އެމްޑީއެން އުވާލީ ރަނގަޅަށް: ސިވިލް ކޯޓު
2 ދުވަަސް ކުރިން
އޮފީހެއް ފަޅާލާ ހަތް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ކަރަންޓު މީޓަރުގައި ލިފްޓު ނުވަތަ މެއިންޓަނަންސް މީޓަރު ވާނަމަ އެންގުމަށް އެދިއްޖެ
2 ދުވަަސް ކުރިން
މަގުމަތީގައި ސަލާންޖަހަން އުޅޭ އިތުރު 47 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސުން ރާއްޖެއަށް 100 ރޯދަ ޕެކް ހަދިޔާކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ގެތަކުން ކުނި ނަގާ ރޭޓަކީ ދުވާލަކަށް 4.93 ރުފިޔާ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ތިމަރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސަރވޭ ނިންމާ ބްރިޖުގެ ފައުންޑޭޝަން އަޅަން ތައްޔާރުވެއްޖެ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ތިލަފުށީ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ އުޅަނދުތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ފަސް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އުޅަނދުތައް އެތެރެ ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ޖެމްސްގެ އައު ވަރޝަން ތަޢާރަފުކޮށް ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ރޯދަ މަހުގެ މިހާތަނަށް މާލެސިޓީގައި 47 އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވޭ: ފުލުހުން
3 ދުވަަސް ކުރިން
މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް، ތަފްސީލް ހާމަކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
4 މަހުން ތިލަފުށި ފޭސް 2 ހިއްކައި ނިމޭނެ: އެޗްޑީސީ
3 ދުވަަސް ކުރިން
"ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ސިމްކާޑު ބްލޮކްކޮށް ސިމްކާޑު ނެގޭ މިންވަރު ލިމިޓްކުރަން މެއި މަހު ފަށަނީ"
3 ދުވަަސް ކުރިން
މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ސަލާންޖަހަނިކޮށް ފަރުވާއަށް ގެންދިޔަ 2 މީހަކު ފިލައިފި، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން - އެންޑީއޭ
3 ދުވަަސް ކުރިން
އިންތިޚާބާއި ކައިރިކޮށްފައި ބިލުތަކަށް ޤާނޫނީ ސިފަ އަންނަ ނަމަ ކަންބޮޑުވޭ: ފުއާދު
3 ދުވަަސް ކުރިން
ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް 4 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާ ހަވާލާދީ ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަން އަންގާފައިވަނީ 3 ކުންފުންޏަކަށް
3 ދުވަަސް ކުރިން
މުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 70 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
3 ދުވަަސް ކުރިން