ގްރީސް ބަލިކޮށް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖޯޖިއާ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
50ގެ ތެރެއިން 13 ކުޅުންތެރިން ތިބީ އަނިޔާގައި: ބްރެޒިލް ކޯޗު
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބްރެޒިލް – ސްޕޭން: ރެއާލްގެ ތަރިންގެ ފެނިލުމެއް، މޮޅުވާނީ ކޮންބައެއް؟
3 ހަފްތާ ކުރިން
ފްރާންސްގެ ކުޅުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ: އެމްބާޕޭ
3 ހަފްތާ ކުރިން
މޮޑްރިޗް ކުޅުން ހުއްޓާލާނީ 2026ގެ ވޯލްޑްކަޕް ކުޅެފައި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ މައްސަލަ، ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ފެޑެރޭޝަނާ ހަމައަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސީޒަން ނިމުމުން، އޮޗޯއާ ސެލަނިޓާނާ ދޫކޮށްލަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެންޓި ޑޯޕިން އަށް މަކަރު ހެދުމުން، ބްރެޒިލްގެ ގަބްރިއަލް ދެ އަހަރަށް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ވިނީޝިއުސް ހުރީ ފަހަތަށް ޖެހި، ހިތްވަރު ދޫކުރާ ގޮތަކަށް ނޫން!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ލޮސް އެންޖަލަސްގެ ހުށަހެޅުމެއް ޖިރޫޑް އަށް!
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެތުލެޓިކޯގެ އެއްބަސްވުން ކޯކޭ އައު ކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ ދައްކައި އަލްވެޒް ޖަލުން ނުކުމެއްޖެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ގާޑިއޯލާ އަކީ ދޮގު ހަދައި އޮޅުވާލި ކޯޗެއް: ކަންސެލޯ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫރޯގައި ޖަރުމަނުގެ އެއްވަނަ ކީޕަރަކަށްވާނީ ނޯޔާ: ނާގްލްސްމަން
3 ހަފްތާ ކުރިން
މިއީ އަހަރެންނަށް ޤަބޫލު ކުރަން ވެސް ދަތި ކަމެއް: އެންޑްރިކް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކްރޫސްގެ ކުޅުމަށް ނާގަލްސްމަންގެ ހުއްޓުމެއް ނެތް ތައުރީފު
3 ހަފްތާ ކުރިން
ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކްރޫސް، މުސްތަޤުބަލާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ނާގަލްސްމަންގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ޖަރުމަނުން މަސައްކަތް ކުރަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫރޯ އަށް ދާނީ ވަރަށް ހަމަޖެހިގެން: އެމްބާޕޭ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކެންސޭލޯގެ ނުރުހުން ސިޓީ އަށް!
3 ހަފްތާ ކުރިން