އެފްއެސްއެމްއާއި އެމްޕީއެލްގެ 6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތް: ދައުވާތައް މާދަމާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ
6 ދުވަަސް ކުރިން
ސަރުކާރުން ހެސްކިޔާފައި ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ކުރަނީ ސިއްރު: ޝާހިދު
6 ދުވަަސް ކުރިން
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިިހުގެ އަރިހުން މަސްވެރި އަލިބެ މައާފަށް އެދިއްޖެ
6 ދުވަަސް ކުރިން
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، މަޖިލިސް ހިންގާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިން: މެމްބަރު ނިޔާޒް
6 ދުވަަސް ކުރިން
ގައުމެއް ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށް ތަރައްގީ ވެފައިވާ އިންސާނެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ސިފަތައް ވަރަށް މުހިއްމު: ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު
6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިޓަޔަރވާ ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ގާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން: ރައީސް މުއިއްޒު
6 ދުވަަސް ކުރިން
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަމަވާނެ
6 ދުވަަސް ކުރިން
މާޗު މަހުން ފެށިގެން ފުލުހުން އަދި ސިފައިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަނީ
6 ދުވަަސް ކުރިން
ގުޅީފަޅު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އާންމުކޮށްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ޕީޖީ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހިމެނޭހެން މުސްތަގިއްލު ބައެއް މަޤާމުތަކަށް %26ގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް
6 ދުވަަސް ކުރިން
ޖުޑީޝިއަރީއަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރަކަށް 24,762,900 ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ޝަކުވާ ސީދާ ރައީސަށް ހުށަހެޅޭ "ރައްޔިތުންގެ އަޑު" ޕޯޓަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްގެ މުސާރައަށް %43ގެ ކުރިއެރުމެއް ގެނައުމަށް ފާސްކޮށްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަޒަރުބައިޖާންގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ފުލެޓް ލިސްޓް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ލިސްޓް މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރަނީ
6 ދުވަަސް ކުރިން
ބައިކިލޯގެ ކޮފީ ޕެކެޓެއް ޖިންސްތެރެއަށް ލައިގެން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
މިދިޔަ ސަރުކާރުން ގާއިމްކުރަން ފެށި ޕޮލިސް ޕޯސްޓްތައް ހުޅުވައި ހަފްތާ 14ގެ ވައުދެއް ފުރިހަމަކުރިކަމަށް ބުނެފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހަތް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކޮށްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
އައިޔޫއައި އަދި އައީވީއެފްގެ އުސޫލްތައް އާއްމުކޮށް، އަންނަ މާރޗް މަހު ޚިދުމަތް ފަށަނީ
6 ދުވަަސް ކުރިން
ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ނުހޯދާ އާ މަޤާމެއް ނު އުފައްދަން އަދި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ނުދޭން އަންގައިފި
6 ދުވަަސް ކުރިން