ވާންއުޅޭ ގޭގައި ލަނޑުޖަހާފައި ގޮސް ބައްޕައާ ބައްދާލި ވަގުތުކޮޅު މީޑިއާތަކަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޑިއާޒް ސްޕޭނުގައި ކުޅޭތަން ދެކެން ބޭނުން: ބައްޕަ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫރޯގެ ފަހު ދެ ޖާގަ ޔޫކްރެއިނާއި ޕޮލެންޑަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޔާދު އަދި މުރުޝިދާ، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން އިސްތިއުފާ ދީފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ފްރާންސް އިން ޗިލީ ބަލިކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނު މެޗުން ޕޯޗުގަލް ބަލިވެއްޖެ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ފަހު ވަގުތު ޖަރުމަނުން ނެދަލެންޑްސް ވެސް ބަލިކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބެލްޖިއަމް ކައިރިން އިންގްލެންޑް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ބެލިންހަމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ގްރީސް ބަލިކޮށް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖޯޖިއާ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ
4 ހަފްތާ ކުރިން
50ގެ ތެރެއިން 13 ކުޅުންތެރިން ތިބީ އަނިޔާގައި: ބްރެޒިލް ކޯޗު
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބްރެޒިލް – ސްޕޭން: ރެއާލްގެ ތަރިންގެ ފެނިލުމެއް، މޮޅުވާނީ ކޮންބައެއް؟
4 ހަފްތާ ކުރިން
ފްރާންސްގެ ކުޅުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ: އެމްބާޕޭ
4 ހަފްތާ ކުރިން
މޮޑްރިޗް ކުޅުން ހުއްޓާލާނީ 2026ގެ ވޯލްޑްކަޕް ކުޅެފައި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ މައްސަލަ، ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ފެޑެރޭޝަނާ ހަމައަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ސީޒަން ނިމުމުން، އޮޗޯއާ ސެލަނިޓާނާ ދޫކޮށްލަނީ
4 ހަފްތާ ކުރިން
އެންޓި ޑޯޕިން އަށް މަކަރު ހެދުމުން، ބްރެޒިލްގެ ގަބްރިއަލް ދެ އަހަރަށް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ވިނީޝިއުސް ހުރީ ފަހަތަށް ޖެހި، ހިތްވަރު ދޫކުރާ ގޮތަކަށް ނޫން!
4 ހަފްތާ ކުރިން
ލޮސް އެންޖަލަސްގެ ހުށަހެޅުމެއް ޖިރޫޑް އަށް!
4 ހަފްތާ ކުރިން
އެތުލެޓިކޯގެ އެއްބަސްވުން ކޯކޭ އައު ކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ ދައްކައި އަލްވެޒް ޖަލުން ނުކުމެއްޖެ
4 ހަފްތާ ކުރިން