ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 19:40
އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންޑިޔާ ރާއްޖެ ގުޅުން
އެންމެ ގާތް ގައުމަކަށް ވާނީ އިންޑިޔާ، ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ޑރ.މުއިއްޒުވެސް ފުރަތަމަ ދަތުރު އިންޑިޔާއަށް
 
އިންޑިޔާއިން ކުރިޔަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތައް ބަލާނެކަމަށް މުންދު ވިދާޅުވި
 
މުންދު ދެއްވި ޔަގީންކަމަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގައި އިންޑިޔާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ބައިވެރިއަކަށް ވާނީ އަދިވެސް ރާއްޖެކަމަށް

ދެން އުފެދޭ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ސަރުކާރެއްގައިވެސް އިންޑިޔާ ވާނީ ރާއްޖެއާ އެންމެ ގާތް އެކުވެރި ގައުމަށް ކަމަށާއި ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަންނަވާ ގައުމަކަށް އިންޑިޔާ އޮންނައޮތުން އެގޮތުގައި އޮންނާނެކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝަރީފް(މުންދު) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ސްރީލަންކާ އާއި ޖަޕާނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރު މުހައްމަދު ޝަރީފް އިންޑިޔާގެ "ދަ ވަޔަރ" އަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ ދެން އުފެދޭ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ސަރުކާރާމެދު އިންޑިޔާ އިން އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަންބޮޑުވާން ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ. އިންޑިޔާ އަށްވުރެ ޗައިނާއަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި އިސްކަން ދޭނެކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއްކަމަށާއި އެކަމާއި އިންޑިޔާއިން ކަންބޮޑުވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް މުންދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިޔާ އާއެކު މަސައްކަތްކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން. އެކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާދާރަކީ އިންޑިޔާ.
މުހައްމަދު ހުސެން ޝަރީފް(މުންދު) / ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް

ފޯނުން ދެއްވި އިންޓަރވިއުގައި މުންދު ދެއްވި ޔަގީންކަމަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގައި އިންޑިޔާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ބައިވެރިއަކަށް ވާނީ އަދިވެސް ރާއްޖެކަމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން ކަނޑުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލާއިރު އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި ނުހިމެނޭ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ހިއްސާ އޮންނާނެކަމަށް ނުވަތަ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަކަށް.
މުހައްމަދު ހުސެން ޝަރީފް(މުންދު) / ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް

ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ރައީސަކު ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަންނަވާގައުމަކީ އިންޑިޔާއެވެ.އެހެން ކަމުން އަދިވެސް އެ ޘަގާފަތް ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާކަމަށް މުންދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ބޭނުންވަނީ އެ ޘަގާފަތް ދަމަހައްޓަން
މުހައްމަދު ހުސެން ޝަރީފް(މުންދު) / ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް

އެހެންނަމަވެސް އެކަމާމެދު އަދި އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރާނެކަމަށް މުންދު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ޑރ މުއިއްޒުގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރޭގައި ވައުދުވެވަޑައިގެންނަވާފައިވާ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ފަސް އަހަރުގެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އިންޑިޔާއިން ފަށާފައިވާ ތަރައްގީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާނެކަމަށް މުންދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބަލާއިރު ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވެސް އިހުތިރާމް ކުރާނަން. އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ޕްރިންޓެއް އަދި ނުދެކެން. ހިތާމައަކީ ފާއިތުވި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް މީޑިއާއާއި ނުވަތަ މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރަން ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހެދިކަން. އެހެންވީމާ، ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އެއެއްބަސްވުންތައް ރިވިއުކުރާނަން، ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުރި އެއްބަސްވުންތަކެއްތޯ، އަދި އެ އެއްބަސްވުންތަކަކީ ފީސިބަލް އެއްބަސްވުންތަކެއްނަމަ، އެއާގެން ކުރިއަށް ދާނަން. ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިންމުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން
މުހައްމަދު ހުސެން ޝަރީފް(މުންދު) / ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް

މުންދު ވިދާޅުވީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާނެ ފަދަ ކަމަކަށްވާނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިންޑިޔާއިން ހަދިޔާކުރި ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުގެ މައްސަލަކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ ވެގެންދާނީ އެންމެ ގާތް އަވަށްޓެރި ގައުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަބަދުވެސް މީޑިޔާއަށް އަދި ކެމްޕެއިންގެ ތެރޭގައިވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް ދައްކަމުން މިގެންދަނީ ހަމައެކަނި އިންޑިއާ އެކަންޏެއް ނޫން، އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބެން އެއްބަސްނުވެވޭނެކަން
މުހައްމަދު ހުސެން ޝަރީފް(މުންދު) / ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް

އެއެއްބަސްވުމުގައި ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ޕައިލޮޓުން ތަމްރީންވުމަށްފަހުވެސް ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ އާ ހަވާލުނުކޮށް އިންޑިޔާގެ ޕައިލޮޓުން އެ ހެލިކޮޕްޓަރުތައް އޮޕަރޭޓްކުރުންކަމަށް މުންދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރާ މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވަނީ ހެލިކޮޕްޓަރުތައް އަނބުރާ ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް. އަދި ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ނުތިބޭނެ ގޮތެއް
މުހައްމަދު ޝަރީފް(މުންދު) / ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް

މުންދު ވިދާޅުވީ ޔާމީން ސަރުކާރުގައި ޗައިނާ އާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަކީ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކެއްކަމަށާއި އެއީ އަސްކަރީގޮތުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި ފަސް އަހަރުވެސް އަހަރުމެން ބުނަމުންދިޔައީ ޗައިނާ އާއެއެކު އެފަދަ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިނުވާނެކަމަށާއި ނުރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ޗައިނާ އާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގެ ކުޑަނަމަވެސް ހެއްކެއް ދެއްކުމަށް. ސަރުކާރަކަށް ނުދެއްކޭނެ އެފަދަ ކަމެއް. އެއީ ޗައިނާ އާއެކު މުޅިންވެސް ހަދާފައި ހުންނާނީ ވިޔަފާރި އާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތައް. އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަސްކަރީ އޭންގަލެއް އެއަކުން ނުނެގޭނެ
މުހައްމަދު ހުސެން ޝަރީފް(މުންދު) / ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް

މުންދު ވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބޭ އިންޑިޔާގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އާ ގުޅުން ކުޑަކަމަށް އެއްބަސް ވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 21:36
ފަރިހި ދައިތަ
ކީހާޅެން ފަރިއްސައް ވެ ނިމިއްޖެ. ޢޭ އޭރުވެސް އަހަރެން ދެއްކިވާހަކަ.
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 20:04
އެދުރު
ތި ޕްރިފަރެންސް އިނޑިޔާ އައް ހައްގެއް ނޫން. އެއައްވުރެ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު.