ހޫލިއަން އަލްވާރޭޒްގެ އެއްބަސްވުން އައުކުރުމަށް ސިޓީން މަސައްކަތްކުރަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ހަތް ލަނޑުގެ މޮޅަށްފަހުވެސް ލިވަޕޫލަށް ކުރިއަށް ނުދެވުނު، ބޯންމައުތު އަތުން ބަލި!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓްވީޓެއްގެ މައްސަލާގައި ބީބީސީން ލިނެކާ ސަސްޕެންޑުކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިން ދައުވަތު، ޗެސް ގްރޭންޑްމާސްޓަރ ނިހޭލް ޝޯޓް ގަބޫލުކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްކޫލްތަކާއި މިނިސްޓްރީގެ އެދުމުގެ މަތިން ފައިނަލް މެޗު ފަސްކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބާސެލޯނާ އަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަހު ވަގުތު އެމްބާލާ އެންޒޮލާ ޖެހި ޕެނަލްޓީއާއެކު ސްޕެޒިއާ އިން އިންޓަ ބަލިކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
15 އަހަރުން ދަށުގެ ފައިނަލްގައި އަމީނިއްޔާ އާއި ޖަމާލުއްދީން
3 ހަފްތާ ކުރިން
17 އަހަރުން ދަށުގެ ފައިނަލްގައި އިސްކަންދަރާއި ޖަމާލުއްދީން
3 ހަފްތާ ކުރިން
ފުރަތަމަ ލެގުން ޔުވެންޓަސްއަށް ހަނި މޮޅެއް!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޔުނައިޓެޑް މާމޮޅު، ދެ ވަނަ ގޯލާއެކު މެޗު ނިމިއްޖެ: ޕެލެގްރީނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
އާސެނަލް އޮތީ ޑިފެންސާއި އެޓޭކްވެސް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހިފައި: ކޯޗު
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނެ އަށް ޓީމު ޔަޤީންވެއްޖެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ރެހެންދި ކޮޅަށް ދިހަ ލަނޑު ޖަހައިގެން އިސްކަންދަރު ފައިނަލަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކުޅުންތެރިންނަށް ނިޒާރުގެ އިލްތިމާސްއެއް!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޒުވާން ކްރިކެޓް ޓީމުން ޖާގަ ހޯދަން ފުވައްމުލަކު ކުޅުންތެރިންނަށް ޚާއްޞަ ފުރުޞަތެއް!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ނުކުޅޭތާ 200 ދުވަސްވެއްޖެ!
3 ހަފްތާ ކުރިން
މި ފަހަރު ވެސް ޕީއެސްޖީއަކަށްނުވި، ބަޔާން ގަދަ އަށަކަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
15 އަހަރުން ދަށުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ދަރުމަވަންތަ، އަމީނިއްޔާ، ޖަމާލުއްދީން އަދި ކަލާފާނު
3 ހަފްތާ ކުރިން
މަޖީދިއްޔާ ބަލިކޮށް ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަލާފާނަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން