16 އަހަރުގެ ޖަނާ ގަޔަށް ބަޑިޖެހުނީ އޮޅުމަކުން: އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާ
2 މަސް ކުރިން
ޓިކްޓޮކަކީ ޗައިނާއިން ޖާސޫސްކުރަން ބޭނުންކުރާ އެޕެއްކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް ބޭންކުރުމުގެ ބިލެއް
2 މަސް ކުރިން
ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް އިމްޕީޗް ނުކުރަން އެ ޤައުމުގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
ނިއުޒިލެންޑުގައި ސިނގިރޭޓު ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
ގައުމުގެ ހައްގުގައި ތަފާތުތައް އެއްފަރާތްކުރަން ތައްޔާރު: ޝަހްބާޒް ޝަރީފް
2 މަސް ކުރިން
ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އިންޑިޔާއާއި ޗައިނާ ސިފައިން ހަމަލާ ބަދަލުކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
ބޮލްސޮނާރޯގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް ޕޮލިސް ހެޑްކުއާޓަރު ކައިރިއަށް އެއްވެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި
2 މަސް ކުރިން
އީރާންގައި ދެވަނަ މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި
2 މަސް ކުރިން
އޮންލައިންކޮށް މުސްލިމް އަންހެނުން "ވިއްކި" މީހެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް
2 މަސް ކުރިން
ޗައިނާއާއި ޢަރަބީންގެ ގުޅުމާ މެދު ސައުދީ ބުނަނީ ކީކޭ؟
2 މަސް ކުރިން
ފުޓުބޯޅަ ޓްރެއިނިންގް ސައިޓެއްގައި މަސައްކަތްތެރިއަކު މަރުވެ ޤަޠަރުން ސީރިއަސް ތަޙްޤީޤުތަކެއް ފަށައިފި
2 މަސް ކުރިން
އެންޓިބަޔޯޓިކް ލިބުން ދަތިވެ ޑޮކްޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން
2 މަސް ކުރިން
އިޓަލީގެ ރައީސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
2 މަސް ކުރިން
ރަޝިއާ އިން ޔުކްރެއިންގެ ބަޙްމޫތް ސިޓީ ސުންނާފަތިކޮށްފި : ޔުކްރެއިންގެ ރައީސް
2 މަސް ކުރިން
ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެޤައުމުގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު މުޒާހަރާކުރަނީ
2 މަސް ކުރިން
ޖޯޖް ފްލޮއިޑް މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ޕޮލިސް އޮފިސަރަކު ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
ތެލުގެ ވިޔަފާރީގައި ޔުއާން ބޭނުން ކުރަން ޗައިނާގެ ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
2 މަސް ކުރިން
ތޫފާން މަންދޫސް އަރައި އިންޑިއާ ގެ ޓެމިލް ނާޑޫން އިން 4 މީހުން މަރުވެއްޖެ
2 މަސް ކުރިން
އިރާނުން ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ހޯދަން ރަޝިއާ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނެފި
2 މަސް ކުރިން
އެމެރިކާ އިން ޔުކްރެއިން އަށް 275 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފި
2 މަސް ކުރިން