އަނިޔާއަށްފަހު އެނބުރި އައިސް ހާލަންޑްގެ ފުރަތަމަ ދެ ގޯލުން ސިޓީ އެއްވަނަ އަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
އެޑްވާންޓޭޖެއް ނެތް، އޮތީ ފިފްޓީ ފިފްޓީ ޗާންސެއް- ނިމާ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އޭޝިއަން ކަޕް ފައިނަލް: ޖޯޑަންގެ ވިސްނުމަކީ އިދިކޮޅު ޓީމަށް މާބޮޑަށް އިހްތިރާމް ނުކުރުން
2 ހަފްތާ ކުރިން
ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި މޮޅުވުމަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް: ސަންޗޭޒް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޖިރޯނާ މެޗުން ލީގު ލިބޭނެ ބައެއް ކަނޑަ ނޭޅޭނެ: އަންޗެލޮޓީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަޔާން އޮތީ ލެވަކޫސަަންގެ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމުމެއް ގެންނަން ތައްޔާރަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
އެފްއޭއެމްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަށް މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ދީފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭން ބައްސާމް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަޔާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އުނދަގޫ ވާނެ، އެކަމަކު މިތިބީ ތައްޔާރަށް: އަލޮންސޯ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ގަދަ މެޗުތަކުގައި ނޫ ކާޑު ޓެސްޓުކުރަނީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމީގައި ނިއުރޭޑިއަންޓާ ވިކްޓްރީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިޓަލީ، ފްރާންސް، ބެލްޖިއަމް އެއް ގްރޫޕަކަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ލެގޫންސް ކަޓައި، ސެމީ އަށް ޓެންޓް
2 ހަފްތާ ކުރިން
10 މިނިޓް ކުޅެން ކުޑަހެންވޭރު ބޭނުމެއްނުވި، މެޗު ވިކްޓަރީއަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
އެފްއޭއެމްގެ ކޮމިޓީތައް ނަގައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ބައްސާމް ދެއްވައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވި، މެދުކަނޑާލައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޕޮޗެޓީނޯއާއެކު ޗެލްސީގެ އެންމެ ރަނގަޅު މެޗު، ވިލާ ބަލިކޮށް އެފްއޭކަޕް ގަދަ 16 އަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ގިނަ ކުލަބުތަކަކަށް އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސް ''ބަންދު''
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމުގެ މައްސަލަ ބަލަން އެފްއޭއެމުގައި ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއެއްނެތް
2 ހަފްތާ ކުރިން