މަސްއޮޑި ސެމީއަށް، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވަނީ އެއް މޮޅު!
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެފްރިކަން ކަޕުން ކެޓުމާއެކު، މިޞްރުގެ ކޯޗުކަމުން ވިޓޯރިއާ ވަކިކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކްލޮޕާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރި ސުވާލަށް ޑެކޯގެ ސާފު ޖަވާބެއް ނެތް!
3 ހަފްތާ ކުރިން
މެސީ ނުކުޅުމުން ސަޕޯޓަރުން ރުޅި ގަދަވެ ގޮވާލީ، ފައިސާ އަނބުރާ ދިނުމަށް!
3 ހަފްތާ ކުރިން
މެސީ ލައްވާ ނުކުޅުވީ، "ރިސްކު" ނަގަން ބޭނުން ނުވާތީ: މާޓިނޯ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޒަވީ ނިންމުމަކީ ލިބުނު ހައިރާން ކަމެއް: ޑެކޯ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތާމެމެދު ރައީސް "މާޔޫސް" ވެއްޖެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ގަދަ އަށެއްގައި ނިއު، ވިކްޓަރީ، ލެގޫންސް އަދި މަސްއޮޑި
3 ހަފްތާ ކުރިން
މާލީ އަނދަވަޅުން ކުލަބުތައް ސަލާމަތްކޮށް، ކުރިއަރާނެ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދޭނަން: ރައީސް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޔުވެންޓަސް އަތުން އިންޓަ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެތުލެޓިކޯ އިން ރެއާލް ހިފަހައްޓައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
މެތިއުސް ކުންހާ، ޗެލްސީ ކޮޅަށް ހެޓްރިކް! ޗެލްސީ ގަދަ 10ން ވެސް ބޭރަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް، އާސެނަލްއިން ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޕްރީ ސީޒަންގައި މިއާމީ އަށް ފުރަތަމަަ މޮޅު
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކާވާގެ ރައީސްކަމަށް އަނެއްކާ ވެސް ލަތީފް!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮންގްރެސްގެ ދައުވަތު ނުލިބޭ ކަމަށް ވެލެންސިއާ އިން ބުނެފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޖަޕާން އަތުންވެސް ބަލިވެ، ސެމީގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް ގެއްލިއްޖެ
4 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްބާޕޭ ރެއާލް އަށް ބަދަލުވާން 100 މިލިއަން ޔޫރޯ ދޫކޮށްލަނީ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ގޯސް، ލަންކާ މުބާރާތުން ގައުމީ ޓީމަށް ފުރުސަތެއް ނެތް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ވިޓާ ރޯކަށް ދެއްކި ރަތްކާޑު އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ
4 ހަފްތާ ކުރިން