25 އޭޕުރިލް 2017 | އަންގާރަ | ބުރުނު 4 | 28 ރަޖަބު 1438 | މަޣްރިބް: 18:13

ފޮޓޯ އަލްބަމް


ފުލުހުން ހިންގާ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބަޔަކު ހައްޔަރު ކުރުން

2017-04-25 04:50

1178

 • މި އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅޭ ތަފްސީލީ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި 4 މީހުން ހައްޔަރުކުރިކަން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ ކަށަވަރުކުރެވިފައެވެ.

 • މއ. އެނބޫގައި ހުންނަ އެޓިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އޮފީހާއި، މއ. ކިނާރާ ހައުސް ބަލައި ފާސްކުރީ ޓެރަރިޒަމާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

 • ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ތިން ގެއަކާއި އޮފީހެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ހެކި ހޯދާފައިވެއެވެ.

 • ފުލުހުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު މ. ކިނާރާ ހައުސް އިން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްގެން ގެންދަނީ.

 • ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ފުލުހުން މިހާރު ހިންގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަންގައި، ފުލުހުންދަނީ، މާލޭގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ވަދެ ބައެއް މީހުންވެސް ހައްޔަރުކުރަމުންނެވެ.

 • ފުލުހުން ވަނީ މިތަންތަން ބަލައި ފާސްކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ހެކި ގެންގޮސްފައެވެ.

 • ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރި މ. ކިނާރާ ހައުސްގެ އެޕާޓްމަންޓް 5B އަކީ އެ އޮފީހުގެ ވެރިމީހާ ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމެންޓެވެ.

 • މި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރި މއ. ކިނާރާ ހައުސް ކުރިމަތީގައި އޮންނަ އެނބޫ ގޯޅީގައި ހުރި ބިދޭސީން ގެންނަ އޭޖެންސީއެއްގެ އޮފީހުންނެވެ.

 • މއ. ކިނާރާ ހައުސްއަށް ފުލުހުން ވަދެ، އެ ގެ ހުންނަ ސަރަޙައްދު ބަންދުކޮށްގެން ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެ އެވެ.


  null