މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުއާޓާގެ ޖާގަ ހޯދައިދިނީ ފަހު މިނެޓުގައި ކަސެމީރޯ
18 ގަޑިއިރު ކުރި
އެފްއޭކަޕް ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ލިވަޕޫލާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
18 ގަޑިއިރު ކުރި
ހުތުރު ވައްތަރު ޖެއްސުމުން ރޮނާލްޑޯ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
19 ގަޑިއިރު ކުރި
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް އެދެނީ ކޯޗުކަމުގައި ޒަވީ މަޑުކުރަން
19 ގަޑިއިރު ކުރި
އަލް ޙިލާލަށް ބަދަލުވާން، ސްޓާލިން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރޭ
22 ގަޑިއިރު ކުރި
ބަޔާނުން އައު ކުޅުންތެރިން ހޯދާނެ، ކުޅުންތެރިންގެ ކުރިއެރުމަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ
22 ގަޑިއިރު ކުރި
ބާސެލޯނާ އަދި އާސެނަލް އިން ވެސް ފުރުސަތު ލިބުނު: ނެވޭސް
2 ދުވަަސް ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ 8 ޓީމު ޔަގީންވެއްޖެ
2 ދުވަަސް ކުރިން
މާލޭގައި ބާއްވަމުން އައި ބައެއް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތްތައް އަތޮޅުތަކަށް
2 ދުވަަސް ކުރިން
ހާލަންޑްގެ 5 ލަނޑާއެކު މޮޅުވެ، ސިޓީ އެފްއޭ ކަޕް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
2 ދުވަަސް ކުރިން
އެމްބާޕޭ ރުއްސަން ޤަތަރުގެ އަމީރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ!
2 ދުވަަސް ކުރިން
ތަށި ނުލިބުނަސް އަހަންނަށް ވެރިންގެ ސަޕޯޓް އެބައޮތް: ޕޮޗެޓީނޯ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ކެލޭހާ އަށް ކްލޮޕްގެ ތައުރީފް
2 ދުވަަސް ކުރިން
އެމްބާޕޭ، ގަތަރުގެ އަމީރާއި ފްރާންސްގެ ރައީސާއެކު އެއްމޭޒަކަށް
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޕޮޗެޓީނޯ މިސާލު ނެގީ، ކްލޮޕަށް ތަށި ނުލިބިދިޔަ ދުވަސްވަރުން
2 ދުވަަސް ކުރިން
އެމްބާޕޭ ރެއާލަށް ސޮއި ކޮށްފިހެން ހީވޭ: ޓެބާސް
2 ދުވަަސް ކުރިން
ދައުރު ހަމަނުވަނީސް ރަނޭ ވޮލީގެ ރައީސް ކަމާ ދުރަށް
2 ދުވަަސް ކުރިން
ރޮނާލްޑޯގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
3 ދުވަަސް ކުރިން
އެމްބާޕޭ ނުލައި ކުޅެން ދަސްކުރަންޖެހޭ: އެންރީކޭ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ކުރިއަށް އޮތް މެޗު ކުޅެން ލިވަޕޫލްގައި ޓީމެއްނެތް: ކްލޮޕް
3 ދުވަަސް ކުރިން