ފުރާވަރު ކޭމްޕު ނިންމާލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަންދޫބުން އައްޔަނުކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ވ.ފެލިދޫގައި ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕީޖީއަށް ދިން ހަމަލާ އާ ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް، ދެކުނަށް ވައިޓް އެލާޓް
1 ހަފްތާ ކުރިން
މިސަރުކާރު ކުރިއަށްދާނީ އިސްރަށްވެހިންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އިސްކަންދީގެން: ރައީސް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދާ މެދު އިތުބާރު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާއިރު ހަގީގަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަ ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކައުންސިލުތަކަށް 25 ފަޅުރަށް ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކްލައިމެޓް ފަންޑިންގ ލިބޭނެ ގޮތް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް، ވ އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮސޯވޯގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެ ޤައުމުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ސްކައުޓް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ސްކޫލުތަކުގައި ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ނައިބު ރައީސް
1 ހަފްތާ ކުރިން
މަޖިލީހަށް އަންހެނުން އިންތިޚާބުކުރާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް، ނިންމުންތައް ނިންމާ މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރުފުޅާ ކުރަންޖެހޭ: މެންބަރު އީވާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ވަޅިއަކުން ބިރުދެއްކި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު 15 ދުވަހަށް ބަންދު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޑްރަގް އެތެރެކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެމަފިރިންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
އަދުލުގެ ނިޒާމަށް އެންމެންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތްތޯ ބަލަންޖެހޭ: އިހުސާން
1 ހަފްތާ ކުރިން
އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ޖަލުތަކަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރޭ، މަސައްކަތް ކުރަނީ ސެންޓްރަލް އެއް ޖަލު ގާއިމްކުރަން: މިނިސްޓަރު އިހުސާން
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހަނގުރާމައިގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ އަދަދު އަދިވެސް ކަށަވަރެއް ނުވޭ، މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު އިހުސާން
1 ހަފްތާ ކުރިން
ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަހުނަކާ ނުލާ ހަތްލައްކަ ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން