ކޭންގެ އެޖެންޓް ޕީއެސްޖީގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ކަމްޕޯސްއާ ބައްދަލުކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ރެއާލް އޮތީ އެންމެ ވަރުގަދަޔަށް: އަންޗެލޮޓީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ފައިނަލަށް ދާން ބޭނުންނަމަ ބާނަބެއުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށްވުރެ މޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭނެ: ގާޑިއޯލާ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އެތައް ހާސް ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ބާސެލޯނާ އިން އުފާ ފާޅުކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަލް ހިލާލްއާ ހަވާލުވުމަށް ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޓީޓޭއާ މަޝްވަރާ ކުރަނީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޒުވާން ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމުތަކުން ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދައި، ތާރީހުގެ ތެރެއަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޓަމިލާނަކީ ކަޓުވާނުލެވޭ ވަރުގެ ޓީމެއް ނޫން: އޭސީ މިލާން
2 ހަފްތާ ކުރިން
ލިވަޕޫލްއަށް މުހިއްމު މޮޅެއް، ލެސްޓާ ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސަބިޓްޒާއަށް އަނިޔާވެ މި ސީޒަނުގައި ދެން ނުކުޅެވޭނެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސަރަހައްދީ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތުން ރާއްޖެއަށް ދެ ބްރޯންޒް މެޑަލް
2 ހަފްތާ ކުރިން
އުރުގުއޭގެ ކޯޗުކަމާ ބިއެލްސާ ހަވާލުވެއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަނީސްގެ ލަނޑުން ޗެލެންޖާސް ބަލިކޮށް އޯލް އެޓޭކުން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭނުމަކީ ސާފިން ކަހަލަ ކުޅިވަރު މެދުވެރިކޮށް ކުޅިވަރުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުން: މަޚްލޫފް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ކޯޗަށް އޮތީ މެޑަލް ހޯދޭނެ ކަމުގެ ބޮޑު އުންމީދެއް، އެތުލީޓުން އެދެނީ ސަޕޯޓަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ތުލުސްދޫގައި ބާއްވާ އޭޝިއަން ސާފިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ލޯންޗުކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުވުމުން ހަމަޖެހުމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިއްޖެ: ޒަވީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަހަރެއްފަހުން ފެށި ފުރަތަމަ މެޗުން ޕޮގްބާއަށް އަނިޔާވެއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ލީގު ލިބުމުގެ އެއްވެސް އުއްމީދެއް ނެތް: އޮޑެގާޑް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބާސެލޯނާ ތަށި ހޯދުމުން ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް އަރައި އުފާފާޅުކުރުން ހުއްޓުވައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބްރައިޓަން އަތުން ބަލިވެ، އާސެނަލްގެ އުއްމީދު ފަނޑުވެ، ލީގު ގެއްލިއްޖެ!
2 ހަފްތާ ކުރިން