17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ރަސްދޫ އިން ހޯދައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ފަހު މެޗުގައި ޖަމާލުއްދީނުން ޣާޒީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ފަހު މެޗުގައި ތާޖުއްދީނުން ހިރިޔާ ބަލިކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
އަންހެން ވޮލީ ޓީމު މޮޅުވާނީ ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެގެން: ފިރިހެން ޓީމުގެ ކޯޗު
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބެންޒެމާ ފަހަތަށްލައި މެސީއަށް ވޯޓު ދިނުމުން އަލަބާ ހޫނުފެނަށް!
4 ހަފްތާ ކުރިން
އަލަބާ މެސީއަށް ވޯޓު ދިނީ ކީއްވެ؟
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބޫޓާން އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެއަށް ސެމީގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބުނު
4 ހަފްތާ ކުރިން
ފޮޑެންގެ ދެ ލަނޑާއެކު މޮޅުވެ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އެފްއޭކަޕް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
އަޝްރަފް ހަކީމީ އަށް ކުރެވޭ ރޭޕުގެ ތުހުމަތުތައް ތަޙުޤީގު ކުރަން ފަށައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
އެފްއެފްއެފްގެ ރައީސްކަމުން ލީ ގްރައެޓް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ފީފާ ބެސްޓު އެވޯޑުގައި ރޮނާލްޑޯ ވޯޓު ނުލައި!
4 ހަފްތާ ކުރިން
ތާރީޚީ މުބާރާތް، ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕާއެކު ކުޅުންތެރިންނާއި ވޮލީ އާއިލާގެ ޝުކުރު މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕާއެކު ވޮލީ އިން ފެނުނު ފޯރި، މިނިސްޓަރުގެ އުންމީދަކީ އެހެން މުބާރާތެއް ވެސް ބޭއްވުން
4 ހަފްތާ ކުރިން
ފަހު މެޗުގައި ގުރައިދޫން ފިންލޭންޑް ކޮޅަށް 23 ލަނޑު ޖަހައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ތިން މެޗުން ވެސް މޮޅުގެ ގްރޫޕް ބީގެ އެއް ވަނަ އިމާދުއްދީނަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ނިޒާރުގެ އޮތީ ކުޅުންތެރިންނަށް ތައުރީފާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ޝުކުރު
4 ހަފްތާ ކުރިން
ދިވެހި ވޮލީބޯޅަ މިއޮތީ އެހެން ހަރުފަތެއްގައި، މިވަރުގެ ސަޕޯޓެއްވެސް މީގެކުރިން ނުދެކެން- ރަނޭ
4 ހަފްތާ ކުރިން
އަންހެން ވޮލީ އެހެން ހަރުފަތަކަށް އައިސްފި، ރަން މެޑަލް ކައިރި ވެއްޖެ- ޖޫޒާން
4 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްބާޕޭ އާއި ބެންޒެމާ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑު މެސީ އަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް އާޖެންޓީނާއާއެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި ސްކަލޯނީ
4 ހަފްތާ ކުރިން