ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލަށް މޮރީނިއޯގެ ރޯމާ އާއި ސެވިއްޔާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ލީގުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދުމުގެ އުއްމީދުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަދި ޔޫވީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ބުރު ގަދަ ހަތަރަކަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ސީދާ ތިން ސެޓުން ސިފައިން ބަލިކޮށް ވެމްކޯ ފައިނަލަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
އީގަލްސް އަތުން ޓީސީއަށް މުހިންމު ޕޮއިންޓެއް
2 ހަފްތާ ކުރިން
8 މެޑަލް އާއެކު ޒުވާން ޓީޓީ ދެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަނިޔާގެ ސަބަބުން މާޓިނެލީއަށް ސީޒަން ނިމިއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ރެއާލަށްވުރެ މޮޅީ ސިޓީ: އަންޗެލޮޓީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ވަރުގަދަ ރެއާލާ ދެކޮޅަށް ސިޓީން ދެއްކި ކުޅުމަށް ގާޑިއޯލާގެ ތައުރީފު
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަންނަ ސީޒަނަށް ފަހު ބޮނޫޗީ ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޗެލްސީއާ ހަވާލުނުވާން ނިންމުމަކީ ނާގަލްސްމަން ނިންމި ރަނގަޅު ނިންމުމެއް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޕޮއިންޓެއް ނުހޯދައި ގިނަ ދުވަހު އޮތުމަކީ ވެލެންސިއާ އަށް ދެރަކަމެއް، ޓާގެޓަކީ މޮޅެއް ހޯދުން: ފެސްކޯ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭނުންވަނީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން، ބިދޭސީ "ބޮލެއް" ނޫން: ނިޒާމްބެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ރެއާލް ލަދު ގަންނުވާލައި ސިޓީ ގޮވައިގެން ފައިނަލަށް ގާޑިއޯލާ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަލެމަނީ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ބާސެލޯނާގެ ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމަން ހިފައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭނުންނުވާ ލިސްޓަށް ފިރްމީނޯ، ކެއިތާ، މިލްނާ އަދި ޗެމްބަލައިން
2 ހަފްތާ ކުރިން
އާބަންކޯ ފައިނަލަށް، ތިންވަނަ ސެމީގައި ވެމްކޯ އާއި ސިފައިންގެ ކުރިމަތިލުމެއް
2 ހަފްތާ ކުރިން
އީގަލްސް އިން ޓީސީ މެޗު ފަސޭހައެއް ނުކުރާނެ: މުއާވިޔަތު
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަހުނާ އަދި އިސްއާގު ޔުއާބަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބެއް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޤައުމީ ޓީމުގެ ޕްރެލިމިނަރީ ސްކޮޑު އެކުލަވާލައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން