މިއީ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލެއް އަންނަންވީ ވަގުތު: ޒަވީ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޑިއާޒް ވިއްކަން، ބާސެލޯނާ އަށް އަތްނުލެވޭނެ އަގެއް!
4 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑިޔާގެ ފުޓްބޯޅަ ރައީސަށް ކުރި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު އޭއެފްސީން ބަލަނީ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބެޑްމިންޓަންގެ އިންތިޚާބު އައްޑޫގައި ބާއްވާތީ ކުލަބުތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލިވިނަމަ ނޫސްވެރިން އަހަރެން ބަހައްޓާނީ މަގުމަތީގައި: ޒަވީ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އައްޑޫގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޕެނަލްޓީގައި ޕޯޓޯ ބަލިކޮށް، އާސެނަލް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ދެ ވަނަ ލެގުގައި ނަޕޯލީ ބަލިކޮށް، ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
އަލް އިއްތިހާދު ބަލިކޮށް، އަލް ޙިލާލް ސެމީ ފައިނަލަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
އަހަރެންގެ ފަރާތުން ނަތީޖާ އަށް އުންމީދު ކޮށްގެން ނުވާނެ: ކާސްޓްރޯ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާއެކު ޗެލްސީން ކުރަމުން ދަނީ ތަފާތު މަސައްކަތެއް: ޕޮޗެޓީނޯ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ހިންގުން އަބުޅޯއާ ހަވާލުކުރަން ފާސްކޮށް، ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ދިއާލޯ ރޯދަ މަހަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ހުއްޓާލައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޕެނަލްޓީގައި ބަލިވެ، އަލް ނަޞްރު ކަޓައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ގަދަ އަށަކަށް ދާންޖެހޭ، ނަޕޯލީ މެޗަކީ ސީޒަނުގެ އެންމެ މުހިންމު މެޗު: ޒަވީ
4 ހަފްތާ ކުރިން
އަލޮންސޯ ވަކިވިޔަސް ލެވަކޫސަން ހަލާކެއްނުވާނެ: ސީއީއޯ
1 މަސްކުރި
އެޑަސަން ބްރެޒިލް ޓީމުން ބާކީވެ، އާސެނަލް މެޗާމެދު ޝައްކު!
1 މަސްކުރި
ޑިއާޒް އަށް ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ ހިތް ސާފު
1 މަސްކުރި
ފިއޮރެންޓީނާ ކައިރިން ރޯމާ ސަލާމަތްވީ ފަހު ވަގުތު
1 މަސްކުރި
ޑިއާޒް ނިންމީ މޮރޮކޯ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން
1 މަސްކުރި