މިއީ ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި ނަޗޯގެ ފަހު ސީޒަން
1 ދުވަަސް ކުރިން
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ސިޓީ ފައިނަލަށް
1 ދުވަަސް ކުރިން
މެޑްރިޑަށް ދާނީ އިސް އުފުލައިގެން، މޮޅުވާން: ބާސެލޯނާ
1 ދުވަަސް ކުރިން
މާޓިނޭޒަށް ސެމީ ފައިނަލްގައި ނުކުޅެވޭނެ: ޔޫއޭފާ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ކޯލް ޕަލްމާ ގާތުގައި ނުދާން ބުނިން: ގާޑިއޯލާ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ލިވަޕޫލްގެ ނަތީޖާ ދަށްވީ ކްލޮޕް ވަކިވާތީވެ، އެ ޕްރެޝަރުގައި ކުޅެންޖެހުމުން: ކުރީގެ ކުޅުންތެރިން
2 ދުވަަސް ކުރިން
ނާގަލްސްމަންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރީ ކުލަބުތަކުން އޭނަ ގެންގޮސްދާނެތީ : ޖަރުމަނު އެފްއޭ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ބާސެލޯނާ ކެޓުމުން މަރުގެ އިންޒާރު ލިބުނު: ކަންސެލޯ
2 ދުވަަސް ކުރިން
އިނގިރޭސި ލީގު ބަލަން ވަން މީހުންގެ 28 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުން
3 ދުވަަސް ކުރިން
މާޓިނޭޒަށް ދެ ރީނދޫ ކާޑު، ދަނޑުން ފޮނުވާނުލި، ސޭވްކުރީ ދެ ޕެނަލްޓީ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ލިވަޕޫލް ކަޓައިފި، މެޗާ މެދު ކްލޮޕް ހިތްހަމަޖެހޭ
3 ދުވަަސް ކުރިން
58 އަހަރުގައި ރޮމާރިއޯ އަލުން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަށް
4 ދުވަަސް ކުރިން
އެފްއޭއެމަށް ލިބުނު 12 މިލިއަން ޑޮލަރުން އާއިލީ ހަރަދު ބަލަހައްޓައި މުދާ ގަތީ ބައްސާމް: ޕީޖީ
4 ދުވަަސް ކުރިން
އެއްވެސް ބަޔަކަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް މަރައެއް ނުލެވޭނެ: އެންޗެލޯޓީ
4 ދުވަަސް ކުރިން
ޕެނަލްޓީ ނުޖަހައި ހާލަންޑް އާއި ޑެބްރޫނޭ ބޭލީ ވަރުބަލިކަމުން
4 ދުވަަސް ކުރިން
ބަލިވީ މޮޅަށް ކުޅެފައި، ކުޅުންތެރިންނަށް އޮތީ ތައުރީފް: ގާޑިއޯލާ
4 ދުވަަސް ކުރިން
ބަޔާން އަތުން އާސެނަލް ކެޓީ ތަޖުރިބާ މަދުވުމުން: އާޓެޓާ
4 ދުވަަސް ކުރިން
ކުޅުންތެރިން ބޭނުންވަނީ ޓްރެބަލް ޑަބަލްކޮށްލަން: ސިލްވާ
5 ދުވަަސް ކުރިން
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނުލިބިއްޖެނަމަ ވާނީ ނާކާމިޔާބު ސީޒަނަކަށް: ކޭން
5 ދުވަަސް ކުރިން
ދަނޑަށް ނުގޮސް ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިން ފަރިތަކުރީ ހޮޓަލުގައި
5 ދުވަަސް ކުރިން