ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 11:54
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން (ކ) ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު އެކްޓިވިސްޓް އެލެކްސީ ނަވަލްނީގެ އަނބިކަނބަލުން ޔޫލިއާ ނަވަލްނާޔާ (ކ) އާއި ދަރިކަނބަލުން ދާޝާ ނަވަލްނާޔާ (ވ) އާ ސެން ފްރެންސިސްކޯގައި ބައްދަލުކުރައް
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން (ކ) ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު އެކްޓިވިސްޓް އެލެކްސީ ނަވަލްނީގެ އަނބިކަނބަލުން ޔޫލިއާ ނަވަލްނާޔާ (ކ) އާއި ދަރިކަނބަލުން ދާޝާ ނަވަލްނާޔާ (ވ) އާ ސެން ފްރެންސިސްކޯގައި ބައްދަލުކުރައް
ނަވަލްނީގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ނަވަލްނީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ބޮޑެތި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ބައިޑަން ޕުޓިންއަށް ދެއްވައިފި
 
އެމެރިކާގެ ރައީސް ވިދާޅުވަނީ އިދިކޮޅު އެކްޓިވިސްޓް އަވަހާރަވުމުގެ ޒިންމާ ރަޝިޔާގެ ލީޑަރު އަމިއްލަފުޅަށް އުފުއްލަވާފައިވާ ކަމަށް

ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރު ނަވަލްނީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ބޮޑެތި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޕުޓިންއަށް ބައިޑަން ދެއްވައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ވިދާޅުވަނީ އިދިކޮޅު އެކްޓިވިސްޓް އަވަހާރަވުމުގެ ޒިންމާ ރަޝިޔާގެ ލީޑަރު އަމިއްލަފުޅަށް އުފުއްލަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖަލަށްލާފައިވާ އިދިކޮޅު އެކްޓިވިސްޓް އަދި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު ކެމްޕެއިނަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އާ ބެޗެއް އިފްތިތާހު ކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އެ ފިޔަވަޅުތައް އަމާޒުކުރާނީ ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއާ ޕޫޓިން އަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިއާގެ ޖަލު އޮފިޝަލުން ބުނާ ގޮތުގައި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އުމުރުން 47 އަހަރުގެ ނަވަލީ ކުއްލިއަކަށް ބަލިވުމުން ފަރުވާދޭން މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް އެ ދުވަހު އޭނާ ވަނީ މަރުވެފައި ކަށެވެ. މަރުވި ސީދާ ސަބަބު އަދި ނޭނގުނު ނަމަވެސް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި އެކުވެރިންނާއި ހުޅަނގުގެ ގިނަ ލީޑަރުން ދަނީ އެމަރުގެ ތުހުމަތު ޕޫޓިންއަށް ރައްދު ކުރަމުންނެވެ.

ވައިޓް ހައުސްއިން ބުނީ ނަވަލްނީގެ އަނބިކަނބަލުން ޔޫލިއާ އާއި ދަރިކަނބަލުން ޑާޝާއާ ބައިޑަން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސެން ފްރެންސިސްކޯގައި ބައްދަލުކުރައްވައި، ނަވަލްނީގެ "އާދަޔާ ހިލާފު ހިތްވަރާއި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އަދި މިނިވަން ކަމާއި ޑިމޮކްރެޓިކް މަސައްކަތްތަކެއް ރަޝިއާއަށް ޓަކައި ކުރެއްވުމުގެ ލެގަސީއަށް ތައުރީފު ކުރައްވާ" ކަމަށެވެ.

އެބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޭނާ ދެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ބައިޑެން ވިދާޅުވީ ނަވަލީގެ މަރުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ ޕުޓިންއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް މާދަމާ އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޓްރެޜަރީ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ސީއެންއެން އިން ބުނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރަސްމީކޮށް އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މި ފިޔަވަޅުތައް 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓާގެޓަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އޮފިޝަލަކު އޭބީސީ ނިއުސްއަށް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ "ކްރަޝިން" ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  ސިފަކޮށްފައިވާއިރު، އެހެން ފަރާތަކުން އެ ޗެނަލަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އެއީ ރަޝިއާގެ ދިފާއީ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކުރާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ބައިޑެންގެ މިއިންޒާރުތަކާ މެދު މޮސްކޯއިން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާނު ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޯވް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ  ނަވަލްނީގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާއިރު ބޭރުގެ ލީޑަރުން ރަޝިޔާއަށް ތުހުމަތު ކުރުމަކީ މުޅިން ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު މާރިއާ ޒަޚަރޯވާ ވެސް ވަނީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ކުރަމުންދާ ކުށް ހީތަކަކީ ކުރިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހީތަކެއް ކަމަށެވެ. އޭނާވަނީ އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަވަލްނީ މަޝްހޫރުވީ 2010 ގެ އަހަރުތަކުގައި އޭނާގެ ބްލޮގާއި ޔޫޓިއުބް ޗެނަލަށް ތަހުގީގުތައް ޕޯސްޓްކޮށް، ރަޝިއާގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި އޮފިޝަލުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްގެންނެވެ. މޮސްކޯގެ މޭޔަރު ކަމަށް 2013 ވަނަ އަހަރު ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބުވެ، ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ގިނަ މުޒާހަރާތަކެއް ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވިއެވެ.

އޭނާ ތުހުމަތު ކުރި ގޮތުގައި ކްރެމްލިން އިން 2020 ވަނަ އަހަރު ނާވް އޭޖެންޓަކު ލައްވާ އޭނާއަށް ވިހަ ދީގެން މަރާލަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިޔާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ނަވަލްނީ ޖަލަށް ލީ މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ކުށުގައި ސަސްޕެންޑްކުރި ހުކުމުގެ ޝަރުތުތަކާ ހިލާފުވެގެން 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ދެ އަހަރު ފަހުން "ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އަމަލުތައް" ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ 19 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އެއްވެސް ކުށެއް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކަކީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކެއް ކަމަށް ނަވަލްނީ ކުރިން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް