ހުކުރު 24 މެއި 2019
05 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 19
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވޮލީބޯޅަ ވެޓެރެންސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

2019 މެއި 21 - 0

"މޯލްޑިވްސް ވޮލީބޯލް ވެޓަރަންސް"ގެ އޮނަރަރީ މެންބަރުކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ވަނީ އަރުވައިފައެވެ.

21 މެއި 2019: ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވޮލީބޯޅަ ވެޓެރެންސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

21 މެއި 2019: ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވޮލީބޯޅަ ވެޓެރެންސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

21 މެއި 2019: ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވޮލީބޯޅަ ވެޓެރެންސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

21 މެއި 2019: ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވޮލީބޯޅަ ވެޓެރެންސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

21 މެއި 2019: ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވޮލީބޯޅަ ވެޓެރެންސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

21 މެއި 2019: ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވޮލީބޯޅަ ވެޓެރެންސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

21 މެއި 2019: ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވޮލީބޯޅަ ވެޓެރެންސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

21 މެއި 2019: ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވޮލީބޯޅަ ވެޓެރެންސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

21 މެއި 2019: ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވޮލީބޯޅަ ވެޓެރެންސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

21 މެއި 2019: ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވޮލީބޯޅަ ވެޓެރެންސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

21 މެއި 2019: ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވޮލީބޯޅަ ވެޓެރެންސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

21 މެއި 2019: ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވޮލީބޯޅަ ވެޓެރެންސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް