އަފްޣާނިސްތާނުގައި އދ.ގެ މިޝަން އިތުރު އެއް އަހަރު ބެހެއްޓުމަށް ނިންމައިފި
2 މަސް ކުރިން
ސަޕޯޓަރުން ހައްޔަރުކޮށް ކުރިމަތިލުންތައް ހިންގަނީ އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލަންކަމަށް އިމްރާން ޚާން ތުހުމަތުކުރައްވައިފި
2 މަސް ކުރިން
ސްމާޓްފޯނުތަކުގައި ކުރިން އިންސްޓޯލްކޮށްފައި ހުންނަ އެޕުތައް ނަގަން އިންޑިއާއިން އަންގަނީ
3 މަސް ކުރިން
ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ އަތްޕުޅުގައި ހުރި، ޓެކްސް ޑިކްލެއަރ ނުކުރާކަމަށް ބެލެވޭ ޖަވާހިރުތަކެއް އިދާރާތަކާ ހަވާލުކުރަނީ
3 މަސް ކުރިން
ޝަރުއީ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ފަހުން ކުރި މުޒާހަރާގައި އިސްރާއިލްގެ ބައި މިލިއަނެއްހާ މީހުން
3 މަސް ކުރިން
ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރިޔާދް އެއާގެ ނަމުގައި އައު ގައުމީ އެއާލައިނެއް ތައާރަފުކޮށްފި
3 މަސް ކުރިން
އިންޑޮނޭޝިއާގެ މެރާޕީ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައިފި
3 މަސް ކުރިން
ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް އޮތް ހުރަހަކީ އެމެރިކާ
3 މަސް ކުރިން
ފިޖީގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ފްރެންކް ބައިނިމަރާމާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފި
3 މަސް ކުރިން
އިރާނާއި ސައުދީގެ ގުޅުން ގޯސްވެ އަލުން ގާއިމުވެގެންދިޔަ ގޮތުގެ ޓައިމްލައިން
3 މަސް ކުރިން
އިރާނާއި ސައުދީގެ ގުޅުން އަލުން ގާއިމުވެގެން ދިޔުމަކީ މުހިންމު ކުރިއެރުމެއްކަމަށް ހިޒްބުﷲއިން ބުނެފި
3 މަސް ކުރިން
އީރާނާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ގުޅުން އަލުން ޤާއިމުކޮށް، އެމްބަސީތައް އަލުން ހުޅުވަން އެއްބަސްވެއްޖެ
3 މަސް ކުރިން
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ ތިންވަނަ ދައުރެއް ޔަގީން ކުރައްވައިފި
3 މަސް ކުރިން
ޓްވިޓަރ އޮފީހުގައި ހުރި ގަސްތަކެއް ސްޓާފުންނަށް މަސްކު ވިއްކަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް
3 މަސް ކުރިން
އެމްއެޗް-370 ގެއްލުނުތާ 9 އަހަރު: އާއިލާތަކުން އެދެނީ އަލުން ސަރޗް އޮޕަރޭޝަން ފެށުމަށް
3 މަސް ކުރިން
އަންހެނުން ބައިވެރިވާ އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް އަފްޣާން ޓީވީން ދައްކައިފި
3 މަސް ކުރިން
ޗައިނާ އިން އެމެރިކާއަށް އެތެރެވާ މީހުން ކޮވިޑް-19ށް ޓެސްޓުކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް ހަދަނީ
3 މަސް ކުރިން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ 128 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ
3 މަސް ކުރިން
ގަތަރުގެ އެންމެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓަކު ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި
3 މަސް ކުރިން
ލޯންތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކޮށްދޭން ޗައިނާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ، އައިއެމްއެފްގެ އެހީ ލިބުން ގާތްވެއްޖެ: ވިކްރަމަސިންހަ
3 މަސް ކުރިން