ސާފް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭނުންވަނީ މެޑްރިޑަށް ފަސޭހައިން ކަންކަން ނުވާން: ސްޕެނިޝް ލީގް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް އަށް އިންގްލެންޑް އަދި ލިވަޕޫލްގެ ކުރީގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޖޭމްސް ރާއްޖެ އަންނަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
17 އަހަރުން ދަށުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތައް ޔަޤީންވެއްޖެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ދެ ވަނަ ލެގުގައި ވެސް ކްލަބް ބްރޫޖް ބަލިކޮށް، ބެންފީކާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޑޯޓްމަންޑު ބަލިކޮށް ޗެލްސީ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓާ އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ މުސްތަފާ ސީލޭ މަރުވެއްޖެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
"ޖާދޫ ހަދަން އެމްބާޕޭ އަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން"
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބާސެލޯނާ އިން ޒަވީ އަށް އައު އެއްބަސްވުމެއް ދޭނެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ތިން ލައްކަ ޕައުންޑް އޮޅިގެން ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިއަކަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޕޮޓާ އުއްމީދު ކުރަނީ ސްޓާލިން މިރޭ ގޯލު ޖަހާނެ ކަމަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޕްރެޝަރާއެކު ވެސް ޕޮޓާ ހުރީ ޑޯޓްމަންޑު މެޗަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ފެނާންޑޭޒް ކަމަކުނުދޭ، ދެން ކެޕްޓަންކަންކުރާނީ ކާކު؟
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޒޯން ފަހެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ކުޑަހުވަދޫ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ރާއްޖޭގެ ވޮލީއަށް އިސްކޮޅުން ދިގު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ބޭނުންވޭ- ނިޒާރު
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސަރަހައްދުގެ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ވުރެ ރާއްޖޭގެ ރެފްރީން ފެންވަރު ރަނގަޅު – ކުނޑި ސަލީމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބާސެލޯނާގެ މިޝަން އަކީ "އެމެރިކް ލަޕޯޓް" އަތުލައިގަތުން!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސާމިންގެ ލަނޑުން ބޮޑުފޮޅުދޫ ބަލިކޮށް ގާފަރުން ޒޯން ތިނެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޕެނަލްޓީގައި މާމިގިލި ބަލިކޮށް ޒޯން ހަތަރެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިއްގަރަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސާޖަރީއެއް ކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނޭމާ އަށް ސީޒަންގެ ބާކީ ބައި ގެއްލިއްޖެ
3 ހަފްތާ ކުރިން