްކާވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ވަނީ އުފާވެރިކަން ލިބިފައި- ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލެ ބީޗް - އެކި އުމުރުފުރައިގެ ކުދިން މޫދަށް އެރި މަޖާކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލެ ބީޗް - އާއިލާ އާއި އެކު މޫދަށް އެރި މަޖާކޮށްލުމަކީ، ހިތަށް ލިބޭ އުފާވެރިކަމެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލެ ބީޗް - މޫދަށް އެރި ކަސްރަތު ކުރުމާއި، މޫދުގެ އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަކީ އާއްމުކޮށް ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލެ ބީޗް - ކޮވިޑް19 ރޯގާގެ ސަބަބުން ދަތުރު ހަދައިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި މޫދަށް އެރުން ވެސް މަދުކަން ފާހަގަކުރެވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލެ ބީޗް - މޫދަށް އެރި ހެލިފެލިވެ އުޅުމަކީ ވެސް ހަށިގަނޑަށް އެތައް ގޮތަކުން ފައިދާ ލިބޭ ކަމެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ