ފުއްގިރި ހިޔާނަތް: ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް 3 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް
3 ދުވަަސް ކުރިން
އެސްޓީއޯގެ އާ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު ހަމަޖައްސަން ޕީސީބީއަށް ފޮނުވައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ކަސްޓަމްސް ބްރޯކާރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
އަންނަ މަހު އައްޑޫގައި އެމްއެންޑީއެފް ޓްރެއިނިންތަކެއް، ދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ޕޮލިސް ކޮލެޖުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ސެންޓަރ ފޮރ މެންޓަލް ހެލްތު ހުޅުވި ފަހުން މިހާތަނަށް 63،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދީފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
މިފްކޯއިން ވިސްލް ބްލޯ ކުރުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް!
3 ދުވަަސް ކުރިން
"އީދު ޕްރޮޖެކްޓް" މިއަހަރު ވެސް ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ، ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބޭ
3 ދުވަަސް ކުރިން
އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ގަމުގައި އަސްކަރީ ތަމްރީން ކުރިޔަށްގެންދާތީ، ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
4 ގަޑިއިރުފަހުން ހިޔާގެ ޓަވަރުތަކަށް ކަރަންޓު ދީފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށް
3 ދުވަަސް ކުރިން
އައްޑޫ ސިޓީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް ކުރިމަތިލުވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ބަލައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ސްޓެމް އެޑިއުކޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕާއި މައިކްރޯ އެމިއުލޭޓަރ ހޯދުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ހިޔާއިން ކަރަންޓު ކެނޑެން ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން 3 ގަޑިއިރު ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވޭ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ވިނަރެސް ފްލެޓް: ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވި މީހުންގެ މެދުގައި ގުރުނެގުން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު
3 ދުވަަސް ކުރިން
ގަވާއިދުން ހިންގަމުންދާ މީޑިޔާތައް ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމާއި މަނާކުރުމާގުޅޭ ގަވާއިދަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ހިޔާ ފްލެޓުގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ
3 ދުވަަސް ކުރިން