ޖޭއެސްސީގެ އަމާޒު: 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި ނިންމުން
2 ގަޑިއިރު ކުރި
ކުނަހަންދޫ ނަރުދަމާ އަދި އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް
3 ގަޑިއިރު ކުރި
އެމްއެންޑީއެފް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މޭޖަރ ޙުސައިން ރަޝީދު
3 ގަޑިއިރު ކުރި
އިހަވަންދިއްޕޮޅުން ބަންކަރިންނާއި ކްރޫ ޗޭންޖުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގަވާއިދުތައް އިސްލާހު ކުރަނީ
3 ގަޑިއިރު ކުރި
މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި
4 ގަޑިއިރު ކުރި
ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިނުގަންނަން ނިންމި ނިންމުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން މާދަމާ
5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
6 ގަޑިއިރު ކުރި
އަމްރު އަށް ނަޝީދުގެ ތައުރީފު
11 ގަޑިއިރު ކުރި
އަބަދުވެސް މަރަށް ތައްޔާރުވެ ތިބޭ: ޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު
11 ގަޑިއިރު ކުރި
52 މިލިއަން ދެއްކުމަށް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުން ބުދަ ދުވަހު
11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރޯދަ އިނާޔަތް ނުލިބޭނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި
17 ގަޑިއިރު ކުރި
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ތިން ވަނަ އެޑިޝަން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު
17 ގަޑިއިރު ކުރި
ސަަވާދީއްތަ ދަތުރަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ބައެއް ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް: އެމްއައިޓީޑީސީ
17 ގަޑިއިރު ކުރި
އައްޑޫގެ 31 މިސްކިތެއްގައި ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރޭ
20 ގަޑިއިރު ކުރި
މާޅޮހުގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާއި ގާތަށް
21 ގަޑިއިރު ކުރި
އެސްޓީއޯއިން އަމްރު ވަކިކޮށްފި
21 ގަޑިއިރު ކުރި
އައްޑޫގައި ޑެންގީހުން ފެތުރެމުންދާތީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި
22 ގަޑިއިރު ކުރި
ކާށިދޫގެ ކާށި ސަޕްލައި ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ރުއްތައް އަދިވެސް ބަލި
22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރަތުގެ ބައިވެރިންނަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހަދިޔާއެއް
23 ގަޑިއިރު ކުރި
17 މިސްކިތެއް ނިމިއްޖެ، އިތުރު 16 މިސްކިތެއް ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު
1 ދުވަަސް ކުރިން