24 މާރޗް 2017 | ހުކުރު | ފަސްބަދުރުވަ 13 | 25 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 1438 | މެންދުރު: 12:16

ފޮޓޯ އަލްބަމް


ސައްތަ ކިލޯ ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން


  • ސައްތަ ކިލޯ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނާއި ޓްރެއިނަރުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބައެއް ސްޓާފުންނާއެކު ސޮއި ކުރުުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައްފަހު ފޮޓޯ އަކައް ހުއްޓިލައިގެން

  • މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަގްސަދަކީ ޝޯވގައި ބައިވެރިވާ 9 ބައިވެރިންނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.

  • ސައްތަ ކިލޯގެ ޓްރެއިލާ ލޯންޗްކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ، ޓްރެއިލާ ބައްލަވާއިރު، ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން ވެސް ޓްރައިލާއަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓިފައި

  • ރާއްޖެޓީވީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރ ސިމާނާ އިސްމާއިލް އެވެ. ފިޓްޒޯންގެ ފަރާތުން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ރިޔާޒް އެވެ.

  • ރާއްޖެޓީވީ އާއި ހުޅުމާލެ ފިޓްޒޯންއެކު ކުރިއަށްގެންދާ ސައްތަ ކިލޯ ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި


    null