"ކޯބްރާ ގޯލްޑް" އަނެއްކާވެސް ބާރު ދުވެލީގައި ކުރިއަށް!
3 މަސް ކުރިން
ކެންސަރުގެ އަސަރު ހުރި ފޮޅު ޒާތުގެ ތަނެއް ބައިޑަންގެ ހަށިކޮޅުން ނަގައިފި
3 މަސް ކުރިން
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ތެޔޮ ގުދަނެއްގައި ރޯވެ، 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ
3 މަސް ކުރިން
ސްޕަޓްނިކް-ވީ ވެކްސިން އުފެއްދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ރަޝިޔާގެ އިސް ސައިންސްވެރިޔެއް މަރާލައިފި
3 މަސް ކުރިން
ކޮލަމްބިއާގެ މުޒާހަރާ: ހަތްދިހަ ނުވަ ފުލުހަކު ރަހީނުކޮށްފި
3 މަސް ކުރިން
ވަނުއާޓޫއަށް 2 ތުފާނަކާއި ބިންހެލުމެއް އައުމާއި ގުޅިގެން ސްޓޭޓް އޮފް އިމަރޖެންސީ އިއުލާނުކޮށްފި
3 މަސް ކުރިން
މިޔަންމާގެ ކާރިސާތަކުގެ އަސަރު މުޅި ސަރަހައްދަށް ކުރޭ: މެލޭޝިއާ
3 މަސް ކުރިން
ގްރީސްގައި ދެ ރޭލު ޖެހުމުގެ ސަބަބުން 36 މީހުން މަރުވެއްޖެ
3 މަސް ކުރިން
ނައިޖީރިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޮލާ ޓިނުބޫ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
3 މަސް ކުރިން
ޕަޕުއާ ނިއުގިނީ އަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
3 މަސް ކުރިން
ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު: އޮބިގޮސްފައި އޮތް ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤެއް ފަދަ ކަމަކަށްވެސް ވެދާނެ!
3 މަސް ކުރިން
ނައިޖީރިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބޮލާ ޓިނޫބޫއަށް ބޮޑު ލީޑެއް
3 މަސް ކުރިން
އިމްރާން ޚާން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ޕާކިސްތާނުގެ ކޯޓަކުން ނެރެފި
3 މަސް ކުރިން
އެމެރިކާގެ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ ސިސްޓަމްތަކުގައި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރަން 30 ދުވަސް
3 މަސް ކުރިން
ޔަހޫދީ ވަޒަންވެރިން ފަލަސްޠީނުގެ ގެތަކާ މުދަލަށް ދިން ގެއްލުން، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ދުލުން!
3 މަސް ކުރިން
ބަޚްމުތަށް ވަނުމުގެ މަސައްކަތް ރަޝިއާއިން ފަށައިފި
3 މަސް ކުރިން
ކެނެޑާގެ އޮފިޝަލް ޑިވައިސްތަކުން ޓިކްޓޮކް ބޭންކޮށްފި
3 މަސް ކުރިން
ޔޫކޭގައި ސެލެޑު ހަދާ ތަރުކާރީ ލިބުން ދަތިވެ ސުޕަރމާކެޓުތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި
3 މަސް ކުރިން
އެލްސެލްވެޑޯގައި ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ލުމަށް ޚާއްސަ ބޮޑު ޖަލެއް ހަދައި އެންމެން އެތަނަށް ބަދަލުކޮށްފި
3 މަސް ކުރިން
ވަރލްޑް ބޭންކުގެ އެންމެ އިސްމަގާމަށް އެމެރިކާއިން ހުށަހެޅީ އަޖޭ ބަންގާގެ ނަން
3 މަސް ކުރިން