ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ހޯދުންތައް ހޯދައި ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެގެން: ނައިބު ރައީސް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސުން އެއްވަނަ ދިރާސާ ކަރުދާހަކަށް ހައުލާ ރަމީޒް ހުށަހެޅުއްވި ދިރާސާ ކަރުދާސް
1 ހަފްތާ ކުރިން
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ސްޓެރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި ޙާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އައި.އެން.އެން.އެފް ގެ ސަބަބުން ފަސޭހަވާނެ: މިނިސްޓަރ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހޯދަން އިއުލާންކުރި ފައިހް އަމިއްލައަށް ފުލުހަށް ހާޒިރުވެއްޖެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރައީސް ނަޝީދުގެ ތާއީދު ނުލިބުނަސް މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން: ފައްޔާޒު
1 ހަފްތާ ކުރިން
މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލައިގެ، ފުލުހުންގެ ރިޕޯޓް މިއަދު ހަވީރު ވަނީ ލިބިފައި: ރައީސް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި ތަކެތި ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅި: އޭސީސީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅުން: މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއްޔާ އީސީން ބަލާނެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނަމަ އެއޮތީ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނަ ޖެހިފައި: ރައީސް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރައީސް، އައު ކޯލިޝަނުގެ ލީޑަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
"ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު - ބަޖެޓް ނެތުމުން މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުނު"
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލަ ބެލުމަށް ޚާއްސަ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް، ވ އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލަރޓް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑްސްގެ ކޮމާންޑިން އޮފިސަރ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހަނަފީ ޖޭޕީން ވަކިވެއްޖެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އާޒިމް ޖޭޕީ ދަފްތަރުގައި ނެތް، ސުވާލުކުރުމުން ވިދާޅުވީ ރައީސް އެދިވަޑައިގަންނަވާހާ ހިނދަކު މަގާމުގައި ހުންނަވާނެކަމަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
އެތެރެކޮށް ބޭރުކުރާ ފައިސާއަކީ ޓެރަރިޒަމާއި މަނީލޯންޑަރިންއަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފައިސާނަމަ އެ ޖަމާކުރާނީ އެމްއެމްއޭގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ސްކޫލުތަކުގެ ލަވަ މުބާރާތް އަލުން ފަށަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން