ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
4 ދުވަަސް ކުރިން
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު
4 ދުވަަސް ކުރިން
ފައިސަލް އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
މެއި 6 ޙަމަލާ: ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ފިޒިކަލް އެނާލިސިސް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އަޅާ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮންސަލްޓޭޝަން އަދި ފީސިބިލިޓީ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
4 ދުވަަސް ކުރިން
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ މިސްރާބު އޮތީ ކައްސާލާފައި: ފަތުހުﷲ ޖަމީލް
4 ދުވަަސް ކުރިން
އެފްއެސްއެމްއާއި އެމްޕީއެލްގެ 6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން 3 މީހަކަށް ދައުވާކުރަނީ
5 ދުވަަސް ކުރިން
ޕެނަޑޯލް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދީފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރުމުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް
5 ދުވަަސް ކުރިން
ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބު ބާއްވަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލެމުންދާތީ: ނިޔާޒު
5 ދުވަަސް ކުރިން
ކޮނޑޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރިވުމަށް ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ދޭނެ: ރައީސް
5 ދުވަަސް ކުރިން
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 25 ގައި ހުޅުވާލަނީ
5 ދުވަަސް ކުރިން
ހުޅުމާލޭގެ ވަގުތީ މަސްމާރުކޭޓް ހިންގަން ކުއްޔަށް ދެނީ
5 ދުވަަސް ކުރިން
ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް ވ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
ބަހަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
5 ދުވަަސް ކުރިން
ބްރޮޑްކޯމްއަށް ނުޒުހާ އައްޔަނުކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަނީ ގޮންޖައްސަވަމުން: ރައީސް ޞޯލިޙް
5 ދުވަަސް ކުރިން
މިސަރުކާރުވަނީ ގައުމު، ފާލުން ނައްޓުވާލާފައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ދުވަަސް ކުރިން
ކޮނޑޭގެ އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ތަރައްގީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ރައީސްއާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރި މައްސަލާގައި ދިފާއީ ވަޒީރު ހާޒިރުކޮށް، ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި
5 ދުވަަސް ކުރިން