އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41

މުސާރާ ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީން ކުރި މުޒާހަރާ

2020 ޖުލައި 13 - 956

މިއީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ ފްލެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާ އެވެ.

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހެއްގެ ގަޔައް އެއްޗެހި އުކާފައި، މި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންނާ އަނިޔާވާގޮތަށް ގަލާ ލަޓިބުރިއާ ބޫޓު ފަދަ ތަކެތި އުކާފައިވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން، ފުލުހުންނާއި ދިމާލަށް އުކާފައިވާ ތަކެތި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ބިދޭސީން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންނާ ދިމާލާ ގަލާ ލަޓިބުރި އުކާފައިވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ބިދޭސީން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލުގައި ގެންދަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - މުޒާހަރާ ކުރި ބިދޭސީން ގޮވާލާފައިވަނީ މުސާރަދިނުމަށާއި، އެމީހުންގެ ގައުމަށް އަބުރާ ފޮނުވާލަ ދިނުމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާއިރު، ސިފައިން ވެސް ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ އެންޑް ރެސްޕޮންސް ޔުނިޓުގެ ޓީމު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން 40 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެވަގުތު ގެނެވުނު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ބިދޭސީން ލޭބާ ކުއާޓާޒްގެ ކޮރިޑޯގެ ތެރޭގައި އިށީނދެގެން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން 40 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެވަގުތު ގެނެވުނު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް ގެއްލުންދީ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް ގެއްލުންދީ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް ގެއްލުންދީ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ބިދޭސީން ލޭބާ ކުއާޓާޒްގެ ކޮރިޑޯގެ ތެރޭގައި އިށީނދެގެން، އެމީހުން ގޮވަމުންދަނީ އަބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވައިދިނުމަށާއި، މުސާރަ ދިނުމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ބިދޭސީން ލޭބާ ކުއާޓާޒްގެ ކޮރިޑޯގެ ތެރޭގައި އިށީނދެގެން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، 13 ޖުލައި 2020 ގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ބިދޭސީން ލޭބާ ކުއާޓާޒްގެ ކޮރިޑޯގެ ތެރޭގައި އިށީނދެގެން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ