އުތުރު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ އެކުވެރިޔާ ކިއުބާއާއެކު ދެކުނު ކޮރެއާއިން ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޚާން ޔޫނިސްގެ ޓަނަލެއްގެ ތެރެއިން ހަމާސްގެ އަސްކަރީ ލީޑަރު ޔަހްޔާ ސިންވާރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޖަޕާނުގެ އިގްތިސާދު ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހީވެސްނުކުރާ ވަރަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޮޑު ތަފާތަކުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސުބިއަންޓޯ ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
އިސްރާއީލު ސިފައިން ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލް ޙިޞާރުކޮށް މީހުން ހުސްކުރަން އަންގައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕާކިސްތާނުގެ އައު ސަރުކާރު އެކުލަވާލާނީ އިމްރާން ޚާންގެ ސިޔާސީ ވާދަވެރި މައި ދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން
2 ހަފްތާ ކުރިން
އިސްރާއީލުން ރަފަހްއަށް ދިން ހަމަލާއާ މެދު ވިސްނުމަށް ދެކުނު އެފްރިކާއިން އދ.ގެ ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގެ 162 ސްކޫލަކަށް ގެއްލުންވެފައިވޭ: އދ.
2 ހަފްތާ ކުރިން
ނަތަންޔާހޫ ބޭނުން ވަނީ ހުރިހާ ރަހީނުން މަރުވާންކަމަށް ބުނި އިސްރާއީލުގެ ނޫސްވެރިއެއް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އިސްރާއީލަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްނުދޭން އީޔޫއިން ގޮވާލައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޣައްޒާގައި މަރުވި ގިނަ މީހުންނަކީ ކުށެއް ނެތް އާންމުން: ބައިޑެން
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޓާލިންކް ޓަރމިނަލްތައް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ވިއްކާކަމަށް ބުނާވާހަކަ އީލޮން މަސްކް ދޮގުކުރައްވައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑިއާގެ ޔޫޕީއައި ޕޭމަންޓްގެ ހިދުމަތް ލަންކާގައި ތައާރަފްކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޕާކިސްތާންގެ އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރީ އިމްރާން ޚާން އަށް ތާއީދުކުރާ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުން
2 ހަފްތާ ކުރިން
ތޮއްޖެހިފައިވާ ރަފަޙްއަށް ހަމަލާދީފިނަމަ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން ދެއްވައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ލުބުނާނުގައި އިސްރާއީލުން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއަކުން ހަމާސްގެ އޮފިޝަލަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޕާކިސްތާނުގެ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން ލަސްވަމުންދާތީ ހުޅަނގުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އިސްރާއީލުން ރަފަހްއަށް އަރައިގަތުން ހުއްޓުވުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ގޮވާލައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން މޮރޮކޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރަށް ބުރޫ އަރައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ތޮއްޖެހިފައިވާ ރަފަޙްއަށް އަރައިގަންނަން އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ތައްޔާރުވެއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން