ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިން ދައުވަތު، ޗެސް ގްރޭންޑްމާސްޓަރ ނިހޭލް ޝޯޓް ގަބޫލުކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްކޫލްތަކާއި މިނިސްޓްރީގެ އެދުމުގެ މަތިން ފައިނަލް މެޗު ފަސްކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބާސެލޯނާ އަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ފަހު ވަގުތު އެމްބާލާ އެންޒޮލާ ޖެހި ޕެނަލްޓީއާއެކު ސްޕެޒިއާ އިން އިންޓަ ބަލިކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
15 އަހަރުން ދަށުގެ ފައިނަލްގައި އަމީނިއްޔާ އާއި ޖަމާލުއްދީން
2 ހަފްތާ ކުރިން
17 އަހަރުން ދަށުގެ ފައިނަލްގައި އިސްކަންދަރާއި ޖަމާލުއްދީން
2 ހަފްތާ ކުރިން
ފުރަތަމަ ލެގުން ޔުވެންޓަސްއަށް ހަނި މޮޅެއް!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޔުނައިޓެޑް މާމޮޅު، ދެ ވަނަ ގޯލާއެކު މެޗު ނިމިއްޖެ: ޕެލެގްރީނީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އާސެނަލް އޮތީ ޑިފެންސާއި އެޓޭކްވެސް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހިފައި: ކޯޗު
2 ހަފްތާ ކުރިން
ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނެ އަށް ޓީމު ޔަޤީންވެއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ރެހެންދި ކޮޅަށް ދިހަ ލަނޑު ޖަހައިގެން އިސްކަންދަރު ފައިނަލަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ކުޅުންތެރިންނަށް ނިޒާރުގެ އިލްތިމާސްއެއް!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޒުވާން ކްރިކެޓް ޓީމުން ޖާގަ ހޯދަން ފުވައްމުލަކު ކުޅުންތެރިންނަށް ޚާއްޞަ ފުރުޞަތެއް!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ނުކުޅޭތާ 200 ދުވަސްވެއްޖެ!
2 ހަފްތާ ކުރިން
މި ފަހަރު ވެސް ޕީއެސްޖީއަކަށްނުވި، ބަޔާން ގަދަ އަށަކަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
15 އަހަރުން ދަށުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ދަރުމަވަންތަ، އަމީނިއްޔާ، ޖަމާލުއްދީން އަދި ކަލާފާނު
2 ހަފްތާ ކުރިން
މަޖީދިއްޔާ ބަލިކޮށް ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަލާފާނަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ކުޅުންތެރިން ހޯދަން ބޭނުންވޭ، އެކަން ކުރެވޭނީ ކުޅުންތެރިޔަކު ދޫކޮށްލައިގެން: ލަޕޯޓާ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބާސެލޯނާ އިން އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަކީ އުފަލެއް: ޒަވީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޖުމާނާއާއި މިޝްކާ އިންޑިޔާއަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން