ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ފިލްމެއް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
6 ދުވަަސް ކުރިން
ރޯދަ މަހު ހަވީރު 6 އިން ރޭގަނޑު 10އަށް މާލޭގައި ބަސްދަތުރެއް ނޯންނާނެ
6 ދުވަަސް ކުރިން
ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ޒިންމާތައް އަމީން އަށް
6 ދުވަަސް ކުރިން
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަވަސްކުރަން ގޮވާލައި އެމްއެންޕީން ރައީސް އަށް ސިޓީއެއް
6 ދުވަަސް ކުރިން
ނައިބު ރައީސް އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
އައްޑޫ ސިޓީގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ދުނިޔޭގައި އުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފިލާވަޅެއް ގުރުއާނުން ލިއްބައިދޭ: ނައިބު ރައީސް
6 ދުވަަސް ކުރިން
"ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަޝްހޫރު ޤާރީއިން ގެންނަނީ"
6 ދުވަަސް ކުރިން
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތް ވެގެންދާނީ ބައިވެރިންގެ އިތުރުން ބެލުންތެރިންނަށް ވެސް ފިލާވަޅަކަށް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ
6 ދުވަަސް ކުރިން
"ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދޭ ބައެއް މީހުން ރަނގަޅުވުމުން ވެސް އާއިލާއިން ހަވާލެއްނުވޭ"
6 ދުވަަސް ކުރިން
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް މިރޭ ފަށަނީ
6 ދުވަަސް ކުރިން
ކަދުރު ރުއްތަކުގެ ބުޑުގައި އިންދި ބޯގަންވިލާ ގަސްތައް ވަގަން ގެންދަނީ
7 ދުވަަސް ކުރިން
އަތޮޅުތެރެއިން ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން އުފުލާ ތަކުލީފު ކުޑަކުރެއްވިއްޖެ
7 ދުވަަސް ކުރިން
ހިތަދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ސަލާމަތާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލަށް އާއްމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ
7 ދުވަަސް ކުރިން
މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް މިހާތަނަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ
7 ދުވަަސް ކުރިން
ރޯދަމަހު ކާބޯތަކެތީން އިސްރާފުކުރުމާއި ދުރުވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ކަނޑުގެ ހޫނުމިން މަތިވެ، އެލަރޓް ލެވަލްއަށް ގޮސްދާނެ
7 ދުވަަސް ކުރިން
މިއަހަރު ނައިފަރުގައި އިމާމުވެ ތަރާވީސް ކުރާނީ ކުޑަ ދެކުދިން
7 ދުވަަސް ކުރިން