ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅުނު 142 ފުލުހުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ގުޅި، ގުރައިދޫ، މާފުއްޓަށްޓަކައި ދެފައި އެއްތާ ނުޖަހައި އުޅޭނެ މީހަކު ބޭނުންވޭ، އެ މީހަކީ އަޅުގަނޑު: ޝާޒް
1 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކޮންޑިޑޭޓަކު އެބަހުރި ބަލި ޤަބޫލުކޮށް ޑިމޮކްރޮސީގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އުޅެން ދަސްކުރައްވާ: ރޮޒެއިނާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
މިއީ އުޅުމާއި ގުޅުންތައް އިޞްލާޙުކޮށް، ދިރިއުޅުން އަލުން އާރާސްތުކުރުމަށް މާތްﷲ ދެއްވާ މަތިވެރި ފުރުޞަތެއް: ރައީސް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރަމަޟާން މަހު، ރައީސް މައުމޫންގެ ޚާއްޞަ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއް ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދެނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
2015އިން 2017އަށް، އިއުލާން ނުކޮށް އެމްޕީއެލްއިން 86 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ހޯދާފައިވޭ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކެމްޕޭން ފަންސައާހި ގެ ނަމުގައި މީރާއިން ޚާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަނާއި ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކުރިން ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ކުރާގޮތަށް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މާދަމާ އަހަރުގެ އެންމެ ރީތި އެއް ތާރީހު، އެކަމަކު ކައިވެނި މަދު!
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމުގެ ފޯރަމްތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފެށޭނެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރަމަޟާން މަހު ބާޒާރުގެ އަގުތައް ތިރިކުރުމަށްޓަކައި އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން - އަމީރު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިނުލެއްވި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސީނިއަރ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކްރެޓަރީ ފޮރ ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒް، ނައިބްރައީސްގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރަސްދޫ ހައުސިން ޔުނިޓްތައް އެޕްރީލްމަހު އެވޯޑްކުރެވޭނެ - އަމީރު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރާއްޖެއާއި ކޮރެއާއާދެމެދު ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާ ގުޅޭ އެމްއޯޔޫއެއް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ފުލެޓް ލިބުނުކަމަށްބުނެ 70،000 ރުފިޔާ މުއާމަލާތްކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް އިން ލީޑިން ފަޔަރމަން ކޯސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވި މައްސަލަ: "އަންހެނަކަށްވުމުން ފާޑުކިޔާ މީހުން ގިނަ" - މާރިޔާ
1 ހަފްތާ ކުރިން