16 ޖެނުއަރީ 2018 | އަންގާރަ | 11 އުތުރަހަޅަ

225

ޒަކާތު ފަންޑްގެ ފަރާތުން ބޯންމެރޯ ހެދުމަށް 32 ފަރާތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުން


ޒަކާތު ފަންޑްގެ ފަރާތުން ބޯންމެރޯ ހެދުމަށް 32 ފަރާތަކަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާއިރު މިހާތަނަށް 55 ފަރާތަކަށް ބޯންމެރޯ ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހޯދައިދީފައެވެ.ޖެނުއަރީ 15، 2017: ޒަކާތު ފަންޑްގެ ފަރާތުން ބޯންމެރޯ ހެދުމަަށް ފުރުސަތުދީ އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބޯންމެރޯ ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު ފަރާތްތަކާ އެކަމުގެ ސެޓިފިކެޓް ހަވާލުކުރަނީ

ޖެނުއަރީ 15، 2017: ޒަކާތު ފަންޑްގެ ފަރާތުން ބޯންމެރޯ ހެދުމަަށް ފުރުސަތުދީ އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން

ޖެނުއަރީ 15، 2017: ޒަކާތު ފަންޑްގެ ފަރާތުން ބޯންމެރޯ ހެދުމަަށް ފުރުސަތުދީ އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން

ޖެނުއަރީ 15، 2017: ޒަކާތު ފަންޑްގެ ފަރާތުން ބޯންމެރޯ ހެދުމަަށް ފުރުސަތުދީ އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޒިޔާދު ބާގިރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

ޖެނުއަރީ 15، 2017: ޒަކާތު ފަންޑްގެ ފަރާތުން ބޯންމެރޯ ހެދުމަަށް ފުރުސަތުދީ އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

ޖެނުއަރީ 15، 2017: ޒަކާތު ފަންޑްގެ ފަރާތުން ބޯންމެރޯ ހެދުމަަށް ފުރުސަތުދީ އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން

ޖެނުއަރީ 15، 2017: ޒަކާތު ފަންޑްގެ ފަރާތުން ބޯންމެރޯ ހެދުމަަށް ފުރުސަތުދީ އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބޯންމެރޯ ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު ފަރާތްތަކާ އެކަމުގެ ސެޓިފިކެޓް ހަވާލުކުރަނީ

ޖެނުއަރީ 15، 2017: ޒަކާތު ފަންޑްގެ ފަރާތުން ބޯންމެރޯ ހެދުމަަށް ފުރުސަތުދީ އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބޯންމެރޯ ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި އެކަމުގެ ސެޓިފިކެޓް ހަވާލުކުރަނީ

ޖެނުއަރީ 15، 2017: ޒަކާތު ފަންޑްގެ ފަރާތުން ބޯންމެރޯ ހެދުމަަށް ފުރުސަތުދީ އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބޯންމެރޯ ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި އެކަމުގެ ސެޓިފިކެޓް ހަވާލުކުރަނީ