ބާޒާރުގައި އުފުލެމުންދާ އަގުތަކުގެ ބުރަ، ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންނަށް!
2 ދުވަަސް ކުރިން
ކުރިޔަށް އޮތް ވިއްސަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި އިންޑިޔާއަށް ތިރީހަކަށް ހާސް ޕައިލެޓުން ބޭނުންވެދާނެ: ބޮއިންގ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ފްރާންސްގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ކިންގް ޗާލްސްގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ކަނޑުއަޑިން ނިޔުކުލިއަރ ހަތިޔާރު އުފުލުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ޑްރޯނެއް އުތުރު ކޮރެއާއިން ޓެސްޓްކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
އަބުރުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، ރާހުލް ގާންދީ މަޖިލީހުން ވަކިކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އިނގިރޭސި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ޓިކްޓޮކް ބްލޮކްކުރަނީ
3 ދުވަަސް ކުރިން
އެމްބަސީ ހުޅުވުމުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ސައުދީ އާއި އިރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުން ބައްދަލުކުރައްވަނީ
3 ދުވަަސް ކުރިން
އަބުރުގެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީ 2 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ޙުކުމްކޮށްފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
އަފްޣާނިސްތާނަށް އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 13ށް
4 ދުވަަސް ކުރިން
ޝީގެ ރަޝިޔާ ދަތުރުފުޅު: ޗައިނާ އާއި ރަޝިޔާގެ ގުޅުން މުޅިން އައު ހަރުފަތަކަށް
4 ދުވަަސް ކުރިން
އަފްޣާނިސްތާނަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ އަސަރު އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް ކޮށްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ލަންކާއަކީ މިހާރު ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ ގައުމެއް ނޫން: ވިކްރަމަސިންހަ
6 ދުވަަސް ކުރިން
ކޯފް ސިރަޕްގެ ސަބަބުން މަރުވި ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ގުޅިގެން ކޯޓަށް ދިއުމުގެ އަމުރު ދީފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ސްރީލަންކާއަށް އައިއެމްއެފުން 3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ "ބެއިލް އައުޓް" ހަމަޖެހިއްޖެ
6 ދުވަަސް ކުރިން
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް މިހާރުވެސް 8 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ އާންމު ރައްޔިތުން ތައްޔާރަށް އެބަތިބި: އުތުރު ކޮރެއާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕުޓިން ހައްޔަރުކުރުމަށް އައިސީސީން އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ބައިޑެން މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑިޔާ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ތެޔޮ ހޮޅިއެއް އަޅައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކޯރެއްގައި އެތައް މިލިއަން މަސް މަރުވެފައި ވަނިކޮށް ފެނިއްޖެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
މިދިޔަ އަހަރު ލަންކާގެ އިގްތިސާދު 7.8 އިންސައްތަ ދަށަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން