ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ދިގު ލިސްޓެއް ރައީސާއި ހިއްސާކޮށްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
އެފްއެސްއެމްގެ މުވައްޒަފަކު ސަފާރީއަކަށް އިތުރަށް ތެޔޮ އެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް
6 ދުވަަސް ކުރިން
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލި ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި އިންތިހާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައެއް ނުގަތް
6 ދުވަަސް ކުރިން
ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރި ސަބަބު އަދި ސާފެއްނުވޭ - ޝިޔާމް
6 ދުވަަސް ކުރިން
އަތޮޅުތަކުގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީތަކުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެ ރަށްރަށުން މީހުން ހޯދަނީ
6 ދުވަަސް ކުރިން
ފުނައްޑޫ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެވޭނެ ސީދާ ތާރީޚެއް ސަރުކާރަށް ނުދެވުނު، ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކީ "ބަޖެޓު" އޮތް ގޮތް
7 ދުވަަސް ކުރިން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން އެދެމުންދާ އެލަވަންސްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަހަޅަނީ
7 ދުވަަސް ކުރިން
ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް އެކަން ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ދުވަަސް ކުރިން
32 އަހަރު ފަހުން، ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުން އައު އޭޕްރަންއެއް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ފްލެޓް ލިސްޓުގައި ގޯހެއް ހަދާފައެއް ނޯންނާނެ، ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ ހައްގުތައް ދީ: އަކްރަމް
7 ދުވަަސް ކުރިން
އައްޑޫގައި ހުރި ބައު ކާރުތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެ
7 ދުވަަސް ކުރިން
މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ: މަސްވެރިން ތިބީ ފައިސާ އެއްކޮށް ނުދޭހާ ހިނދަކު ދޫދޭގޮތަކަށްނޫން
7 ދުވަަސް ކުރިން
މީހެއްގެ އެކައުންޓުން ފޭރިގަތް 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަމުގައި ލަފާދިނުމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ބޯޑެއް އުފައްދަނީ
7 ދުވަަސް ކުރިން
ނ. މާޅެންދު އާއި މިލަދޫގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ހުޅުވައިފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ހަކަތައިގެ މަގުޗާޓު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ މީދޫ ބްރިޖާއި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު އަދި ސީޕްލޭން ހަބެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭގައި ފަށާނެ
7 ދުވަަސް ކުރިން
އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އާއި ހުޅުދޫމީދޫ ގުޅުވައިދޭ ބްރިޖު މަޝްރޫޢުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ޑިޒައިން އަދި ސަރވޭގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ގޭގައި އުފައްދައި ބަންދުކުރާ ކާބޯތަކެއްޗަށް ޚާއްޞަ ލޯގޯ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ބްރިޖާއެކު އެތައް ރައްޔިތުންނެއް މުއްސަނދިވި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ލޯނުތައް ނަގާނީ ރައްޔިތުން މުއްސަނދިވާ ގޮތަށް: ރައީސް މުއިއްޒު
7 ދުވަަސް ކުރިން