ސަރުކާރުން ހެސްކިޔާފައި ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ކުރަނީ ސިއްރު: ޝާހިދު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިިހުގެ އަރިހުން މަސްވެރި އަލިބެ މައާފަށް އެދިއްޖެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، މަޖިލިސް ހިންގާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިން: މެމްބަރު ނިޔާޒް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ގައުމެއް ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށް ތަރައްގީ ވެފައިވާ އިންސާނެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ސިފަތައް ވަރަށް މުހިއްމު: ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިޓަޔަރވާ ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ގާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން: ރައީސް މުއިއްޒު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަމަވާނެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
މާޗު މަހުން ފެށިގެން ފުލުހުން އަދި ސިފައިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ގުޅީފަޅު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އާންމުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕީޖީ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހިމެނޭހެން މުސްތަގިއްލު ބައެއް މަޤާމުތަކަށް %26ގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޖުޑީޝިއަރީއަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރަކަށް 24,762,900 ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ޝަކުވާ ސީދާ ރައީސަށް ހުށަހެޅޭ "ރައްޔިތުންގެ އަޑު" ޕޯޓަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްގެ މުސާރައަށް %43ގެ ކުރިއެރުމެއް ގެނައުމަށް ފާސްކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަޒަރުބައިޖާންގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ފުލެޓް ލިސްޓް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ލިސްޓް މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބައިކިލޯގެ ކޮފީ ޕެކެޓެއް ޖިންސްތެރެއަށް ލައިގެން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މިދިޔަ ސަރުކާރުން ގާއިމްކުރަން ފެށި ޕޮލިސް ޕޯސްޓްތައް ހުޅުވައި ހަފްތާ 14ގެ ވައުދެއް ފުރިހަމަކުރިކަމަށް ބުނެފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހަތް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
އައިޔޫއައި އަދި އައީވީއެފްގެ އުސޫލްތައް އާއްމުކޮށް، އަންނަ މާރޗް މަހު ޚިދުމަތް ފަށަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ނުހޯދާ އާ މަޤާމެއް ނު އުފައްދަން އަދި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ނުދޭން އަންގައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ފިނޭންސަށް ނާންގާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ނުކުރަން އަންގައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން