ފިނޭންސަށް ނާންގާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ނުކުރަން އަންގައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ކުރިން ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުތަކަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ހިޔާނާތެއްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ
3 ދުވަަސް ކުރިން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް އެސްޑީއެފްސީން ޚާއްސަ ލޯނުތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމާއި ދިރާސާކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް ގާއިމުކުރުމަށް އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއެކު އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ކެޑޭޓް އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރާ ކޯސް ނިމިއްޖެ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ވިލިމާލެ ކައިރީގައި ދެ ލޯންޗު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި 2 މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެނީ
3 ދުވަަސް ކުރިން
މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ތައުހީދުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ: ޚުތުބާ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، ސަރުވަޝް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް ބޭނުންކުރަނިކޮށް، "ހިޔާވަހި ޕޯޓަލް" ގެ ނަމުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އާ ޕޯޓަލް އެއް
4 ދުވަަސް ކުރިން
ދާންދޫ އާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ޑަބްލިޔުޑީސީ އާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި 5 ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ގއ. ކޮނޑޭ ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ހުޅުވައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ "އަހާ" ފޯރަމް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ
4 ދުވަަސް ކުރިން
ދިރާސާކުރާ ޗައިނާގެ އުޅަނދު މާލޭގައި ބަނދަރުކޮށްފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ވިސްނުމުން ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަމާލުކަން ދޭނަން: ރައީސް
4 ދުވަަސް ކުރިން
ވިލިމާލެ ކައިރީގައި ދެ ލޯންޗު ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
4 ދުވަަސް ކުރިން
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގައުމީ ޕްރޮގްރާމް "މަގޭ ސާފު ރާއްޖެ" އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ވިލިނގިލީގެ ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ދުވަަސް ކުރިން
މޮސްކު މެނޭޖްމެންޓު ޕޯޓަލް އިފްތިތާހުކޮށްފި
4 ދުވަަސް ކުރިން