22 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ | 01 ބުރުނު

449

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018


ބ ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ގޮއިދޫއަށް ހަދިޔާކުރި ސްކޭޓް ޕާކްގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ އިތުރުން ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަށް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި، އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާންއަކީ ކުޅިވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކޮށްދެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު ޒާހިރު ހުސައިން -- ފޮޓޯ : އޮލިމްޕިކްސް ކޮމިޓީ ( އިމޭޖަސް އެމްވީ )އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާން ޑރ. މުހައްމަދު ޒާހިރު ހުސައިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ޗެފް ޑެ މިޝަންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަނީ ވަަޒަންކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ޖަޕާންގެ ޓޯކިޔޯގައި އޮންނަ އޮލިމްޕިކްސްއަށް 3 އެތުލީޓަކު ތަމްރީނުކުރުމަށް ވަނީ ސްކޮލާޝިޕް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެ އެތުލީޓުންނަކީ ދުވުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ނާއިލް އަދި ފެތުންތެރިން ކަމަށްވާ މުބާލް އައްޒާމް އަދި އައިޝަތު ސާޖިނާއެވެ. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ޖަޕާންގެ ޓޯކިޔޯގައި އޮންނަ އޮލިމްޕިކްސްއަށް 3 އެތުލީޓަކު ތަމްރީނުކުރުމަށް ވަނީ ސްކޮލާޝިޕް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެ އެތުލީޓުންނަކީ ދުވުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ނާއިލް އަދި ފެތުންތެރިން ކަމަށްވާ މުބާލް އައްޒާމް އަދި އައިޝަތު ސާޖިނާއެވެ. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ވަނީ ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ސާމާނު ގޮއިދޫ ސްކޫލްއަށް ހަދިޔާކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ވަނީ ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ސާމާނު ގޮއިދޫ ސްކޫލްއަށް ހަދިޔާކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ވަނީ ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ސާމާނު ގޮއިދޫ ސްކޫލްއަށް ހަދިޔާކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ވަނީ ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ސާމާނު ގޮއިދޫ ސްކޫލްއަށް ހަދިޔާކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ވަނީ ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ސާމާނު ގޮއިދޫ ސްކޫލްއަށް ހަދިޔާކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކްސް ކޮމިޓީގެ އެކްސްކޯ ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ގޮއިދޫއަށް ހަދިޔާކުރި ސްކޭޓް ޕާކްގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ސްކޭޓް ޕާކް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ގޮއިދޫއަށް ހަދިޔާކުރި ސްކޭޓް ޕާކްގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ސްކޭޓް ޕާކް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި ގޮއިދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ހަރަކާތްތަކުގައި ގޮއިދޫގެ ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންނުކުރުމަށް ނިންމައި ބެނާއެއްގައި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކްސް ކޮމިޓީއިން ގޮއިދޫއަށް ހަދިޔާކުރި ސްކޭޓް ޕާކްގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ސްކޭޓްޕާކް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި ގޮއިދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ހަރަކާތްތަކުގައި ގޮއިދޫގެ ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި ގޮއިދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ހަރަކާތްތަކުގައި ގޮއިދޫގެ ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި ގޮއިދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ހަރަކާތްތަކުގައި ގޮއިދޫގެ ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންނުކުރުމަށް ނިންމައި ބެނާއެއްގައި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި ގޮއިދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް އާއި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ކޯސް ޑިރެކްޓަރު ފަޔާ ބައިސްކަލް ދުއްވުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި ގޮއިދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ކޮމިޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަވީދު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުއްވަނީ -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި ގޮއިދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ހަރަކާތްތަކުގައި ގޮއިދޫގެ ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި ގޮއިދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގު ބަށި ކުޅުއްވަނީ -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި ގޮއިދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ހަރަކާތްތަކުގައި ގޮއިދޫގެ ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި ގޮއިދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު އަލީ އުމަރު ވޮލީބޯޅަ ކުޅުއްވަނީ -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި ގޮއިދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ހަރަކާތްތަކުގައި ގޮއިދޫގެ ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި ގޮއިދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ހަރަކާތްތަކުގައި ގޮއިދޫގެ ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި ގޮއިދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ހަރަކާތްތަކުގައި ގޮއިދޫގެ ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކްސް ކޮމިޓީއާއި ގޮއިދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ބަށި ކުޅުއްވަނީ -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

އޭޕްރިލް 21، 2018: ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އޮލިމްޕިކްސް ކޮމިޓީއާއި ގޮއިދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގު ދުވުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ