"ކޭމްޕް ފުރާވަރު"، 108 ދަރިވަރުންނާއެކު އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ފަށައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ވެލިދޫން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ވަންދުއާއި ހުޅުދެލީގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ހުޅުވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
މި ސަރުކާރު މޮޅީ، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ނިގުޅައިގަތުމަށް: މެންބަރު ޔައުގޫބް
1 ހަފްތާ ކުރިން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން މާދަމާ ކުރިއަށްދާނެ: އީސީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އިންފްލުއެންޒާއަށް 68 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހާ އަޅައިބަލާއިރު، މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރެވުނު އަދަދު އިތުރު: އެޗްޕީއޭ
1 ހަފްތާ ކުރިން
މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ ދަތިތައް ކުރިމަތިވާތީ ހުޅުމާލެ-ފޭސް 2 ގައި ގާއިމްކުރި ވަގުތީ ޖެޓީ ބޭނުންކުރެވޭނީ ފީ އެއް ދެއްކުމަށްފަހު: އެޗްޑީސީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ގުޅީފަޅު ހިއްކުން މަޑުޖައްސާލަން ހައިކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ފަސްކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ތެލަސީމިއާ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި، އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ: ނައިބު ރައީސް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ވައިގަދަވުމާ ގުޅިގެން ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުޅުމާލޭގައި ގުރުއާނާބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ކޮމާޝަލް ޔުނިޓެއް ހަވާލުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި މިއަދު މާލެވަޑައިގެންފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސަރބިއާގެ ޤައުމީދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އެޤައުމުގެ ރައީސްއަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން