ވިލިމާލެ ކައިރީގައި ދެ ލޯންޗު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި 2 މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެނީ
2 ދުވަަސް ކުރިން
މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ތައުހީދުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ: ޚުތުބާ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، ސަރުވަޝް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް ބޭނުންކުރަނިކޮށް، "ހިޔާވަހި ޕޯޓަލް" ގެ ނަމުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އާ ޕޯޓަލް އެއް
2 ދުވަަސް ކުރިން
ދާންދޫ އާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ޑަބްލިޔުޑީސީ އާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި 5 ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ގއ. ކޮނޑޭ ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ހުޅުވައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ "އަހާ" ފޯރަމް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ދިރާސާކުރާ ޗައިނާގެ އުޅަނދު މާލޭގައި ބަނދަރުކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ވިސްނުމުން ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަމާލުކަން ދޭނަން: ރައީސް
3 ދުވަަސް ކުރިން
ވިލިމާލެ ކައިރީގައި ދެ ލޯންޗު ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގައުމީ ޕްރޮގްރާމް "މަގޭ ސާފު ރާއްޖެ" އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ވިލިނގިލީގެ ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ދުވަަސް ކުރިން
މޮސްކު މެނޭޖްމެންޓު ޕޯޓަލް އިފްތިތާހުކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގައި ކަރަންޓު ނެތްތާ ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން ކަރަންޓު ދީފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
އެންޓި ޑިފެކްސްޝަން ޤާނޫނު އެކުލަވާލާނީ ޕާޓީ އާއި މެމްބަރުންނަށް ވެސް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނުލިބޭ ގޮތަށް: ހިސާން
3 ދުވަަސް ކުރިން
އަމިއްލަ އަށް ޕާޓީން ވަކިވާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެންނަނީ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ބިލް ދެ ފަހަރަށް ފާސްކުރުމުން ވެސް އިންތިޚާބު ފަސްނުކުރާނަމަ ދެން ޖެހޭނީ އީސީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅަން - ސަލީމް
3 ދުވަަސް ކުރިން
މެންބަރުންގެ އަދަދުކަނޑައެޅުމާއި މެދު ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ އަމިއްލަ މަންފާ ހޯދަން ހުށަހެޅި ބާތިލް މައްސަލަ އެއް - ބިގޭ
3 ދުވަަސް ކުރިން