އާމްސް ޑީލަރ ވިކްޓަރގެ ބަދަލުގައި ރަޝިޔާ އިން، ބާސްކެޓް ބޯލް ތަރި ބްރިޓްނީ މިނިވަންކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
ޝީ، ސީސީއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 މަސް ކުރިން
ސައުދީ އާއި ޗައިނާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކެއް
2 މަސް ކުރިން
އިސްރާއީލުގައި ތިބި އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިން އެ ގައުމުން ބޭރުކުރުމަށް ގޮވާލަން - ބެން-ގްވީރް
2 މަސް ކުރިން
ޖަރުމަނުގައި ބަޣާވާތްކުރަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 25 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
އެމެރިކާއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ގޭސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މިންވަރު ދެގުނައަށް
2 މަސް ކުރިން
ކޮވިޑް ވަނީ މިއުޓޭޓްވެފައި، ނަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ - ޗައިނާގެ ސިއްހީ މާހިރުން
2 މަސް ކުރިން
އަމިއްލައަށް މަރުވެގެން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގެ ތެރޭގައި 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ
2 މަސް ކުރިން
މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އިންޑިޔާގައި ހަކުރު އުފެއްދޭ މިންވަރު 7 އިންސައްތަ ދަށަށް
2 މަސް ކުރިން
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ދައުވަތަކަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ސައުދީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
2 މަސް ކުރިން
މުޒާހަރާތަކާއެކު ޗައިނާއިން ކޮވިޑް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް
2 މަސް ކުރިން
އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޝީރީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ އައިސީސީއަށް ހުށަހަޅައިފި
2 މަސް ކުރިން
އިންޑޮނީޝިޔާގެ ޖާވާގެ އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވުން: ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ހުރަހެއް ނެތް
2 މަސް ކުރިން
ވެސްޓް ބޭންކަށް ގަދަވެނުގަތުމަށް އެމެރިކާ އިން އިސްރާއީލަށް ގޮވާލައިފި
2 މަސް ކުރިން
ސޫދާންގެ ކުރީގެ ރައީސް އުމަރު އަލް ބަޝީރު ޖަލުން ހޮސްޕިޓަލަށް
2 މަސް ކުރިން
ޖީ7ގެ ގައުމުތަކުން ރަޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރަން ފަށައިފި
2 މަސް ކުރިން
އީރާންގައި މައްސަލަ ބޮޑުވި "މޯރަލިޓީ ޕޮލިސް" އުވާލަނީ
2 މަސް ކުރިން
އިންޑޮނީޝިޔާގެ މައުންޓް ސެމޭރޫ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ
2 މަސް ކުރިން
އިސްރާއީލް އިންޓެލިޖެންސާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުން އިރާނުގައި 4 މީހަކު މަރާލާ، 3 މީހުން ޖަލަށް ލައިފި
2 މަސް ކުރިން
ޗައިނާގެ ލޮކްޑައުންގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭން ފެށުމުން އޭޝިއާގެ ފެކްޓްރީތަކަށް އޮތް ޑިމާންޑު ދަށްވެއްޖެ
2 މަސް ކުރިން