ރައީސް ހއ، ހދ، ށ އަދި ނ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
އެފްއެސްއެމްއާއި އެމްޕީއެލްގެ 6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތް: ދައުވާތައް މާދަމާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ސަރުކާރުން ހެސްކިޔާފައި ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ކުރަނީ ސިއްރު: ޝާހިދު
2 ދުވަަސް ކުރިން
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިިހުގެ އަރިހުން މަސްވެރި އަލިބެ މައާފަށް އެދިއްޖެ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، މަޖިލިސް ހިންގާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިން: މެމްބަރު ނިޔާޒް
2 ދުވަަސް ކުރިން
ގައުމެއް ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށް ތަރައްގީ ވެފައިވާ އިންސާނެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ސިފަތައް ވަރަށް މުހިއްމު: ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު
2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިޓަޔަރވާ ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ގާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން: ރައީސް މުއިއްޒު
2 ދުވަަސް ކުރިން
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަމަވާނެ
2 ދުވަަސް ކުރިން
މާޗު މަހުން ފެށިގެން ފުލުހުން އަދި ސިފައިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަނީ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ގުޅީފަޅު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އާންމުކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޕީޖީ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހިމެނޭހެން މުސްތަގިއްލު ބައެއް މަޤާމުތަކަށް %26ގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޖުޑީޝިއަރީއަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރަކަށް 24,762,900 ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ޝަކުވާ ސީދާ ރައީސަށް ހުށަހެޅޭ "ރައްޔިތުންގެ އަޑު" ޕޯޓަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްގެ މުސާރައަށް %43ގެ ކުރިއެރުމެއް ގެނައުމަށް ފާސްކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަޒަރުބައިޖާންގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ފުލެޓް ލިސްޓް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ލިސްޓް މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރަނީ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ބައިކިލޯގެ ކޮފީ ޕެކެޓެއް ޖިންސްތެރެއަށް ލައިގެން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
މިދިޔަ ސަރުކާރުން ގާއިމްކުރަން ފެށި ޕޮލިސް ޕޯސްޓްތައް ހުޅުވައި ހަފްތާ 14ގެ ވައުދެއް ފުރިހަމަކުރިކަމަށް ބުނެފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހަތް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
އައިޔޫއައި އަދި އައީވީއެފްގެ އުސޫލްތައް އާއްމުކޮށް، އަންނަ މާރޗް މަހު ޚިދުމަތް ފަށަނީ
2 ދުވަަސް ކުރިން