އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ބިއުރޯގެ ޑެޕިޔުޓީ ކޯޑިނޭޓަރް މަޖިލިހަށް

2019 ޖުލައި 11 - 2,688

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ބިއުރޯގެ ޑެޕިޔުޓީ ކޯޑިނޭޓަރް މިސްޓަރ ޖޯން ގޮޑްފްރޭއާ މަޖިލިހުގެ ރައީސްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

11 ޖުލައި 2019 --އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ބިއުރޯގެ ޑެޕިޔުޓީ ކޯޑިނޭޓަރއާ، މަޖިލިހުގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

11 ޖުލައި 2019 --އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ބިއުރޯގެ ޑެޕިޔުޓީ ކޯޑިނޭޓަރއާ، މަޖިލިހުގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

11 ޖުލައި 2019 --އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ބިއުރޯގެ ޑެޕިޔުޓީ ކޯޑިނޭޓަރއާ، މަޖިލިހުގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

11 ޖުލައި 2019 --އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ބިއުރޯގެ ޑެޕިޔުޓީ ކޯޑިނޭޓަރއާ، މަޖިލިހުގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް