އިރާނަށް ޑްރޯން ހަމަލާދިނީ އިސްރާއިލުން ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އިތުރު 2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ، މިފަހަރުގެ ޕެކޭޖުގައި ދުރުރާސްތާ ރޮކެޓް ވެސް ހިމެނޭ
7 ދުވަަސް ކުރިން
ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 100ށް
7 ދުވަަސް ކުރިން
އޮސްޓްރޭލިޔާގައި 4 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެވެށި އަނިޔާއާގުޅޭ 600 މައްސަލަ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތަކަށް މިއަދު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 47ށް އަރައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮވިޑް-19އާއެކު 3 އަހަރު: އަދިވެސް ޞިއްޙީ އާންމު ނުރައްކަލުގެ ދަރަޖައިގައި!
1 ހަފްތާ ކުރިން
އީރާނަށް ދެވުނު ޑްރޯން ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި އިސްރާއީލުގެ އަތެއް ވާކަމަށް ބައެއް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މީސްމީޑިއާގެ ދުނިޔޭގައި ޖަހަމުންދާ ނަފުރަތުގެ ހުޅުގަނޑުތައް: ޒިންމާ ވާނީ ކާކު؟
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕާކިސްތާންގެ މިސްކިތެއްގައި ޖާނުން ފިދާވެގެންދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 30ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ސްވިޑްންގައި ހަތިމެއް ރޯކޮށްލި މީހާ ޑެންމާކްގައިވެސް އެކަން ކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫކްރެއިނަށް ވަރަށް އަވަހަށް ވަރަށް ބައިވަރު ހަތިޔާރު ބޭނުންވޭ: ޒެލެންސްކީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޓިއުނީޝިއާގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލީ އެންމެ 11 އިންސައްތަ މީހުން!
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕާކިސްތާނުގައި ހިނގި ދެ ހާދިސާއެއްގައި 51 މީހުން މަރުވެއްޖެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އީރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތަކަށް ޑްރޯން ހަމަލާއެއް ދީފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑިގޯ އެއަރގެ މަތިންދާބޯޓެއް ވައިތެރޭގައި އޮއްވައި އިމަރޖެންސީ ދޮރު ހުޅުވަން އުޅެފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫކްރެއިނުން ދިގު ރާސްތާ މިސައިލް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ސްކޫލް ނިންމާ އަންހެން ކުދިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވަނުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އިމްތިހާނު ހެދުން މަނާކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ގެރި އުފުލާ ކާގޯ ބޯޓެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި 4500 ކިލޯގެ ޑްރަގް ފެނިއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އޯކްލަންޑްއަށް މޫސުމީ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެ 3 މީހުން މަރުވެއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ގަދަ ފިނިން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް ނެތި، އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެތައް މަރެއް!
2 ހަފްތާ ކުރިން