ކުޅެގަތީ 60 މިނެޓު ފަހުން، މެކަލިސްޓާ ޖެހީ މޮޅު ގޯލެއް: ކްލޮޕް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޔުނައިޓެޑް މޮޅަށް ކުޅޭ، ނަތީޖާ ސުމެއް: ކޯޗު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކޯލް ޕަލްމާ ހެޓްރިކް ހަދައި ޗެލްސީން ޔުނައިޓެޑް ރޮއްވާލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ޕީކޭގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ބަލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ފުރަތަމަ ލެގުގައި އިންޓަ މިއާމީ ބަލިވެއްޖެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ފޮޑެންގެ ހެޓްރިކުން މޮޅުވެ، ސިޓީން ލިވަޕޫލާާ ހަމަކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ލޫޓަން ޓައުން ބަލިކޮށް، އާސެނަލް އެއް ވަނަ އަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕާމާ އަށް އައު އެއްބަސްވުމެއް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކުލަބުން: ޕޮޗެޓީނޯ
1 ހަފްތާ ކުރިން
މި ސީޒަންގައި އެންކުންކޫ އަށް ކުޅެވިދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކެމަރޫން އެފްއޭއަށް ނޭގި ސަރުކާރުން ގައުމީ ކޯޗަކު ހަމަޖައްސައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑިޔާގެ ނަތީޖާ ދަށްވި ސަބަބު ބަލައި ކޯޗާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ސީޒަން ނިމުމުން ކެޕާ، ރެއާލް ދޫކޮށްލަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރެއާލާ ދެކޮޅަށް ވޯކާ އަށް ނުކުޅެވިދާނެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ވެސްޓް ހޭމް ކައިރިން ޓޮޓެންހަމް އެއްވަރު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކާއެކު، އަލް ނަސްރަށް އަށް ލަނޑުގެ މޮޅެއް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހަރަދު ކުޑަކުރަން ފަށައި، ޔުނައިޓެޑުން ކްރެޑިޓް ކާޑުތައް ކެންސަލްކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ދަނޑުމަތީގައި ގްރީލިޝްއާ ދިމާކޮށްލީ ކެމެރާތައް ހިތްހަމަޖައްސައިދޭން: ގާޑިއޯލާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ައަލް އަޚްދޫދު ބަލިކޮށް، އަލް ޙިލާލް ކުރިއަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޔުވެންޓަސް އިން ލާޒިއޯ ބަލިކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ލިވަޕޫލްގައި ތަފާތު ދައްކަނީ މެކް އަލިސްޓާ: ކްލޮޕް
1 ހަފްތާ ކުރިން