އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޔުނިވަރސިޓީތައް އަންހެނުންނަށް ބަންދުކޮށްފި
1 މަސްކުރި
ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅަކުން މިސައިލެއް ނުހުއްޓުވޭނެ - އުތުރު ކޮރެއާ
2 މަސް ކުރިން
ޝަރީއަތް އަލުން ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް، ޑެޕަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން އެމްބަރ އެއްބަސްވެއްޖެ
2 މަސް ކުރިން
އދ.ން ބޭއްވި ކްލައިމެޓް ސަމިޓެއްގައި ތާރީޚީ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެ
2 މަސް ކުރިން
ޕޫޓިން ބެލަރުސްއަށް ވަޑައިގެންފި
2 މަސް ކުރިން
އަންވަރު އިބްރާހީމް "މޯޝަން އޮފް ކޮންފިޑަންސް ވޯޓު" ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި
2 މަސް ކުރިން
ތައިލަންޑްގެ މަނަވަރެއް ފެތި، 31 ފަޅުވެރިން ގެއްލިއްޖެ
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެއިން ކޮލެރާ ވެކްސިން ހުސްވަމުންދާކަމުގެ އިންޒާރު ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ދީފި
2 މަސް ކުރިން
ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެ ޗައިނާގެ ބައެއް ސިޓީތަކުގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށް ކްލިނިކަށް ބަދަލުކުރަނީ
2 މަސް ކުރިން
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ވަކީލަކު ޑީޕޯޓުކޮށްލައިފި
2 މަސް ކުރިން
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ "ބޯޑަރު ގަވާއިދު"ތަކާ ޚިލާފްވެގެން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި 14,800 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
އީރާންގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތައް އަދިވެސް ކުރިއަށްދަނީ
2 މަސް ކުރިން
ޖަރުމަނުގެ މިއުޒިއަމްއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ 18 ވަނަ ޤަރުނުގެ ހަޒާނާތަކެއް ހޯދައިފި
2 މަސް ކުރިން
މެލޭޝިޔާގައި ހިނގި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިއުމުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 24ށް
2 މަސް ކުރިން
ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިނުމާއެކު، މިލިއަނެއްހާ މީހުން ޗައިނާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
ޤަޠަރުގައި މަސައްކަތްކުރި ނޭޕާލް މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭން އެ ޤައުމުން ގޮވާލައިފި
2 މަސް ކުރިން
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ރައީސް ޕުޓިން، ގައުމުގެ އަސްކަރީ ކޮމާންޑަރުންނާއެކު ކުރައްވައިފި
2 މަސް ކުރިން
ނޭޓޯއަކީ އެމެރިކާގެ އިޤްތިޞާދު ނަގަހައްޓާ އަސްކަރީ ގޮފިތަ؟
2 މަސް ކުރިން
ބަރލިންގެ އެކުއާޑޮމް އެކުއޭރިއަމް ތަޅައިގެން ގޮސް، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް
2 މަސް ކުރިން
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ: އެއްދުވަހެއްގެ ތެރޭ ޔޫކްރެއިނަށް 70އަށް ވުރެ ގިނަ މިސައިލް ހަމަލާ
2 މަސް ކުރިން