ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލައިގައި މެންބަރު ޝިޔާމް ހައްޔަރުކޮށްފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކާޕެޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ހުރަސްއަޅައިފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކަށް ޖެންޑާ އެޑުވަކޭޓުން އައްޔަންކޮށް ޖެންޑާ މެއިންސްޓްރީމް ކުރުމަށް ވިއުގައެއް ގާއިމްކުރަނީ
5 ދުވަަސް ކުރިން
"ދެން ދައްކަންވީ ކަންކަން ނިންމުމުގެ މަރުހަލާގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމުގެ ވާހަކަ"
5 ދުވަަސް ކުރިން
ރެހެންދި އެވޯޑް 6 ބޭފުޅަކާއި އެއް ކުންފުންޏަކަށް
5 ދުވަަސް ކުރިން
އެމްޑީޕީން ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕޭން ފަށައިފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
ޖޭޕީން، އެމްއާރުއެމް އަދި ސަލަފު ޖަމްއިއްޔާއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
މާލޭގައި ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ގޮތްތައް އާއްމު ކޮށްފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
ރަމަޟާން މަހު ބައެއް ފަރާތްތަކުންކުރާ ނޭދެވޭ އަމަލުތައް އިތުރުވެގެންދާނެތީ، އެކަމަށް ފުލުހުން ސަމާލުވުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ވަންދޫގެ ވެލާއަރާ ގޮނޑުދޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ފައިހް ފޮރުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި 2 މީހުން ދޫކޮށްލައި، 3 މީހުން ބަންދުކޮށްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ގަމު އަތިރިމަތީގައި ވެލާތަކެއް މެރި މައްސަލަ އީޕީއޭއިން ބަލަނީ
6 ދުވަަސް ކުރިން
ކޮވިޑްގެ ނަންބަރުތައް މައްޗަށް، ފާއިތުވި ހަފްތާ ގައި 11 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި
6 ދުވަަސް ކުރިން
އަޔާދީން، ދަނޑުވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް "ކްރޮޕް ތަކާފުލް" ތައާރަފުކޮށްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ބެލެނިވެރިން ކުދިންނަށް އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުން ނަމޫނާ ދައްކަންޖެހޭ: ކޮމިޝަނަރު
6 ދުވަަސް ކުރިން
ކ. ގުޅީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ: ދައުވާ ނުކޮށް، ލިއިލާ ޑީޕޯޓްކޮށްލަނީ
6 ދުވަަސް ކުރިން
މީޑިއާނެޓް އޮފީހަށް ވަދެ މާރާމާރީ ހިންގުން: ހެކި ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދިފައިވޭ
6 ދުވަަސް ކުރިން
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެނޑިޑެސީ ޤަބޫލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީއަށް
6 ދުވަަސް ކުރިން