ބޮކުމް އަތުން ބަލިވެ، ބަޔާނަށް އިތުރު ޕްރެޝަރެއް
2 ދުވަަސް ކުރިން
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް މުހިއްމު މޮޅެއް، ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު އެބައޮތް!
2 ދުވަަސް ކުރިން
ލިބުނީ މުހިންމު މޮޅެއް، މިހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިފައި: އަލޮންސޯ
2 ދުވަަސް ކުރިން
އަހަރެންނަކީ ޖާދޫ ގަރެއް ނޫން: ޕޮސްޓެކޮގްލޫ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ސިޓީ އަތުން ޕޮއިންޓެއް، ޕޮޗެޓީނޯ ހުރީ އުފާވެފައި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ބަޔާންގެ ފަހަތަށް ކުޅުވަނީ ފޯމުގައި ތިބި ޑިފެންޑަރުން: ޓުޗެލް
3 ދުވަަސް ކުރިން
ޕްރެކްޓިހުގައި ފެންނަ ކޭން މެޗުތަކުން ނުފެނޭ: ކޯޗު
3 ދުވަަސް ކުރިން
ވެރޯނާ ކައިރިން ޔުވެންޓަސް އެއްވަރު
3 ދުވަަސް ކުރިން
ލެވަންޑޯސްކީގެ ދެ ލަނޑާއެކު ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ނަންޓެސް ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީ ކުރިއަށް
3 ދުވަަސް ކުރިން
ލަނޑު ޖެހުމުގައި ވެސް އާސެނަލްގެ ފޯމް ދަމަހައްޓާ، ބާންލީ އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް!
3 ދުވަަސް ކުރިން
ޗެލްސީ އަތުން ސިޓީ އަށް ފަހުވަގުތު ލިބުނީ ޕޮއިންޓެއް
3 ދުވަަސް ކުރިން
ހުއްޓުމެއް ނެތި ލެވަކޫސަން ކުރިއަށް!
4 ދުވަަސް ކުރިން
ޖެނޯ ކައިރިން ނަޕޯލީ ސަލާމަތްވީ ފަހު ވަގުތު
4 ދުވަަސް ކުރިން
ކޮރެއާ އަދި ލޮރެންޓޭގެ ދެ ލަނޑާއެކު އެތުލެޓިކޯ އިން ލަސް ޕަލްމާސް ބަލިކޮށްފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ސަލާހު އެނބުރި އައި މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި، ލިވަޕޫލްގެ މަގާމް ހިފަހައްޓައިދީފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ގޯސްތަކެއް ހެދުނު، ދެން އޮތީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނަތީޖާ އަނބުރާލުން: ކޭން
4 ދުވަަސް ކުރިން
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޓަފް މެޗެއް: ގާޑިއޯލާ
4 ދުވަަސް ކުރިން
ގަވީ ހުންނަން ޖެހޭނީ ބާސެލޯނާގައި: ޒަވީ
4 ދުވަަސް ކުރިން
ހަވާޓްޒް އަށް އޮތީ އާޓެޓާގެ ލޯބި!
4 ދުވަަސް ކުރިން