ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 15:10
ފައި ތާށިވި އަންހެންމީހާ
ފައި ތާށިވި އަންހެންމީހާ
-
އަންހެނެއްގެ ފައި ތާށިވުން
އެއާޕޯޓެއްގެ ޓްރެވެލޭޓަރެއްގައި ފައި ތާށިވުމުގެ ސަބަބުން އަންހެނެއްގެ ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ
 
ކައިރީގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށްފަހު، އޭނާ މިހާރު ވަނީ އިތުރު ފަރުވާއަށް، އެންމެ ބޮޑު އެއް ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށްވާ ބުމްރުންގްރާޑް ހޮސްޕިޓަލް ގެންދެވިފައި

ތައިލަންޑްގެ ޑޮން މީއަންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގި ހިތާމަވެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި، އަންހެނެއްގެ ފައި ޓްރެވެލޭޓަރެއްގައި ތާށި ވުމުގެ ސަބަބުން ފައި ކަކުލާހަމައިން ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެއެވެ. ޓްރެވެލޭޓަރަކީ އެއާޕޯޓުތަކުގައި ހުންނަ، ހަރަކާތްކުރާ ވޯކްވޭތަކެވެ.

އުމުރުން 57 އަހަރުގެ އަންހެންމީހާ ދިޔައީ ތައިލަންޑްގެ އެހެން ޕްރޮވިންސަކަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ފްލައިޓަށް އެރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ވޯކްވޭގެ ކޮޅާ ހަމައަށް ދެވުނުތަނާ، ކައިރީގައިހުރި އޭނާގެ ފޮށީގައި ފައި އަޅައިގަނެ، ކޮންވެޔަރ ބެލްޓް ތެރެޔަށް ފައި ގަނބައިގަތުމުގެ ސަބަބުން ފައިތާށިވެ، ފައިގެ މަސްތަކާއި ކަށިގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވެއެވެ. އޭނާގެ ފައި ތާށިވުމުން ކައިރީގައި އެވަގުތު ތިބި މީހުން އިމަރޖެންސީ ސްވިޗް ހޯދައި، ހިނގާ މެޝިން ނިއްވާލެވެން ވާއިރަށްވެސް އޭނާގެ ފަޔަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބި، ފައިގެ މަސްތަކާއި ކަށިގަނޑުން ބޮޑުބައެއް ވަކިވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށްވެއެވެ. މިއާއެކު އޭނާގެ ފައި ބުރިކޮށްލަން، އެތަނަށް އައި މެޑިކަލް ޓީމަށް މަޖްބޫރުވީ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

މި ހާދިސާއަށްފަހު އަންހެންމީހާގެ ދަރިފުޅު ބުނެފައިވަނީ ފައިބުރިކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މަންމައަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރު ކޮށްފައިވަނީ ނަފްސާނީގޮތުން ކަމަށެވެ. ކައިރީގައި ކުރި ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށްފަހު އޭނާ މިހާރު ވަނީ އިތުރު ފަރުވާއަށް އެންމެ ބޮޑުއެއް ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށްވާ ބުމްރުންގްރާޑް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވިފައެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހާދިސާ ހިނގި ޑޮން މީއަންގ އެއާޕޯޓުން ވަނީ އަންހެން މީހާގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދިފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ބޭހުގެ ހުރިހާ ޚަރަދަކަށް ޒިންމާވާނެ ކަމަށް އެއާޕޯޓުން ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުވެސް ދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑޮން މީއަންގ އެއާޕޯޓުގެ ވޯކްވޭތައް އިންސްޕެކްޓްކޮށް 2025ގެ ނިޔަލަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއެއް ފަށަން ރާވާފައި ވާކަމަށް ވެސް އެއާޕޯޓުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މައްސަލަ ޖެހުނު ޓްރެވެލޭޓަރަކީ 1996ން ފެށިގެން އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން އަންނަ ވޯކްވޭއެއް ކަމަށްވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
8%
8%
59%
15%
3%
8%
ކޮމެންޓް