ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11

ޓްރައިބިއުނަލް އަދި އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރެއްވުން

2020 ޑިސެންބަރު 01 - 564

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފުލްޓައިމް މެންބަރުކަމާއި، އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ދެ ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 30 ނޮވެންބަރު 2020 ގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފުލްޓައިމް މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފުލްޓައިމް މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފުލްޓައިމް މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފުލްޓައިމް މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފުލްޓައިމް މެންބަރުކަމާއި، އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފުލްޓައިމް މެންބަރުކަމާއި، އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް