ބަޔާންގެ ކޯޗަކަށް ރަންގްނިކް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަނީ
13 ގަޑިއިރު ކުރި
ނިންމުން ބަދަލުކޮށް، ބާސެލޯނާގައި މަޑު ކުރަން ޒަވީ ނިންމައިފި
13 ގަޑިއިރު ކުރި
އެމްބާޕާ އަދި ޑެމްބެލޭގެ ދެ ލަނޑާއެކު ޕީއެސްޖީ މޮޅުވެއްޖެ
13 ގަޑިއިރު ކުރި
ފައިނަލަށް ދިޔަސް ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ނެތް، ބޭނުން ވަނީ މޮޅުވާން: ޓެން ހާގް
13 ގަޑިއިރު ކުރި
ހަވާޓްޒް ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމާމެދު އާޓެޓާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހިފައި
13 ގަޑިއިރު ކުރި
ކުޅުންތެރިން ކުށްވެރި ކުރާކަށް ޕޮޗެޓީނޯ ބޭނުމެއް ނުވޭ!
13 ގަޑިއިރު ކުރި
އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލަތަކާމެދު ފީފާ އާއި އޭއެފްސީން ކުލަބުތަކާއި ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާކޮށްފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
ބައްސާމަށް އިތުބާރެއްނެތް، ކުލަބުގެ ހުށަހެޅުމަކީ ނޯމަލައިޒް ކުރުން
1 ދުވަަސް ކުރިން
އާޓެޓާ ދިނީ ޕޮޗެޓީނޯ އަށް ހިތްވަރު!
1 ދުވަަސް ކުރިން
މުސްތަޤުބަލެއް ނުފެނޭ، މިތިބީ މާޔޫސްވެފައި: ޕޮޗެޓީނޯ
1 ދުވަަސް ކުރިން
ލާޒިއޯގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، އިޓާލިއަން ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ޔުވެންޓަސް
1 ދުވަަސް ކުރިން
އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދައި އަލް އައިން ފައިނަލަށް
1 ދުވަަސް ކުރިން
ޗެލްސީ ފަސް ލަނޑުން ބަލިކޮށް، އާސެނަލް އިން ގޯލްގެ ތަފާތު ބޮޑުކޮށްފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
މެންގްރޯވް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗު މާޅެންދޫއާއި ހިންނަވަރަށް
1 ދުވަަސް ކުރިން
އެސްޓަން ވިލާގެ އެއްބަސްވުން އެމެރީ އައުކޮށްފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
އެސްޓަން ވިލާ ދަނީ ކުރިއަށް، މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބެން ޖެހޭ: އެމެރީ
1 ދުވަަސް ކުރިން
މިލާނުން ޕިއޯލީ ވަކިކުރަނީ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޒަވީ ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަނީ!
2 ދުވަަސް ކުރިން
އަންނަ ސީޒަންގައި ފެނާންޑޭޒް އިތުރަށް ރަނގަޅު ވާނެ: ޕޮޗެޓީނޯ
2 ދުވަަސް ކުރިން
އެއްބަަސްވުން ހަދާނީ ކުލަބާއެކު، މިއީ އުފާ ފާޅުކުރަންވީ ވަގުތު: މާޓިނޭޒް
2 ދުވަަސް ކުރިން