ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:27
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމް
އަނެއްކާ ވެސް ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމެއް އެފްއޭއެމަށް، މިފަހަރު ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އަށް ފައިސާ ދައްކަން
 
އެއީ އެ ފިހާރަ އިން އެފްއޭއެމަށް ވިއްކާފައިވާ މުދަލުގެ އަަގަށްވާ 171،757.10 ރުފިޔާ ހޯދުމަށް

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާތަކެއް ނުދައްކައި އޮވެގެން، އެ ފައިސާ ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

އެފްއޭއެމާ ދެކޮޅަށް ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން ސިވިލް ކޯޓުގައި ކޮށްފައި ވަނީ މަސައްކަތާއި، މުދަލާއި، ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށެވެ. އެއީ އެ ފިހާރަ އިން އެފްއޭއެމަށް ވިއްކާފައިވާ މުދަލުގެ އަަގަށްވާ 171،757.10 (އެއް ލައްކަ ހަތްދިހަ ހާސް، ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ރުފިޔާ ދިހަ ލާރި) އެވެ. އެ ފައިސާގެ އިތުރުން ޝަރީއަތުގެ ޚަރަދަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް ވެސް ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން ވަނީ ކޯޓުގައި އެދިފަ އެވެ.

ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން ޝަރީއަތުގައި އެދިފައި ވަނީ މުދަލުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ އާއި ޝަރީއަތުގެ ޚަރަދަށްވާ ފައިސާ އެކީ އެއް ފަހަރާ އެފްއޭއެމްގެ ކިބައިން ނަގައިދިނުމަށެވެ. ޝަރީއަރުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން އެދިފައި ވަނީ 15،000 (ފަނަރަ ހާސް) ރުފިޔާ ނަަގައިދިނުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރު ނިންމަވާފައި ވަނީ ޝަރީއަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކީ 5000 (ފަސް ހާސް) ރުފިޔާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެކަމާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމުން ޝަރީއަތުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެ ފައިސާ ދެއްކިފައި ނުވަނީ އެ އިދާރާގެ މާލީ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ފައިސާ އެކީ އެއް ފަހަރާ ދެއްކުމަކީ އެ އިދާރާ އަށް ދަތިކަމަކަށްވާނެތީ، އެ ފައިސާ މީލާދޯ ގޮތުން އެއް އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު ކުރެއްވި ޙުކުމުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، މި ހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އަންނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް، މަހަކު 14،729.76 (ސާދަ ހާސް، ހަތް ސަތޭކަ ނަވާވީސް ރުފިޔާ، ހަތްދިހަ ހަ ލާރި) އެ ކޯޓަށް ދައްކާ ޚަލާސް ކުރުމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ އެފްއޭއެމްގެ މައްޗަށް އިތުރު ޙުކުމެއް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އެލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެގެން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށެވެ. ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޒުލައިޚާ ޝީޒާ ކުރެއްވި ޙުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެފްއޭއެމް އިން އެލް އަށް ދައްކަން ޖެހޭ 200،000 (ދެ ލައްކަ) ޑޮލަރާއި، ޝަރީއަތުގެ ޚަރަދަށްވާ 5000 (ފަސް ހާސް) ރުފިޔާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ޚަލާސް ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު، އެފްއޭއެމް އިން އެ ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމެއް އެނގެން ނެތެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ސުވާލު ކުރުމުން އެފްއޭއެމް އިން ވަކި ޖަވާބެއް ވެސް ދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް