އާދީއްތަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2019
03 ހެއި
1441 ސަފަރު 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:53
އިޝާ 19:05

ރައީސް ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން ޖަޕާނަށް ފުރާވަޑައިގަތުން

2019 އޮކްޓޯބަރ 19 - 1,834

މިމަހުގެ 20 އިން 26 އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅަކީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ޖަޕާނުގެ އައު އެންޕެރަރ ތަހުތަށް އިސްކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ އިތުރުން ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ބާއްވަވާނެއެވެ.

ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގަތުން - މިމަހުގެ 20 އިން 26 އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅަކީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގަތުން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ޖަޕާނުގެ އައު އެންޕެރަރ ތަހުތަށް އިސްކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ އިތުރުން ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ބާއްވަވާނެ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގަތުން - ޖަޕާނަކީ އދ. އާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ މުހިންމު ބައިވެރިއަކަށްވުމުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި މައިދާނުގައި ޖަޕާނުގެ އެހީތެރިކަން ރާއްޖެއަށް ލިބުމުގެ އިތުރުން ރާއްޖެއާ ޖަޕާނަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ރަހުމަތްތެރި ދެ ޤައުމުވެސްމެ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގަތުން - ޖަޕާނާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު 14 ނޮވެންބަރު 1967ގައި ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކުރިފަހުން ވޭތުވެދިޔަ ބައިގަރުނަށްވުރެ ގިނަ އަހަރުވީ މިގުޅުމުގައި ދެޤައުމުން ވަނީ އެކިއެކި ރޮނގުތަކުން މި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކޮށްފަ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގަތުން - ވޭތުވެދިޔަ މާޒީގައި ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ވަނީ ގިނަގުނަ އެހީތައް ފޯރުކޮށްދީފަ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގަތުން - ރާއްޖެ ހޯދާފައި ތަރައްޤީގެ ގިނަ ކުރިއެރުން ތަކުގައި ޖަޕާނުގެ ޙިއްޞާ ވަރަށް ބޮޑު -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގަތުން - ޖަޕާނަކީ ތަފާތު އެކި ރޮނގުތަކުން ރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި އެހީތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ، އިޖުތިމާޢީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގަތުން - ޖަޕާނަކީ ތަފާތު އެކި ރޮނގުތަކުން ރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި އެހީތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ، އިޖުތިމާޢީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް