އެމްއެންޑީއެފްގެ ޗީފް ވޮރަންޓް އޮފިސަރގެ ރޭންކް މުޅިން އަލަށް ފަސް ފަރާތަކަށް، އަންހެން ބޭފުޅަކު ހިމެނޭ
4 ދުވަަސް ކުރިން
ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އދ.ގެ އެހީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
4 ދުވަަސް ކުރިން
ކެމިކަލް ހަތިޔާރު މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުން ޑިފެންސްގެ ދަށަށް
4 ދުވަަސް ކުރިން
ހިތަދޫ އާއި ކުނަހަންދޫ ކޯސްވޭގެ މަސައްކަތް ލަސްވާ މައްސަަލައިގައި ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ލޯފަން މީހުންނަށް އެކަނި ވޯޓުލެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ޖޭއެސްސީގެ އަމާޒު: 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި ނިންމުން
4 ދުވަަސް ކުރިން
ކުނަހަންދޫ ނަރުދަމާ އަދި އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް
4 ދުވަަސް ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މޭޖަރ ޙުސައިން ރަޝީދު
4 ދުވަަސް ކުރިން
އިހަވަންދިއްޕޮޅުން ބަންކަރިންނާއި ކްރޫ ޗޭންޖުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގަވާއިދުތައް އިސްލާހު ކުރަނީ
4 ދުވަަސް ކުރިން
މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިނުގަންނަން ނިންމި ނިންމުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން މާދަމާ
4 ދުވަަސް ކުރިން
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
އަމްރު އަށް ނަޝީދުގެ ތައުރީފު
4 ދުވަަސް ކުރިން
އަބަދުވެސް މަރަށް ތައްޔާރުވެ ތިބޭ: ޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު
4 ދުވަަސް ކުރިން
52 މިލިއަން ދެއްކުމަށް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުން ބުދަ ދުވަހު
4 ދުވަަސް ކުރިން
ރޯދަ އިނާޔަތް ނުލިބޭނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ތިން ވަނަ އެޑިޝަން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު
4 ދުވަަސް ކުރިން
ސަަވާދީއްތަ ދަތުރަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ބައެއް ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް: އެމްއައިޓީޑީސީ
4 ދުވަަސް ކުރިން
އައްޑޫގެ 31 މިސްކިތެއްގައި ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރޭ
4 ދުވަަސް ކުރިން
މާޅޮހުގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާއި ގާތަށް
4 ދުވަަސް ކުރިން