ރައްކާ ކެމްޕެއިންގެ ފަހިރާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ރޯދަ މަހު ހޫނު ގަދަވާނެ، ވާރޭވެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ: މެޓް
7 ދުވަަސް ކުރިން
އެމްޕީއެލްގެ 2015-2017ގެ އޮޑިޓް - "ޕްރޮކިއުމެންޓް އުސޫލާއި ހިލާފުވި ބައެއް މީހުން އަދިވެސް މަޤާމުގައި"
7 ދުވަަސް ކުރިން
ވިލުފުށީ "ހެޔޮބަސް" ޖަމިއްޔާއިން އެ ރަށު މިސްކިތެއް އޭސީކޮށްފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ވަކި ޙާލަތްތަކެއްގައި ހެކިން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެ ހެކިބަސް ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރެވޭ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރަމަޟާންމަހު އަމިއްލަ މުދަލަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މިއަދުގެ ޒުވާނުން ތިބީ ސަރުކާރާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުމުގައި: މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު އާދިއްތަ ދުވަހު ބަހަން ފަށަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އުމުރުން 27 އަހަރުގެ މީހަކު 60 ވަނަ ފަހަރަށް ހައްޔަރުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަޖެޓުގެ ބޭރުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދަން - އަމީރު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރޯދަމަހު އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތު ކުޑަކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރޯދަމަހާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްއިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރައީސް ނަޝީދު ޖޭޕީއާއެކު މެނިފެސްޓޯއެއް އެކުލަވާލައްވަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕިއޮރ ލަގްޒަރީ ސްޕްރިންގް އެޑިޝަންގައި ލަގްޒޭރިއަސް ޑެސްޓިނޭޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރޮމޯޓްކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މިއީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: އަސްލަމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކަރުދާސް އަދި ފޮތި ބޭނުންކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އިސްތިހާރު ނުކުރެވޭނެ: އެޗްޑީސީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ސަރުކާރާއެކު އެއްގޮތަކަށް ހުންނާނެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ޝާޒް ހޮވުން މުހިންމު: ސަމީރު
1 ހަފްތާ ކުރިން
އެޗްޑީސީގެ ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ގައިސް
1 ހަފްތާ ކުރިން
މަޑަވެލީ މަގުމަތީގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މީހާ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އަމުރުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން