އެމެރިކާގެ މިސިސިޕީއަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް
2 މަސް ކުރިން
ޗައިނާއިން ރަޝިއާއަށް އަދި ހަތިޔާރެއް ނުދޭ: ބައިޑަން
2 މަސް ކުރިން
ބާޒާރުގައި އުފުލެމުންދާ އަގުތަކުގެ ބުރަ، ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންނަށް!
2 މަސް ކުރިން
ކުރިޔަށް އޮތް ވިއްސަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި އިންޑިޔާއަށް ތިރީހަކަށް ހާސް ޕައިލެޓުން ބޭނުންވެދާނެ: ބޮއިންގ
2 މަސް ކުރިން
ފްރާންސްގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ކިންގް ޗާލްސްގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި
2 މަސް ކުރިން
ކަނޑުއަޑިން ނިޔުކުލިއަރ ހަތިޔާރު އުފުލުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ޑްރޯނެއް އުތުރު ކޮރެއާއިން ޓެސްޓްކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
އަބުރުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، ރާހުލް ގާންދީ މަޖިލީހުން ވަކިކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އިނގިރޭސި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ޓިކްޓޮކް ބްލޮކްކުރަނީ
2 މަސް ކުރިން
އެމްބަސީ ހުޅުވުމުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ސައުދީ އާއި އިރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުން ބައްދަލުކުރައްވަނީ
2 މަސް ކުރިން
އަބުރުގެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީ 2 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ޙުކުމްކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
އަފްޣާނިސްތާނަށް އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 13ށް
2 މަސް ކުރިން
ޝީގެ ރަޝިޔާ ދަތުރުފުޅު: ޗައިނާ އާއި ރަޝިޔާގެ ގުޅުން މުޅިން އައު ހަރުފަތަކަށް
2 މަސް ކުރިން
އަފްޣާނިސްތާނަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ އަސަރު އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް ކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
ލަންކާއަކީ މިހާރު ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ ގައުމެއް ނޫން: ވިކްރަމަސިންހަ
2 މަސް ކުރިން
ކޯފް ސިރަޕްގެ ސަބަބުން މަރުވި ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ގުޅިގެން ކޯޓަށް ދިއުމުގެ އަމުރު ދީފި
2 މަސް ކުރިން
ސްރީލަންކާއަށް އައިއެމްއެފުން 3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ "ބެއިލް އައުޓް" ހަމަޖެހިއްޖެ
2 މަސް ކުރިން
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންފި
2 މަސް ކުރިން
އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް މިހާރުވެސް 8 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ އާންމު ރައްޔިތުން ތައްޔާރަށް އެބަތިބި: އުތުރު ކޮރެއާ
2 މަސް ކުރިން
ޕުޓިން ހައްޔަރުކުރުމަށް އައިސީސީން އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ބައިޑެން މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މަސް ކުރިން
އިންޑިޔާ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ތެޔޮ ހޮޅިއެއް އަޅައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި
2 މަސް ކުރިން