ޗައިނާގެ ކޮވިޑް އިޖާބައާމެދު ދެކެންވީ ގޮތް އެ ގައުމުން ކިޔައިދީފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ރަޝިއާއިން ހެނދުނު ކިއެވްއަށް ދިން ހަމަލާތަކަށްފަހު އިތުރު މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދީފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އީރާނުގައި ޖަލަށްލާފައި ހުރި އިނގިރޭސި ރައްޔިތަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ދިގު ދަތުރުތަކުގައި މާސްކު ބޭނުން ކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އިރުޝާދު ދީފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ޝިކާރައަކަށްވި މީހުންނަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 100 މިލިއަން ރުޕީސް ދޭން ސިރިސޭނަގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
"މިވަގުތުން މިވަގުތައް ޗައިނާއިން ޓައިވާނަށް އަރައިފާނެކަމަށް ނުބެލެވޭ"
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާގައި ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ހާލަތު ދިގުދައްމާލައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބައިޑަން އާއި ކިޝިޑާ ހުކުރު ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޖަޕާނުން އަސްކަރިއްޔާއަށް ކުރާ ޚަރަދު އިތުރުކުރަން ނިންމުމާއެކު އެމެރިކާގެ ތައުރީފު
3 ހަފްތާ ކުރިން
2022-23ގެ މާލީ އަހަރުގެ ބަޖެޓްރީ ޓާގެޓުތައް ހާސިލުކުރުމަށް އައިއެމްއެފް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ފިޔަވަޅުތައް ޕާކިސްތާނުން އަޅަން ފަށައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ޖާނުން ފިދާވެގެންދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އައިސިސް އިން ނަގައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީގައި ޖާނުން ފިދާވެގެންދިން ހަމަލާއެއްގައި އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެ ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިއްޖެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓްތައް ފެތުރެމުންދާތީ، މާސްކު އަޅައިގެން ދަތުރުކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޕޮލެންޑުން ޔޫކްރެއިނަށް ލެޕަރޑް ޓޭންކް ދެނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލްސޮނާރޯ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފަހު އިސްލާމީ އާސާރީ ތަންތަން ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ވިސާ ދޫކުރުން ސަސްޕެންޑްކުރުމާއެކު ދެކުނު ކޮރިއާއިން ޗައިނާއާ މަޝްވަރާކުރަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޗައިނާއިން ދެކުނު ކޮރިއާއަށް ކުރު މުއްދަތުގެ ވިސާ ދޫކުރުން މެދުކަނޑައިލައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އަހަރު ދުވަހު އިންތިޒާރު ކުރުވާފަވެސް ސިއްހީ ފަރުވާއަށް އިޒްރޭލުން ކުރަނީ އިންކާރު!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޗައިނާގެ ހީނާން ޕްރޮވިންސްގެ 90 އިންސައްތައަށް ވަނީ ކޮވިޑް ޖެހިފައި
4 ހަފްތާ ކުރިން