މަތިންދާބޯޓުން ވިއްސައިގެން ދިޔަ ބައި، ފިޒިކްސް ޓީޗަރުގެ އަތަށް!
2 މަސް ކުރިން
މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަދިގެ ސާމާނު ސަޕްލައި ކުރުމުގައި ޗައިނާގެ އަވަށެއް އަވަދިނެތި!
2 މަސް ކުރިން
އަވަށް ފެނު އަޑީގައި އޮތް އިރުވެސް މި ގެއަކަށް ފެން ނުވަނީ ކީއްވެ؟
2 މަސް ކުރިން
މުސްކުޅިވެ، ގައިބާރު ދާ ދުވަހު ތަނަވަސް ބޭންކު އެކައުންޓެއް އޮންނަން ބޭނުންތަ؟
2 މަސް ކުރިން
އެކަނި މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ކަނޑަށް ވެއްޓި 23 ގަޑިއިރު... އެހީއަކަށް ވީ އަތުކުރީގަޑިން އެޅުނު ދަޅަ!
2 މަސް ކުރިން
އިނގިލީގެ ނިޝާނުން އެކަނިވެސް އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ޓެސްޓު ކުރެވިދާނެ!
2 މަސް ކުރިން
މުސްކުޅިވުމުން ދުރުކޮށްދޭނެ ދެ ޕްރޮޓީނެއް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި
2 މަސް ކުރިން
ގުދަންތަކުން ހަނދަށް: އިންސާނުންގެ ވަޒީފާތައް، ބިދޭސީ ރޮބޮޓުންނަށް!
2 މަސް ކުރިން
'ޖައްވީ ތަރުކާރީ': ސުފުރާ މައްޗަށް އައު މުއްސަނދިކަމެއް!
2 މަސް ކުރިން
ޒަންޒިބާރު ދިއްލާލުމުގައި އެކަނިވެރި މައިންނާއި މާމައިން!
2 މަސް ކުރިން
ފަރަންސޭސި ސިޓީއަކުން ފުލުފުލުގައި ތަށިތަޅާ އަޑު...މި ވަނީ ކިހިނެއް؟
2 މަސް ކުރިން
އުފަންވިއިރުވެސް 7 ކިލޯއަށް ވުރެ ބަރު: "ހީވަނީ އަހަރެއްވަންދެން ގެންގުޅެ ބޮޑުކޮށްފައި އޮތް ކުއްޖެއްހެން"
2 މަސް ކުރިން
"ޠާރިޤު ޓީޗަރު" – ދައްކާނެ ބަހަނާތައް ގިނައެއް ކަމަކު އިޚްލާޞްތެރި ޚާދިމެއް!
2 މަސް ކުރިން
ވާގިނެތިފައިވާ މީހުންނަށް މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދައިދޭ އައު އޮޕަރޭޝަނެއް!
2 މަސް ކުރިން
ޗައިނާއިން "އެޗް-1": ފަހަރެއްގައިވެސް ވައިރަހެއް ނޫން!
2 މަސް ކުރިން
ޢާއިލާއާ ދުރުގަ، ޑައެލަސިސް ހަދަމުން އަންނަ 10 އަހަރުގެ ނަސީމުގެ ވާހަކަ އަޑުއަހާނެ ހިތްވަރު އެބަ ހުރިތަ؟
2 މަސް ކުރިން
6 އަހަރުން ކުރިން 'ގެއްލުނު' ކުއްޖާ، ޑެލިވަރީ ޑްރައިވަރަކަށް ފެނުނީ އެހެން ޤައުމެއްގެ ޖަންގައްޔެއްގެ މެދުން!
2 މަސް ކުރިން
މަދީނާގައި 70 ކިލޯމީޓަރުގެ ބައިކް މަގު ގާއިމުކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު އެކުގައި ކައިވެނި ހަފްލާ ބާއްބައިފި
2 މަސް ކުރިން
1 މަންމަ، 2 ރަހިމު، 2 ދުވަސް ތެރޭގައި އެއްމާބަނޑު ދެބެއިން!
2 މަސް ކުރިން