މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ބޮޑެއް ކަމަށްވާ އެލް ޗެޕޯގެ ދަރިފުޅު ހައްޔަރުކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރި ފަލަސްޠީނުގެ ޤައިދީއަށް ބަޠަލެއްގެ މަރުޙަބާ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮމުގެ އިންޒާރެއް ދިނުމުން، ޖަޕާނުގެ ފްލައިޓެއް އިމަރޖެންސީގައި ޖައްސައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޕާކިސްތާނުގެ އާމީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާގެ ބްރެޑްލީ ޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ފޮނުވާނެކަމަށް ބައިޑަން ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ފިލިޕީންސްއާއެކު ތެލާއި ގޭހުގެ މަޝްވަރާތައްކުރަން ތައްޔާރު ކަމަށް ޝީ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޕާކިސްތާނުގެ ޝޮޕިންގ ސެންޓަރުތައް ރޭގަނޑު އަވަހަށް ބަންދުކުރަން އަންގައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ގަބުރުފަޅައިގެން އެތެރޭގެ ގުނަވަންތައް ވިއްކި ދެމީހަކު ޖަލަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިޤްތިޞާދީ މިޞްރާބު ޒާތީ ފުދުންތެރިކަމާ ދިމާއަށް: ކިހާ ވަރަކުން ދާނެބާ؟
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޗައިނާގެ ރައްޔިތުން އެހެން ޤައުމުތަކަށް އެތެރެވުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑް ޓެސްޓުކުރަން މަޖުބޫރުކުރުމުން އެކަމުގެ ނުރުހުން
4 ހަފްތާ ކުރިން
ސައޫދީގެ މޫސުން: ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެގައުމަށް ގަނޑުފެނުގެ ވާރޭ ވެހިފައިވޭ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ރަޝިއާ ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ކުރާނަން: ޒެލެންސްކީ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބްރެޒިލްގެ އައު ރައީސް ލޫލާ މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި
1 މަސްކުރި
ޓްރަމްޕްގެ ފޭސްބުކް އައިޑީ އަނބުރާ ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ
1 މަސްކުރި
2022 ވަނަ އަހަރަކީ އުނދަގޫ، މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމަން ޖެހުނު އަހަރެއް: ޕުޓިން
1 މަސްކުރި
ޗައިނާއަށް ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ތައްޔާރުކަމަށް ޓައިވާނުން ބުނެފި
1 މަސްކުރި
ޗައިނާގެ ކޮވިޑް ހާލަތު: އިތުރު ގައުމުތަކުން ފިޔަވަޅުއަޅަނީ
1 މަސްކުރި
ޓިއުނީޝިއާގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ކުއްލި ޙާލަތުގެ މުއްދަތު ޖެނުއަރީ 30ށް ދިގުދަންމާލައިފި
1 މަސްކުރި
މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ސޫކީގެ މައްޗަށް އިތުރު 7 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
1 މަސްކުރި
ކޮވިޑް ޖެހިގެން ޗައިނާއިން ދުވާލަކު 9،000 މީހުން މަރުވާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން
1 މަސްކުރި