ތުރަމްގެ ފަލަމަސްގަނޑު ހަލާކުވެ، ކުޅުމާ ދުރަށް
3 ދުވަަސް ކުރިން
ކްރޫސް ނިންމުން ބަދަލުކޮށް އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް
3 ދުވަަސް ކުރިން
މެސީގެ އެހީގައި އެމެރިކާ ލީގުގެ އައު ސީޒަން އިންޓަރ މިއާމީން ފެށީ މޮޅަކުން
4 ދުވަަސް ކުރިން
ރަނގަޅަށް ކުޅުނު ނަަމަވެސް، މެޗާ މެދު އާޓެޓާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި!
4 ދުވަަސް ކުރިން
އާސެނަލް އަތުން ލިބުނު މޮޅާއެކު، ކަންސެއިސާއޯ އަށް ބޮޑު އުފަލެއް!
4 ދުވަަސް ކުރިން
ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް ދެއްކީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް: ޒަވީ
4 ދުވަަސް ކުރިން
ބައްސާމްގެ ފަޅިން އެދުނު ގޮތަށް، ސިވިލް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެ ނުދިން!
4 ދުވަަސް ކުރިން
އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން މުފާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ދެ ވަނަ ލެގުން ވެސް މޮޅުވެ، އަލް ނަޞްރު ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
4 ދުވަަސް ކުރިން
ފުރަތަމަ ލެގުގައި ނަޕޯލީ އާއި ބާސެލޯނާ އެއްވަރު
4 ދުވަަސް ކުރިން
ފަހު ވަގުތު ޕޯޓޯ އިން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ލޫޓަން ޓައުން ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލުގެ ލީޑް ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް
5 ދުވަަސް ކުރިން
ސީޒަން ނިމެންދެން ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ޓުޗެލް
5 ދުވަަސް ކުރިން
އެންމެންގެ ވެސް އަމާޒަކީ ޖަރުމަނު ލީގާއި، ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުން: ޑްރީސެން
5 ދުވަަސް ކުރިން
ލިވަޕޫލް އަދި ބަޔާންގެ ލިސްޓުގައި ވެސް އަލޮންސޯ
5 ދުވަަސް ކުރިން
ލިވަޕޫލް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، އެއް އަހަރު ވަންދެން ކްލޮޕް ހުންނާނީ އެއްވެސް ޓީމަކާ ހަވާލު ނުވެ!
5 ދުވަަސް ކުރިން
ޓުޗެލް ވަކިކުރަން ނިންމައި، ބަޔާންއިން އާ ކޯޗަކު ހޯދަން ފަށައިފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
ރުޅިއަތުވެއްޖެ! ނޫސްތަކުން ހަދަނީ ދޮގު: ޑިޔޮންގް
5 ދުވަަސް ކުރިން
އަލޮންސޯ ހޯދުމަށް، ލިވަޕޫލާއެކު ބަޔާން ވެސް ވާދަކުރަނީ
5 ދުވަަސް ކުރިން
މިއީ ބަސް މަދުކޮށް، އަމަލު ގިނަ ކުރަންވީ ވަގުތު: ކަލްޒޯނާ
5 ދުވަަސް ކުރިން